You are here

Nagrade za dobru praksu u stvaranju zdravih radnih mjesta

14. natječaj za nagrade za dobru praksu u stvaranju zdravih radnih mjesta u području sigurnosti i zdravlja na radu dio je kampanje za razdoblje 2018. –2019. pod nazivom Upravljanje opasnim tvarima za zdrava radna mjesta. Natječaj je namijenjen prepoznavanju organizacija koje aktivno upravljaju rizicima povezanima s opasnim tvarima na mjestu rada.

EU-OSHA u suradnji s državama članicama EU-a organizira nagrade za dobru praksu u stvaranju zdravih radnih mjesta u području sigurnosti i zdravlja na radu radi prepoznavanja istaknutog i inovativnog doprinosa sigurnosti i zdravlju na radu. Nagrade služe i kao platforma za razmjenu i promicanje dobre prakse u cijeloj Europi.

Kada je riječ o nagradama za razdoblje 2018. – 2019., primjeri dobrih praksi trebali bi pokazivati sveobuhvatan pristup upravljanju sigurnošću i zdravljem na radu i stvarna poboljšanja u pogledu upotrebe i upravljanja opasnim tvarima koji osiguravaju sigurne i zdrave radne uvjete. Neovisni tripartitni ocjenjivački odbor također će biti usmjeren na rješenja koja su istodobno održiva i prenosiva.

Kako sudjelovati

EU-OSHA pozdravlja prijave svih zainteresiranih organizacija i pojedinaca u Europi te posrednika kao što su socijalni partneri, djelatnici i stručnjaci u području sigurnosti i zdravlja te savjetnici o sigurnosti i zdravlju na radu na razini radnog mjesta.

Više informacija o natječaju i rokovima za prijavu možete pronaći u letku za nagrade za dobru praksu.

Preuzmite obrazac za prijavu.

Sve se prijave najprije ocjenjuju na nacionalnoj razini s pomoću tripartitne mreže. Pobjednici na nacionalnoj razini zatim se nominiraju za sudjelovanje u natjecanju na razini cijele Europe.

Ako se dvoumite ili imate pitanja, obratite se nacionalnoj središnjici EU-OSHA-e u svojoj zemlji.

Pogledajte nagrađene i pohvaljene primjere iz kampanje za razdoblje 2016. – 2017.