Korporativna strategija i programi rada

Programi rada temelje se na korporativnoj strategiji EU-OSHA-e.

Uspostava dugoročne strategije

Trenutačna korporativna strategija obuhvaća razdoblje 2014. – 2020., a u njoj je prepoznato šest prioritetnih područja:

  1. Predviđanje promjena – s pomoću projekata predviđanja
  2. Činjenice i pokazatelji – prikupljanje i širenje informacija za istraživače i tvorce politike s pomoću istraživanja ESENER te pregleda sigurnosti i zdravlja na radu
  3. Alati za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu – primarno s pomoću OiRA-e
  4. Podizanje razine osviještenosti o sigurnosti i zdravlju na radu s pomoću kampanja za zdrava radna mjesta i drugih aktivnosti podizanja razine osviještenosti
  5. Umrežavanje znanja – osobito razvojem platforme OSHwiki
  6. Umrežavanje

Želite li više informacija, preuzmite Korporativnu strategiju agencije EU-OSHA za razdoblje 2018. – 2023., koja je usklađena sa Strateškim okvirom Europske komisije za zdravlje i sigurnost na radu za razdoblje 2014. – 2020. i Komunikacijom Europske komisije o modernizaciji sigurnosti i zdravlja na radu iz siječnja 2017.

Plan za sljedeću godinu

Izvršni direktor EU-OSHA-e svake godine izrađuje, a Upravni odbor donosi, programski dokument kojim se utvrđuje trogodišnji program rada Agencije. U njemu se detaljno navode aktivnosti koje je potrebno provesti i ciljevi koje je potrebno ostvariti, osobito za iduću godinu.

U programskom dokumentu utvrđuju se jasni prioriteti i ciljevi kako bi se zajamčilo da će Agencija na najbolji mogući način iskoristiti svoje resurse i mrežu. Neka od važnih područja aktivnosti jesu: predviđanje promjena, podizanje razine osviještenosti te prikupljanje činjenica i pokazatelja o temama u području sigurnosti i zdravlja na radu.

Ako želite pregledati godišnje planove upravljanja za prethodne godine, posjetite našu stranicu s publikacijama, na kojoj također možete pregledati naša godišnja izvješća i godišnja izvješća o radu kako biste imali uvid u naš rad.