Korporativna strategija i programi rada

Programi rada temelje se na korporativnoj strategiji EU-OSHA-e.

Uspostava dugoročne strategije

Aktualna strategija EU-OSHA-e obuhvaća razdoblje do 2027. i njome je utvrđeno šest strateških ciljeva, koji se odnose na šest prioritetnih područja:

  • Predviđanje promjena
  • Činjenice i brojke
  • Alati za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu
  • Podizanje svijesti
  • Umrežavanje znanja
  • Strateško i operativno umrežavanje

Za više informacija preuzmite Višegodišnji strateški program EU-OSHA-e za razdoblje 2022. – 2027.

Planiranje za sljedeću godinu

Izvršni direktor EU-OSHA-e svake godine sastavlja, a Upravni odbor donosi, jedinstveni programski dokument kojim se utvrđuje trogodišnji program rada Agencije. U njemu se detaljno navode aktivnosti koje je potrebno provesti i ciljevi koje treba ostvariti, osobito za iduću godinu.

U jedinstvenom programskom dokumentu utvrđuju se jasni prioriteti i ciljevi kako bi se zajamčilo da se Agencija na najbolji mogući način koristi svojim resursima i mrežama. 

Za pregled programa rada / jedinstvenih programskih dokumenata za prethodne godine posjetite našu stranicu s publikacijama.