You are here

Izvješća o ocjenjivanju EU-OSHA-inih aktivnosti

EU-OSHA provodi programe ocjenjivanja kako bi procijenila jesu li aktivnosti Agencije važne za korisnike i održive te jesu li ispunjeni ciljevi.

Svakih pet godina vanjski izvođač obavlja cjelovito ocjenjivanje Agencije i njezina djelovanja. U tom se dokumentu bilježe rezultati koje je postigla Agencija.

U nastavku potražite poveznice na glavna izvješća o ocjenjivanju Agencije (dostupno samo na engleskom jeziku).