Hrvatsko predsjedanje EU-om

Nacionalne vlade 28 država clanica izmjenjuju se kao predsjedateljice Vijeca EU-a, a dužnost predsjedanja prelazi s jedne države clanice na drugu svakih šest mjeseci, 1. sijecnja i 1. srpnja svake godine. Obnašanje dužnosti predsjedanja ukljucuje veliku odgovornost: država clanica koja predsjeda tijekom svog mandata predsjeda sastancima Vijeca EU-a, jednoga od glavnih tijela EU-a nadležnih za donošenje odluka. Osim toga, predsjedništvo je odgovorno za osiguravanje da države clanice djeluju uskladeno, pregovaraju o kompromisima kada je to potrebno te da uvijek djeluju u interesu Europske unije kao cjeline.

Program rada predsjedništva tijekom razdoblja od 18 mjeseci zajednicki dijele tri države clanice („trio predsjedatelja”). Predsjedništvo utvrduje iscrpne ciljeve kojima teži tijekom trajanja svog predsjedanja i s drugim clanovima trija predsjedatelja utvrduje dugorocnije ciljeve koji se realno ne mogu ostvariti u samo šest mjeseci.

Hrvatska 1. sijecnja 2020. preuzima predsjedanje Vijecem EU-a. Nadovezujuci se na predsjedanje Rumunjske i Finske, hrvatsko ce predsjedništvo nastojati ostvariti ciljeve utvrdene u zajednickom programu predsjednicke trojke.

Šestomjesecno hrvatsko predsjedanje pod geslom „Snažna Europa u svijetu punom izazova” temelji se na cetirima prioritetima: Europa koja se razvija, Europa koja povezuje, Europa koja štiti i Europa koja je utjecajna.

Hrvatsko predsjedanje uskladeno je s novim strateškim programom za razdoblje 2019. – 2024. te s politickim smjernicama za novu Europsku komisiju.

Predsjedništvo naglasak stavlja na osnaživanje programa digitalizacije i jacanje konkurentnosti europske industrije te malih i srednjih poduzeca. Promicanje ravnopravnosti žena i muškaraca, osnaživanje žena u društvu i na tržištu rada te stvaranje boljih mogucnosti za mlade još su neki od ciljeva koje ce predsjedništvo nastojati ostvariti.

Hrvatsko predsjedništvo obvezalo se da ce raditi na snažnijoj provedbi europskog stupa socijalnih prava. Cilj je europskog stupa socijalnih prava zajamciti da svi gradani EU-a imaju pristup širokom spektru prava, ukljucujuci pravo na zdravstvenu zaštitu, pravedne radne uvjete i pravedne place, cjeloživotno ucenje te ravnotežu izmedu poslovnog i privatnog života.

Posjetite internetske stranice hrvatskog predsjedništva EU-a

Pogledajte videozapis: „Što je predsjedništvo Vijeca i kako funkcionira?”