You are here

Godišnja izvješća

Objavljivanje godišnjih izvješća o aktivnostima i postignućima jedan je od mnogih načina na koji EU-OSHA osigurava transparentnost i odgovornost.

Godišnje izvješće o radu

Svake financijske godine EU-OSHA-in direktor priprema izvješće o radu Agencije u prethodnoj godini. Pritom slijedi strukturu godišnjeg plana upravljanjauzimajući u obzir ostvarenost ključnih ciljeva i aktivnosti istaknutih u planu. Ispituje, također, iskorištena sredstva za postizanje ciljeva Agencije. 

Godišnje izvješće o radu služi i kao direktorovo izvješće o upravljanju, obuhvaćajući, primjerice, provedbu standarda internog nadzora.

EU-OSHA-in Upravni odbor provodi analizu i ocjenjuje izvješće o radu. To je važan korak u postupku procjene načina na koji Agencija provodi svoj proračun za dotičnu godinu (postupak davanja razrješnice).

Svako izvješće o radu uključuje izjavu o jamstvu u kojoj direktor navodi da:

  • izvješće sadrži istinit i pravičan pregled
  • uspostavljeni sustavi pružaju nužna jamstva u pogledu zakonitosti i regularnosti financijskih transakcija
  • u izvješću nije izostavljen nijedan važan podatak

Godišnje izvješće

Kako se zahtijeva u skladu s Uredbom o osnivanju EU-OSHA-e, Upravni odbor obvezan je donijeti godišnje opće izvješće o EU-OSHA-inim aktivnostima i proslijediti ga Europskom parlamentu, Komisiji, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Revizorskom sudu, državama članicama i Savjetodavnom odboru za sigurnost, higijenu i zaštitu zdravlja na radu najkasnije do 15. lipnja.

To je dopunska, ali izrazita zadaća Odbora u procjeni godišnjeg izvješća o radu Agencije koja je zahtjev utvrđen u financijskoj uredbi Agencije te se rješava kao zasebna stavka u planu i programu.

Pristup svim godišnjim izvješćima.