Rumunjska

Nadležno tijelo za sigurnost i zdravlje na radu u Rumunjskoj je Ministarstvo rada, obitelji i socijalne zaštite. Glavne odgovornosti: izrada nacionalne politike i strategije u ovom području, izrada nacrta normativnih akata kako bi se provela nacionalna strategija i praćenje provedbe zakonodavstva. Inspekcija rada kontrolira usklađenost sa zakonima u području sigurnosti i zdravlja na radu.

Nacionalni institut za istraživanje i razvoj za zaštitu na radu „Alexandru Darabont” utvrđuje, na znanstvenim temeljima, mjere za poboljšanje sigurnosti i zdravlja na radu te promiče politiku dogovorenu za to područje. Ministarstvo javnog zdravlja središnje je tijelo u području javnog zdravlja i dobrobiti. Uprava za javno zdravlje kontrolira usklađenost sa zakonodavstvom o sigurnosti i zdravlju na radu. Nacionalna kuća mirovina i ostalih prava socijalnog osiguranja osiguravatelj je u području nezgoda na radu i profesionalnih bolesti.

Rumunjska kontaktna točka upravlja nacionalnom mrežom sigurnosti i zdravlja na radu te pruža informacije na rumunjskim internetskim stranicama Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu.

Podaci za kontakt za središnjice

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ''Alexandru Darabont'' - INCDPM, București
Bd. Ghencea nr.35A, sector 6
061 692 Bucharest
Rumunjska
Contact person:
Ioana-Georgiana NICOLESCU
Tel: +40 (21) 313 31 58
Adresa e-pošte: georgiana [dot] nicolescu [at] gmail [dot] com