Mađarska

Mađarska vlada uvela je poziciju ministra za politiku zapošljavanja koji je zajedno s uredima okruga na koje je podijeljen glavni grad i vladinim pokrajinskim uredima zadužen za obavljanje administrativnih dužnosti tijela nadležnih za pitanja rada te sigurnosti i zdravlja na radu.

Uredi okruga na koje je podijeljen glavni grad / vladini pokrajinski uredi teritorijalna su državna upravna tijela. Ona provode inspekcije sigurnosti i zdravlja na radu, a Odjel za sigurnost i zdravlje na radu u Ministarstvu financija među ostalim osigurava stručne smjernice za tijela zadužena za inspekcije sigurnosti i zdravlja na radu te aktivno pridonosi pripremi i razradi propisa u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu. Osim toga, Odjel za sigurnost i zdravlje na radu upravlja radom nacionalne kontaktne točke Europske agencije za sigurnost i zdravlje na radu te u tom svojstvu surađuje sa socijalnim partnerima.

Zasebna organizacija (Služba za rudarstvo i geologiju Mađarske) nadzire sigurnost radnih mjesta povezanih s rudarstvom.

Podaci za kontakt za središnjice

Ministry of Finance, Department of Occupational Safety and Health
József nádor tér 2-4
1051 Budapest
Mađarska
Contact person:
Katalin BALOGH
Tel: +36 18963015
Adresa e-pošte: katalin [dot] balogh [at] pm [dot] gov [dot] hu