Grčka

Sva pitanja u vezi sa sigurnošću i zdravljem na radu (OSH) na nacionalnoj razini u nadležnosti su Ministarstva rada i socijalne zaštite. Glavna uprava za radne uvjete i zdravlje, nadležna za zakonodavstvo, strategiju, organizaciju, informacije, obrazovanje, osposobljavanje i istraživanje u području sigurnosti i zdravlja na radu, te Inspektorat rada (S.EP.E.), koji je inspekcijsko i provedbeno tijelo za provedbu zakona o radu, glavna su nadležna državna tijela u tom području.

Nevladini socijalni partneri u području sigurnosti i zdravlja na radu imaju ključnu ulogu u ostvarenju zajedničkog cilja poboljšanja radnog okruženja i smanjenja broja nezgoda povezanih s radom i profesionalnih bolesti na najmanju moguću mjeru putem uspostavljenog nacionalnog socijalnog dijaloga u području sigurnosti i zdravlja na radu.

Grčka kontaktna točka poduzela je, među ostalim i putem propisane suradnje sa socijalnim partnerima i drugim organizacijama, napore u pogledu koordinacije i vođenja djelovanja Nacionalne informativne mreže za sigurnost i zdravlje na radu.

Podaci za kontakt za središnjice

Ministry of Labour and Social Affairs
29, Stadiou str.
10110 Athens
Grčka
Contact person:
Ioannis KONSTANTAKOPOULOS
Tel: +30 213 1516 090
Adresa e-pošte: grfop [dot] euosha [at] ypakp [dot] gr