Dobrodošli u registar dokumenata EU-OSHA-e!

Člankom 255. Ugovora o osnivanju Europske zajednice, provedenim Uredbom 1049/2001 od 30. svibnja 2001., daje se pravo na pristup dokumentima Europskog parlamenta i Komisije svakom građaninu Unije i svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja prebiva ili ima registrirani ured u državi članici.

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu predana je poboljšanju transparentnosti, a u svibnju 2004. godine odlukom Upravnog odbora donijela je Uredbu 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima.

Pristup dokumentima određen je sljedećim pravilima i zakonskim odredbama:

U registru se navodi koji su dokumenti dostupni javnosti. U tom se slučaju njihov sadržaj može prikazati i izravno preuzeti iz baze podataka.

Vidi registar dostupnih dokumenata

Da biste dobili dokumente koji nisu dostupni u registru, morate ispuniti i podnijeti obrazac zahtjeva.

Zahtjevi se također mogu podnijeti poštom ili e-poštom na bilo kojem službenom jeziku Europske unije na sljedeće adrese:

Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu
Odjel dokumentacije
12 Santiago de Compostela, 5. kat (Edificio Miribilla)
Bilbao
E-48003
Španjolska

E-pošta: docrequest [at] osha [dot] europa [dot] eu

Pristup dokumentima obuhvaćenima izuzećima iz članaka 4. i 9. Uredbe 1049/2001 mogao bi biti ograničen.

Imajte na umu da sva upućivanja navedena u registru nisu pravno obvezujuća. Obvezujući su isključivo pravni akti objavljeni u Službenom listu.