Прескачане на съдържание. | Прескачане до навигация

Лични средства
OSHA мрежа

Избери Език:

Вие сте тук: Начало Законодателство Наредби Българско законодателство: Наредба № 2 на МТСП за управление на Фонд условия на труд към МТСП

Българско законодателство: Наредба № 2 на МТСП за управление на Фонд условия на труд към МТСП

 

НАРЕДБА № 2

за управление на фонд "Условия на труд" към Министерството на труда и социалната политика

   

Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 62 от 2.06.1998 г., изм. и доп., бр. 43 от 26.05.2000 г.

   
 

 Раздел I

Общи положения

      Чл. 1.  С тази наредба се урежда редът за управлението на фонд "Условия на труд" към Министерството на труда и социалната политика, наричан по-нататък "фонда".

      Чл. 2.  (1) Дейността на фонда се управлява от управителен съвет.

      (2) Дейността на управителния съвет се осъществява на основата на правилник, утвърден от министъра на труда и социалната политика.

      Чл. 3.  (1) Управителният съвет се състои от управител, подуправител и петима членове.

      (2) Министърът на труда и социалната политика назначава управителя и определя трима от членовете на управителния съвет.

      (3) Подуправителят и двама от членовете на управителния съвет на фонда се избират от състава на Националния съвет по условия на труд.

      (4) Мандатът на управителния съвет е четиригодишен.  С решение на Националния съвет по условия на труд мандатът може да бъде намален.

      (5) Членовете на управителния съвет се освобождават преди изтичане на срока по ал. 4 при:

      1.  влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;

      2.  системно нарушаване на утвърдените критерии и принципи за работа на фонда;

      3.  възпрепятстване да изпълняват задълженията си за срок по-дълъг от шест месеца;

      4.  подадена от тях молба.

      Чл. 4.  Не могат да бъдат членове на управителния съвет на фонда лица, които:

      1.  са участвали в изпълнителни и контролни органи и търговски дружества, прекратени поради несъстоятелност;

      2.  са лишени от правото да заемат ръководни, отчетнически или материалноотговорни длъжности;

      3.  са осъждани за умишлено престъпление;

      4.  се намират в родство по права или по съребрена линия до IV степен или сватовство с други членове на управителния съвет.

      Чл. 5.  Членовете на управителния съвет отговарят имуществено, ако с действията си увредят фонда.

Раздел II

Набиране и разходване на средствата по фонда

      Чл. 6.  Средствата по фонда се набират в левове и валута и се разходват като извънбюджетни средства.

      Чл. 7.  Източници за набиране на средствата по фонда са:

      1.  целевата ежегодна субсидия от държавния бюджет, определяна ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България;

      2.  сумите по фонд "Обществено осигуряване", предвидени по бюджета на фонда за финансиране на дейности за намаляване на осигурителните рискове "трудова злополука" и "професионално заболяване";

      3.  доброволните вноски, даренията и завещанията от български и чуждестранни граждани и от юридически лица;

      4.  лихвите по сметката на фонда, по депозити и доходи от държавни ценни книжа;

      5.  приходите от прояви с благотворителна цел;

      6.  приходите от рекламна дейност;

      7.  други източници, определени със закон или с акт на Министерския съвет;

      Чл. 8.  Фондът финансира проекти и програми, които съответстват на определените със Закона за здравословни и безопасни условия на труд цели и утвърдените от Националния съвет по условия на труд приоритети за постигане на измерим практически ефект.

      Чл. 9.  Средствата по фонда се разходват за:

      1.  финансиране на проекти и програми за подобряване на условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите, свързани със:

      а) проучване и решаване на конкретни проблеми по безопасността и хигиената на труда;

      б) въвеждане на изискванията за качество в организацията на работата по осигуряване безопасни и здравословни условия на труд;

      в) въвеждане на съвременни форми и организация за повишаване ефективността на контрола и провеждане обучението на инспекторите, осъществяващи контрола;

      г) (нова - ДВ, бр. 43 от 2000 г.) обучението на представители на организациите на работниците и служителите и на работодателите, признати за представителни на национално равнище, както и на членове на регионалните (областни и общински) съвети по условия на труд;

      д) (предишна б. "г" - ДВ, бр. 43 от 2000 г.) осигуряване на съвременни средства за защита от опасности в работната среда;

      е) (предишна б. "д" - ДВ, бр. 43 от 2000 г.) въвеждане на технологии, съоръжения, вещества и материали, осигуряващи подобряване на условията на труд;

      ж) (предишна б. "е" - ДВ, бр. 43 от 2000 г.) осигуряване на контролна и измервателна апаратура за следене на параметрите на условията на труд, включително и за целите на контрола;

      з) (предишна б. "ж" - ДВ, бр. 43 от 2000 г.) лицензи, ноу-хау, патенти и др. за подобряване на условията на труд;

      2.  подготовка на нормативни актове, правила, норми и изисквания:

      3.  организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасните условия на труд, свързани със:

      а) въвеждане на изисквания за качество в организацията на дейността за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;

      б) въвеждане на нови технологии, технически средства, лицензи, патенти и др.;

      в) осъществяване на държавен интегриран контрол;

      г) хармонизация на националните нормативни актове с тези на Европейския съюз;

      4.  подготовка и издаване на учебни и информационни материали;

      5.  издръжка на дейността на фонда:

      а) възнаграждения и обществено осигуряване на членовете на управителния съвет;

      б) транспортни и командировъчни разходи;

      в) материални и нематериални активи;

      г) хонорари за експерти - членове на консултативни съвети;

      д) консумативни разходи;

      е) други разходи.

Раздел III

      Управление, отчитане и контрол на средствата по фонда

      Чл. 10.  (1) Дейността на фонда се осъществява по програми, утвърдени от министъра на труда и социалната политика след обсъждане и приемане в Националния съвет по условия на труд.

      (2) Приходно-разходната план-сметка на фонда след приемане в Националния съвет по условия на труд и съгласуване с министъра на финансите се утвърждават от министъра на труда и социалната политика.

      (3) Годишните отчети и доклади за дейността на фонда се представят на Министерството на труда и социалната политика след обсъждане в Националния съвет по условия на труд.

      Чл. 11.  (1) Управителният съвет разработва и внася за обсъждане и утвърждаване от Националния съвет по условия на труд:

      1.  критерии за избор на проекти и програми, финансирани от фонда;

      2.  условия и процедури за отпускане на средства по фонда, както и образци на документите за кандидатстване за финансиране;

      3.  промени на източниците за финансиране;

      4.  направления за разходване на средствата по фонда;

      5.  предложения, свързани с ефективното стопанисване на свободните парични средства по фонда;

      6.  програми за дейността на фонда;

      7.  вида и размера на санкциите при неспазване на договорите за финансиране на програми и проекти.

      (2) Управителният съвет взема решения за разходване на средствата по фонда за подобряване на условията на труд въз основа на:

      1.  утвърдена национална стратегия;

      2.  решения на Министерския съвет;

      3.  утвърдените критерии, условия и процедури съгласно ал. 1;

      4.  решения на Националния съвет по условия на труд.

      Чл. 12.  (1) Управителният съвет организира консултативни съвети за оценяване качествата на проекти, кандидатстващи за финансиране от фонда.

      (2) Съставът на консултативните съвети и техните задачи се определя за всеки отделен случай.

      (3) Консултативният съвет оценява исканията за средства от фонда на основата на утвърдените критерии, условия и изискващата се документация, и подготвя предложение.

      (4) Консултативният съвет дава становище за постигнатите резултати от внедряването на проекта.

      Чл. 13.  Проектите и програмите се възлагат за разработване по условия и ред, определени в Закона за възлагане на държавни и общински поръчки .

      Чл. 14.  (1) След приемане на решение за финансиране на проект управителят сключва договор с изпълнителя на проекта при условията по Закона за задълженията и договорите.

      (2) С договора по ал. 1 се определят:

      1.  видът и предметът на договора и резултатите, които трябва да бъдат постигнати;

      2.  етапите, сроковете за изпълнение и доказване на постигнатите резултати;

      3.  правата и задълженията на страните;

      4.  последиците от неизпълнение на задълженията;

      5.  редът за решаване на споровете по договора;

      6.  гаранциите от изпълнителя.

      (3) В цената на договора се включват:

      1.  разходите за материални и нематериални активи;

      2.  хонорарите на експерти, вкл. за преводи, рецензии, редакции;

      3.  средствата за услуги, свързани с проекта.

      (4) Сроковете за плащане се определят за всеки конкретен случай в зависимост от предмета на договора.  В случаите, когато за приемане на конкретна разработка има установени с нормативен акт ред и изисквания, цената на договора се изплаща в определен с договора срок след представянето на документ, доказващ изпълнението на съответното изискване.

      Чл. 15.  (1) Управителният съвет осъществява контрол по изпълнението на договорите за разработване на проекти и програми.

      (2) Управителният съвет изисква от юридическите и физическите лица, получили средства от фонда, да предоставят информация за разходването на отпуснатите средства и постигнатите резултати.

      (3) Управителният съвет води дневник за постъпилите искания за дейности, финансирани от фонда, създава и поддържа база данни за приетите решения и сключените договори.

      Чл. 16.  (1) Разпоредител на средствата на фонда е управителят на фонда.

      (2) Управителят:

      1.  представлява фонда пред правителството, държавните органи и институции;

      2.  подписва договори и документи, свързани с управлението на средствата на фонда;

      3.  участва в работата на Националния съвет по условия на труд;

      4.  внася за обсъждане от Националния съвет по условия на труд всяко шестмесечие отчет на дейността на фонда.

      Чл. 17.  Членовете на управителния съвет и лицата, извършващи счетоводното и касовото обслужване на фонда, получават възнаграждение в размери, определени със заповед на министъра на труда и социалната политика.

      Чл. 18.  Счетоводното отчитане по договора се извършва според Закона за счетоводството, Националния сметкоплан и нормативните актове, свързани с управлението на фонда.

      Чл. 19.  Банковите сметки на фонда се обслужват от Българска народна банка.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

      Параграф единствен.  Тази наредба се издава на основание чл. 44 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ДВ, бр. 124 от 1997 г.).