Edelliset Terveellinen työ -kampanjat

Previous Healthy Workplaces Campaigns

Terveellinen työ -kampanjoita on järjestetty vuodesta 2000 lähtien, ja aiemmin niiden nimenä oli ”Euroopan työterveyden ja työturvallisuuden teemaviikot”.

Vuonna 2007 kunkin kampanjan kestoa jatkettiin yhdestä vuodesta kahteen vuoteen, koska eri tasoilla tarvittiin yhä enemmän valistusta työsuojeluasioista, ja saatettiin tilastoja, tietoja ja työkaluja saataville pidemmän ajan.

Kampanja on kasvanut ja vahvistunut jatkuvasti, koska

  • kampanjaan sitoutuneiden sidosryhmien ja kampanja- ja mediakumppaneiden verkosto on laajentunut ja vahvistunut entisestään
  • kampanja-aineistoa tuotetaan ja jaetaan entistä enemmän tai annetaan saataville verkossa
  • tiedotusvälineet kertovat asiasta entistä laajemmin ja saavuttavat monipuolisemman ja kansainvälisemmän yleisön
  • lisäresursseja ja uusia aloitteita kehitetään.

Terveellinen työ -kampanjoiden menestys, niiden hyödyntämismahdollisuudet organisaatioiden eri tasoilla ja myönteinen leviämisvaikutus päätöksentekijöistä ruohonjuuritasolle johtuvat pääosin monien eri alojen kaikkien tasojen ammattilaisista koostuvan laajan kumppaniverkoston sitoutumisesta ja toimenpiteistä. Tämä verkosto on ratkaisevan tärkeä työterveyden ja työturvallisuuden edistämisessä eri aloilla kaikkialla Euroopassa.

Lue lisää edellisistä kampanjoista

2016 - 2017: Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa

Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanja painotti kestävän työn merkitystä — eli turvallisia ja terveellisiä työoloja työntekijän ensimmäisestä työpäivästä viimeiseen. Kun työntekijät ikääntyvät ja eläköitymisikä nousee Euroopassa, on yhä tärkeämpää taata ihmisille turvalliset, terveelliset ja oikeudenmukaiset työolot. Näin ihmiset voivat tehdä työtä pidempään ja eläköityä terveinä. Kampanjassa esiteltiin erilaisia työsuojelukäytäntöjä ikääntyvän työntekijän näkökulmasta ja kannustettiin tietojen ja hyvien käytäntöjen vaihtoon. Ikärakenteen muutoksilla on vaikutuksia useimpiin työpaikkoihin Euroopassa. Ottamalla käyttöön toimintatapoja, jotka varmistavat työn kestävyyden, yritykset ja organisaatiot voivat kuitenkin minimoida kielteisiä vaikutuksia, lisätä tuottavuutta ja samalla tehdä työstä turvallisempaa ja terveellisempää kaikille.
Tutustu arkistoituun verkkoaineistoon tässä.

2014–2015: Terveellinen työ - stressi hallinnassa!

healthy workplaces campaign 2014

Stressi on toiseksi yleisimmin ilmoitettu työterveysongelma Euroopassa, ja yli puolet (50–60 %) menetetyistä työpäivistä liittyy stressiin ja muihin psykososiaalisiin riskeihin. Psykososiaalisesti kuormittavalla työympäristöllä voi olla merkittäviä kielteisiä vaikutuksia työntekijöiden terveyteen.

Psykososiaalisia riskejä on kaikilla työpaikoilla, mutta niitä voidaan arvioida ja hallita tuloksekkaasti vähäisilläkin resursseilla. Kampanjassa tarjotaan työntekijöille ja työnantajille tukea ja ohjausta työperäisen stressin ja psykososiaalisten riskien hallintaan sekä edistetään käyttökelpoisten menetelmien ja hyvien käytäntöjen levittämistä.

2012–2013: Yhteistyöllä riskit hallintaan

terveellinen työ -kampanja 2012

Viraston vuosien 2012–2013 kampanjassa keskitytään riskien ehkäisyyn. Yksinkertaistettuna ehkäisyssä on kyse työperäisten riskien hallinnasta: perimmäisenä tarkoituksena on vähentää työtapaturmien ja ammattitautien määrää.

Lopullinen vastuu riskien hallinnasta on työnantajalla ja ylimmällä johdolla, mutta näiden pyrkimykset eivät voi onnistua, elleivät työntekijät ole aktiivisesti mukana.

Näistä syistä kampanjassa korostetaan erityisesti henkilöjohtamisen merkitystä ylimmässä johdossa sekä omistajien läheistä yhteistyötä aktiivisesti osallistuvien työntekijöiden kanssa.

2010–2011: Kunnossapidon turvallisuus


Kunnossapitoa tehdään hyvin monissa paikoissa, kaikilla työpaikoilla ja jokaisella teollisuudenalalla, ja se koskee kaikkia kaikilla tasoilla (eikä ainoastaan työntekijöitä, joiden työnkuvauksessa mainitaan huoltotyöt).

Kampanjassa korostettiin turvallisen kunnossapidon merkitystä hyvien työterveys- ja työturvallisuuskäytäntöjen perustana.

Vaikka teollisuudenalojen välillä onkin eroja (jotka johtuvat esimerkiksi erilaisista koneista), kampanjassa nostettiin esiin työpaikkoja koko EU:ssa koskevia yleisiä periaatteita, jotka liittyvät asianmukaiseen kunnossapitoon.

Kampanjan tavoitteet

  • lisätä tietoisuutta kunnossapidon merkityksestä työterveyden ja työturvallisuuden kannalta, kunnossapitoon liittyvistä riskeistä ja siitä, miksi kunnossapitotyöt on tärkeää suorittaa huolellisesti
  • tiedottaa työnantajille heidän lakisääteisistä ja muista velvoitteistaan, jotka koskevat kunnossapitotoimien suorittamista turvallisesti, ja siitä, miten turvallisesti suoritetut kunnossapitotoimet voivat edistää liiketoimintaa
  • edistää asianmukaiseen riskinarviointiin (”viisi perussääntöä”) perustuvaa yksinkertaista, järjestelmällistä suhtautumistapaa kunnossapitotyöntekijöiden työterveyden ja työturvallisuuden hallintaan.

Viime kädessä tavoitteena on tietenkin vähentää epäasianmukaisen tai puutteellisen kunnossapidon vuoksi loukkaantuvien tai sairastuvien ihmisten määrää nyt ja tulevaisuudessa.

Lisätietoja saa osoitteesta

2008 - 2009: Riskinarviointi


Riskinarviointi on työsuojelun hallinnan kulmakivi työpaikalla.

Kampanjan tavoitteena oli tukea kokonaisvaltaista lähestymistapaa riskinarviointiin sekä auttaa organisaatioita toteuttamaan sitä järjestelmällisesti ja toimimaan sen tulosten perusteella.

Siinä pyrittiin parantamaan lakisääteisten velvollisuuksien tuntemusta siitä, että työnantajan kuuluu tehdä riskinarviointeja mutta myös tekemään riskinarviointiprosessi ymmärrettävämmäksi. Riskinarvioinnin ei tarvitse olla monimutkaista, byrokraattista eikä mahdollista vain asiantuntijoille. Kampanjassa esiteltiin yksinkertainen vaiheittainen lähestymistapa, jossa työntekijöitä kuullaan ja otetaan mukaan toimintaan.

Sähköinen vuorovaikutteinen riskinarviointiväline OiRA on perintö tästä kampanjasta. Se voidaan nähdä 2000-luvun vastauksena työsuojeluasioiden edistämistä koskevaan haasteeseen mikro- ja pienyrityksissä. OiRA-hankkeen etuna on, että sen avulla tuhannet pienyritykset eri puolilla EU:ta voivat suorittaa riskinarviointeja yksinkertaisesti ja kustannustehokkaasti.

Lisätietoja saa osoitteesta

2007 - 2008: Terveellinen työ -aloite


Terveellinen työ -aloitteen tavoitteena oli tuoda pienten ja keskisuurten yritysten työnantajille ja työntekijöille tietoa siitä, miten työpaikoista voidaan tehdä turvallisempia, terveellisempiä ja tuottavampia.

Se toteutettiin 12:ssa EU:n jäsenvaltiossa: Bulgariassa, Kyproksella, Latviassa, Liettuassa, Maltalla, Puolassa, Romaniassa, Slovakiassa, Sloveniassa, Tšekissä, Unkarissa ja Virossa sekä Turkissa ja Kroatiassa.

Kampanjan kohderyhmänä olivat pk-yritykset, ja sen viesti oli "Työterveys ja -turvallisuus on yhteinen asia. Hyväksi sinulle. Hyväksi tuottavuudelle."

Lisätietoja saa osoitteesta OSHwiki

2007: Keveyttä työhön (Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet)


Tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (TULES) vaikuttavat lihaksiin, niveliin, jänteisiin, nivelsiteisiin ja hermoihin. Ne ovat suurin työpoissaolojen syy käytännössä kaikissa EU:n jäsenvaltioissa.

Kampanjan tavoitteena oli tukea kokonaisvaltaista lähestymistapaa tähän ongelmaan. Siinä korostettiin ajatusta, jonka mukaan työnantajien, työntekijöiden ja valtion tulisi toimia yhdessä tuki- ja liikuntaelinsairauksia vastaan.

Esiin nostettiin ajatus kuorman keventämisestä, mikä ei tarkoita ainoastaan kannettavaa kuormaa, vaan myös kaikkea ympäristötekijöiden vaikutuksesta kehoon kohdistuvaa rasitusta sekä työtahtia.

Keskeistä oli myös tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivien tai niistä kärsineiden ihmisten työssä pysyminen, kuntoutus ja paluu takaisin työhön.

Lisätietoja saa osoitteesta Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

2006: Hyvä startti työhön – Nuoret


Kampanjan tavoitteena oli varmistaa, että nuorten työelämä alkaa turvallisesti ja terveellisesti.

Nuoret ovat erityisen alttiina riskeille työympäristöissä, joissa heille ei usein tarjota riittäviä työsuojelutoimia.

Monet nuorille työntekijöille sattuvista tapaturmista ja terveysongelmista voitaisiin kuitenkin ehkäistä. Nuoret suhtautuvat myös avoimesti työterveyttä ja työturvallisuutta koskevaan tietoon, ja he toimivat suojellakseen itseään, kun heillä on tietoa riskeistä.

Kampanjassa riskien tuntemusta parannettiin nuorten ja työnantajien keskuudessa sekä perusasteen ja toisen asteen kouluissa: näin nuoria pyrittiin tavoittamaan jo varhain, jotta riskien ehkäisemisen kulttuuri ehtii juurtua heihin.

Lisätietoja saa osoitteesta Nuoret

2005: Stop – Meteli ei vetele!


Kymmenet miljoonat työntekijät Euroopassa ovat vähintään neljänneksen työajastaan alttiina melutasolle, joka voi olla vaarallinen. Riski ei koske ainoastaan tiettyjä aloja, esimerkiksi rakentamista tai teollista valmistamista.

Melu voi olla ongelma monissa työympäristöissä tehtaista maatiloille ja puhelinpalvelukeskuksista konserttisaleihin.

Kampanjassa keskityttiin melun hallintaan työpaikoilla. Sen iskulauseena oli "Työperäinen melu vaikuttaa muuhunkin kuin kuuloon".

Lisätietoja saa osoitteesta OSHwiki

2004: Turvallinen rakentaminen


Rakennusala on yksi Euroopan suurimmista teollisuudenaloista.

Valitettavasti sen työterveys- ja työturvallisuustilastot ovat kehnoimpien joukossa. Tämä ongelma maksaa yrityksille ja veronmaksajille vuosittain miljardeja euroja – niiden valtavien inhimillisten kärsimysten lisäksi, joita siihen liittyy.

Kampanja suunniteltiin tukemaan kaikkia tämän teollisuudenalan sidosryhmiä, jotta ne loisivat turvallisemman, terveellisemmän ja tuottavamman työympäristön.

Lisätietoja saa osoitteesta OSHwiki

2003: Vaaralliset aineet hallintaan


Miljoonat työntekijät ympäri Eurooppaa altistuvat työpaikoillaan vaarallisille aineille. Ellei niihin liittyvät riskit ole hallinnassa, terveys voi vahingoittua monin tavoin.

Euroopan unionin lainsäädännössä on velvoitteita työnantajille tällaisten riskien hallitsemiseksi, ja sekä työnantajille että työntekijöille on tarjolla runsaasti ohjeistusta. Vaaditaan kuitenkin toimintaa, jos työntekijöiden terveyttä halutaan suojella.

Kampanjan keskeisimpinä tavoitteena oli parantaa riskien tuntemusta ja kannustaa ihmisiä toimimaan vaarallisten aineiden käyttöön liittyvien terveysriskien vähentämiseksi.

Lisätietoja saa osoitteesta Vaaralliset aineet

2002: Työstä stressiä!


Stressi aiheuttaa miljoonien työpäivien menetyksen vuosittain.

Aivan liian moni kärsii hiljaa ja liian monessa yrityksessä ei ymmärretä, miten paljon stressi vaikuttaa niiden liiketoimintaan.

Kampanjassa keskityttiin stressin ehkäisyyn ja hallintaan työpaikoilla.

Lisätietoja saa osoitteesta Stressi

2001: Menestys ei ole vahinko


Joka vuosi Euroopan unionissa tuhansia ihmisiä kuolee työtapaturmissa. Yli kolmen päivän poissaoloon johtavia työtapaturmia sattuu miljoonia.

Tapaturmat ovat erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten ongelma.

Kampanjassa keskityttiin työtapaturmien ehkäisyyn.

Lisätietoja saa osoitteesta: Aiheet

2000: Kiitos ei tuki- ja liikuntaelinsairaudet!


Tuki- ja liikuntaelinsairaudet (TULE-sairaudet) ovat yleisimpiä työhön liittyviä vaivoja: niistä kärsivät Euroopassa miljoonat työntekijät kaikilla aloilla. Kustannukset työnantajille ovat miljardeja euroja.

Suurelta osin ongelmat voitaisiin ehkäistä tai niitä voitaisiin vähentää noudattamalla terveys- ja turvallisuusmääräyksiä sekä hyvien käytäntöjen ohjeita.

EU-OSHAn ensimmäisessä kampanjassa keskityttiin TULE-sairauksien riskien tehokkaaseen hallintaan.

Lisätietoja saa osoitteesta Tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Lisätietoja saa osoitteesta Aiheet

SLIC-kampanjat

Euroopan johtavien työsuojelutarkastajien komitean (SLIC) SLIC-kampanjat