You are here

Tietosuojaseloste (OSHmail-lomake)

Henkilötietojen käsittelystä virastossa vastaa

viestintä- ja pr-toimintayksikön päällikkö Andrew Smith

 

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Tällä lomakkeella kerättäviä tietoja on määrä käyttää EU-OSHAn kuukausitiedotteen lähettämiseen kerran kuukaudessa. Niitä käytetään myös satunnaisesti tehtävään kyselytutkimukseen, jolla pyritään saamaan palautetta siitä, miten virasto on onnistunut noudattamaan vuotuista hallintosuunnitelmaa ja monivuotista strategista ohjelmaa. Saadut sähköpostiosoitteet tallennetaan EU:n alueella sijaitsevilla palvelimilla olevaan viraston automaattiseen postituslistan hallinnointisovellukseen.

 

Käsiteltävien tietojen tyyppi

Sähköpostiosoite

 

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 2062/94, annettu 18. heinäkuuta 1994, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta, ja sen myöhemmät muutokset.

 

Henkilötietojen käsittelyn laillisuus

Henkilötietojen käsittelyn perustana on yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 8. joulukuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001 (jäljempänä asetus (EY) N:o 45/2001).

 

Tietojen vastaanottajat

Lupa henkilötietojen käyttöön myönnetään seuraavien henkilöiden aseman ja tehtävien perusteella (tiedonsaantitarpeen periaate):

  • asianmukaisesti nimitetty EU-OSHAn henkilökunta
  • viraston palvelinta hoitava ja ylläpitävä ulkopuolinen palveluntarjoaja
  • oikeudellinen yksikkö, virkamiestuomioistuin, Euroopan tietosuojavaltuutettu, Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF), Euroopan oikeusasiamies, tilintarkastustuomioistuin ja sisäinen tarkastus tarvittaessa.

Kaikkien edellä mainittujen vastaanottajien on noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18. joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001. EU-OSHA ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille eikä kaupalliseen suoramarkkinointiin.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus saada, oikaista ja suojata itseään koskevat tiedot (jos ne ovat virheelliset), pyytää niiden poistamista ja vastustaa niiden käsittelyä asetuksen (EY) N:o 45/2011 13, 14, 15, 16 ja 18 artiklassa tarkoitetuissa tapauksissa.

Voit milloin tahansa peruuttaa EU-OSHAn kuukausitiedotteen tilauksen käyttämällä tämän sivun alalaidassa olevaa lomaketta https://osha.europa.eu/fi/news/oshmail/ tai napsauttamalla postilaatikossasi olevan EU-OSHAn kuukausitiedotteen alalaidassa olevaa linkkiä.

Jos haluat esittää kysymyksiä tai valittaa henkilötietojesi keräämisestä, käsittelystä tai käytöstä, ota meihin yhteyttä käyttämällä osoitetta information@osha.europa.eu ja kirjoita aiheeksi tietosuoja ”data protection”.

 

Tietojen säilytysaika

Virasto säilyttää tiedot kuukausitiedotteen tilauksen ajan.

 

Tietojensaantia koskeva pyyntö

Rekisteröidyt voivat pyytää lisätietoja heitä koskevien henkilötietojen käsittelystä EU-OSHAn tietosuojavastaavalta osoitteesta dpo@osha.europa.eu.

 

Asian saattaminen Euroopan tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi

Rekisteröidyillä on oikeus saattaa asia Euroopan tietosuojavaltuutetun: http://www.edps.europa.eu käsiteltäväksi, jos he katsovat, ettei tietojen käsittely ole asetuksen (EY) N:o 45/2001 mukaista.