Kohokohtia

Sosiaali- ja terveysala, joka työllistää noin 10 prosenttia koko työvoimasta monissa EU-maissa, kohtaa useita työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyviä haasteita. Digitalisaatio ja alustatyön yleistyminen ovat muuttaneet alaa luomalla uusia työterveys- ja työturvallisuusriskejä ja mahdollisuuksia, jotka liittyvät työntekijöiden fyysiseen ja psykososiaaliseen hyvinvointiin...

Yleiseurooppalaisella tasolla toimivat eri alojen organisaatiot ovat liittyneet vuosien 2023–2025 Terveellinen työ -kampanjan virallisiksi yhteistyökumppaneiksi . Nämä julkisen ja yksityisen sektorin yritykset ja yhdistykset ovat keskeisessä asemassa kampanjan onnistumisen edistämisessä tiedotustoimien, yhteistyön ja innovaation kautta. Yhdessä EU-OSHAn koordinointikeskusten...

Tämä kysely tarjoaa sidosryhmille ja viraston työstä hyötyville mahdollisuuden antaa palautetta organisaatiostamme ja sen toiminnasta. Palaute auttaa meitä ohjaamaan toimintaamme ja parantamaan työmme tarkoituksenmukaisuutta ja hyödyllisyyttä. Valmisteilla on viraston uusi strategia, joten tutkimuksen tuloksia voidaan käyttää myös sen valmistelussa. Kyselyn toteuttaa ICF S.A...

Tarpeesta parantaa mielenterveyttä työssä on tullut pandemian jälkeen entistä pakottavampi. EU-OSHAn tuorein raportti sisältää perusteellisen analyysin Euroopassa tehdyistä kyselytutkimuksista, joissa keskitytään mielenterveyteen työpaikalla ja jotka kattavat jaksot ennen pandemiaa, sen aikana ja sen jälkeen. Raportti sisältää tietoja vuoden 2022 OSH Pulse -tutkimuksesta...

Lähde matkalle työpaikkarobotiikan maailmaan sarjakuvasankarimme Napon kanssa! Tutustu kehittyviin teknologioihin ja tutki tehtävien automatisoinnissa mahdollisesti piileviä vaaroja. Seuraa, kun Napo kertoo tuotantolinjojen turvallisuudesta, työskentelee yhteistyörobottien kanssa ja tutustuu eksoskeletonien toimintaan. Muun muassa fyysisten ja kognitiivisten tehtävien...

Työsuojelubarometrin tietojen visualisointityökalua on päivitetty uusilla indikaattoreilla, jotka tarjoavat ajantasaista tietoa työterveydestä ja -turvallisuudesta kaikkialla Euroopassa. Erityisesti viimeisimmässä Ennusteet-osiossa esitetään määrällisiä ennusteita työllisyyden tulevista suuntauksista. Ennusteet perustuvat Cedefopin osaamisen tarve-ennusteeseen . Nykyään on myös...

Maailman syöpäpäivää vietetään vuosittain 4. helmikuuta. Syöpä on merkittävin työhön liittyvien kuolemantapausten syy EU:ssa, ja EU-OSHA on sitoutunut osallistumaan taisteluun syöpää vastaan. EU-OSHAn uudesta työntekijöiden altistumista syövän riskitekijöille koskevasta tutkimuksesta käy ilmi, että UV-säteily ja dieselpäästöt ovat yleisimmät syöpäriskille altistavat tekijät...

Digitaalinen alustatyö on useilla talouden aloilla kasvava työllisyyden malli, jossa palkkatyö organisoidaan verkkoalustan kautta tai verkkoalustalla. Se auttaa työmarkkinoille pääsyssä erityisesti niitä, jotka ovat heikossa asemassa . Se tarjoaa myös joustavuutta työntekoon. Digitaalinen alustatyö tuo kuitenkin mukanaan työterveyteen ja -turvallisuuteen kohdistuvia riskejä ja...

Uudessa Napo-elokuvassa tarkastellaan tulipalo- ja räjähdysriskejä työpaikalla sekä riskien vähentämiseksi toteutettavia toimenpiteitä. Palon alkamiseen tai räjähdyksen syntymiseen, tarvitaan kolme elementtiä: syttyvä aine (polttoaine), ilma (happi) ja sytytyslähde (lämpö). Perustavanlaatuinen kysymys riskinhallinnassa on perinpohjaisen riskinarvioinnin tarve Liity Napon, pomon...

Huomasitko? Vuorovaikutteinen riskinarvioinnin verkkotyökalu on kokenut digitaalisen muodonmuutoksen, eikä kyse ole pelkästään uudesta ulkonäöstä. Marraskuun loppuun mennessä oli tehty yli 350 000 riskinarviointia ja käytössä oli 341 OiRA-työkalua. Päivitämme OiRAn verkkosivustoa, jotta voimme parantaa turvallisuuden ja terveyden riskienhallintaa työpaikoilla. Tavoitteenamme on...