Kohokohtia
05/08/2020

Sidosryhmät antavat tunnustusta EU-OSHAn työlle eurooppalaisen lisäarvon luomisessa

© EU-OSHA 

EU-OSHAn vuoden 2020 sidosryhmätutkimus tukee positiivista käsitystä viraston myötävaikutuksesta työsuojeluriskejä koskevaan tietämykseen ja ratkaisuihin sekä parantuneeseen työsuojeluun (90 % vastaajista).

Haastatelluista 85 prosenttia pitää viraston valitsemia työsuojelun painopistealueita järkevinä, ja 87 prosenttia vastaajista katsoo viraston työn tuovan lisäarvoa muiden toimijoiden, kuten kansallisten organisaatioiden, tekemälle työlle. Vastaajista 94 prosenttia on hyödyntänyt EU-OSHAn työn tuloksia vähintään yhtä käyttötarkoitusta varten.

Vuoden 2020 kyselytutkimukseen on saatu vastauksia yli 1 700 sidosryhmältä, joista suurin osa on yrityksiä ja ammatinharjoittajia. Seuraavaksi eniten vastaajissa on päättäjiä ja tutkijoita.  Kyselytutkimus osoittaa viraston saavuttaneen kunnianhimoiset tavoitteensa kaikkien keskeisten suoritusindikaattoreiden osoittamien tavoitteiden osalta, joita ovat merkittävyys, hyödyllisyys, lisäarvo EU:n tasolla, vaikuttavuus ja tehokkuus. Virasto on saavuttanut myös suurimman osan hyvän hallintotavan tavoitteistaan.

Tutustu sidosryhmille tehdyn kyselytutkimuksen tuloksiin PowerPoint-esityksestä

Tutustu EU-OSHAn vuoden 2019 keskeisten suorituskykyindikaattoreiden infografiikkaan