Kyselytutkimus Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä (ESENER)

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston ESENER-tutkimus (kyselytutkimus Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä) on kattava kyselytutkimus, jossa tarkastellaan, miten työterveys- ja työturvallisuusriskejä käytännössä hallitaan työpaikoilla Euroopassa.

Tuhansia yrityksiä ja organisaatioita eri puolilta Eurooppaa pyydetään vastaamaan kyselyyn, joka käsittelee

Haastatteluista saatavia tuloksia täydentävät sekundaarianalyysit, joihin kuuluu sarja perusteellisia tutkimuksia erityisistä aiheista. Näissä tutkimuksissa sovelletaan sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä, jotta saataisiin parempi käsitys kyselytutkimuksen keskeisimmistä tuloksista.

ESENER-3 (2019)

Kolmas kyselytutkimus Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä (ESENER-3) toteutettiin vuonna 2019. Siihen liittyvä kenttätyö kattaa yli 45 000 yritystä eri kokoluokista ja kaikilta toiminnan aloilta 33 Euroopan maasta. 

Ensimmäisiä tuloksia on nyt saatavissa. Lisää raportteja ja graafista tietoa saadaan vuonna 2020 ja sen jälkeen.

ESENER-2 (2014)

Kenttätyö ESENER-tutkimuksen toista aaltoa varten toteutettiin vuonna 2014 kesällä ja syksyllä. Kysely tarjoaa korvaamattoman arvokkaan tilannekatsauksen siihen, miten työpaikkojen riskejä, erityisesti uusia ja kehittyviä riskejä, hallitaan eri puolilla Eurooppaa.

Keskittyminen uusiin ja kehittyviin riskeihin tarkoittaa, että vastauksista saadaan lisävalaistusta aiemmin tutkimattomiin ja aina vain tärkeämpiin työsuojelun aloihin, kuten psykososiaalisiin riskeihin, jotka aiheuttavat koko ajan enemmän huolta eurooppalaisilla työpaikoilla.

Vuoden 2014 kysely on ensimmäistäkin kyselyä yksityiskohtaisempi ja kattavampi, ja otosten koot ovat kasvaneet puolella. Kolmessa maassa myös kansallisia otoksia on lisätty. ESENER-2-tutkimukseen sisältyvät nyt ensimmäistä kertaa 5–10 työntekijän mikroyritykset ja maatalousyritykset. Viisi uutta maata – Albania, Islanti, Pohjois-Makedonia, Montenegro ja Serbia – on tullut mukaan niiden 31 maan lisäksi, jotka olivat mukana vuonna 2009.

Käsiteltyjä aiheita olivat esimerkiksi seuraavat:

 • tuki- ja liikuntaelinsairaudet
 • työsuojelun järjestäminen
 • työntekijöiden osallistumista työsuojeluun koskevat toimintamallit

Kansallisen ja Euroopan tason päätöksentekijät ja tutkijat saavat ESENER-kyselytutkimuksesta tarpeellista tietoa. EU:n tasolla ei ole muuta tietolähdettä työsuojelun käsittelemisestä yrityksissä. ESENER-kyselytutkimus on avainasemassa autettaessa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastoa tarjoamaan maiden välistä vertailukelpoista tietoa, jolla voidaan edistää työsuojelua koskevaa päätöksentekoa.

Vuorovaikutteisen kyselytutkimuksen ohjausnäkymän avulla pystyt katselemaan ja jakamaan ESENER-tietoja.

Saatavilla jo:

Tämän laajemman kyselytutkimuksen sekundaarianalyysit kattavat useita keskeisiä aloja ja tuloksia seuraavista:

 • Työntekijöiden osallistuminen työsuojelun hallintaan − raportti, maakohtaiset raportit, yhteenveto (2017)
 • Yhteinen analyysi ESENER-2:sta, vuoden 2013 työvoimatutkimuksen työtapaturmien ja muiden työhön liittyvien terveysongelmien ad hoc -moduulista sekä 6:nnesta Euroopan työolotutkimuksesta − raportti, yhteenveto (2017)
 • Psykososiaalisten riskien hallinta − raportti, yhteenveto (2018)
 • Työsuojelun hallinta − raportti, yhteenveto (2018)
 • Tutkimuspopulaation laajenemista koskeva tekninen arviointi − raportti (2018)
 • ESENER-2:n ja sen seurantahankkeiden arviointi − raportti (2018).

ESENER 2014 -tietoaineistoon pääsee seuraavien kautta: Essexin yliopiston Britannian tietoarkisto (UKDA) ja GESIS.

ESENER-1 (2009)

Ensimmäinen ESENER-tutkimus tehtiin vuonna 2009, ja siihen sisältyi lähes 36 000 johtajille ja työsuojeluedustajille tehtyä haastattelua. Kaikki EU:n jäsenvaltiot olivat mukana tutkimuksessa, samoin kuin Turkki, Norja ja Sveitsi. Maita oli kaikkiaan 31. Haastatellut työskentelivät yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa, joissa oli vähintään 10 työntekijää.

Vuorovaikutteisenkyselytutkimuksen ohjausnäkymän avulla pystyt katselemaan ja jakamaan ESENER-tietoja.

Keskeiset havainnot on koottu seuraaviin asiakirjoihin:

 • Kyselytutkimus Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä (ESENER) – Työsuojelun hallinta (2010): yhteenvetokertomus englanniksi ja tiivistelmä 24 kielellä

Myös toissijaisen analyysin tulokset ovat ladattavissa:

 • ESENER-tutkimuksen kvalitatiivinen tutkimuksen jälkeinen arviointi (2014): yhteenvetokertomus ja merkittävät havainnot englanniksi
 • Analyysi työpaikan työterveys- ja työturvallisuuskäytännöt määrittävistä tekijöistä valituissa EU:n jäsenvaltioissa (2013): yhteenvetokertomus englanniksi, tiivistelmä 8 kielellä ja liite englanniksi
 • Tiivistelmä neljästä toissijaista analyysiä koskevasta raportista: Työterveys- ja työturvallisuusasioihin, psykososiaalisiin riskeihin ja työntekijöiden osallistumiseen liittyvät järjestelyt työpaikoilla ESENER-tutkimuksen (2012) perusteella: tiivistelmä 24 kielellä
 • Työntekijöiden edustus ja kuuleminen työsuojelussa – Analyysi ESENER-tutkimuksen havainnoista (2012): yhteenvetokertomus englanniksi ja teknisen raportin liitteet 1 ja 2 englanniksi
 • Työterveyden ja -turvallisuuden hallinta – Analyysi ESENER-tutkimuksen havainnoista (2012): yhteenvetokertomus ja teknisen raportin liitteet 1 ja 2 englanniksi
 • Psykososiaalisten riskien hallintaa työpaikoilla – Analyysi ESENER-tutkimuksen havainnoista (2012): yhteenvetokertomus ja teknisen raportin liitteet 1 ja 2 englanniksi
 • Psykososiaalisten riskien hallintaa edistävät tekijät ja haittaavat esteet – Analyysi ESENER-tutkimuksen havainnoista (2012): yhteenvetokertomus englanniksi

Muita kyselytutkimuksia ja tilastoja työterveyssuojelusta:


ESENER 2009 -tietoaineistoon pääsee seuraavien kautta: Essexin yliopiston Britannian tietoarkisto (UKDA) ja GESIS.