Yritys-Eurooppa-verkosto

Yritys-Eurooppa-verkosto

Yritys-Eurooppa-verkosto

Yritys-Eurooppa-verkosto (EEN, Enterprise Europe Network) auttaa yrityksiä innovoimaan ja kasvamaan kansainvälisessä mittakaavassa. Se on maailman suurin tukiverkosto pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yritykset), jotka pyrkivät kansainvälistymään.

Verkosto toimii maailmanlaajuisesti. Se kokoaa yhteen jäsenorganisaatioidensa asiantuntijoita, jotka ovat tunnettuja huippuosaamisestaan yritysten tukemisessa.

Viestintäkumppanuushankkeen tavoitteena on lisätä pk-yritysten tietämystä työterveyden ja työturvallisuuden merkityksestä ja tarjota yrityksille helposti saatavilla olevia käytännön tietoja ja hyödyllisiä kontakteja kansallisella ja alueellisella tasolla. Tällaisia ovat muun muassa kansalliset yhteistyökumppanikokoukset, valistuskampanjat ja yritys-Eurooppa-verkoston työsuojelupalkinnot.

Tärkeimmät EU-OSHAn tavoitteiden saavuttamista edesauttavat kumppanit ovat yritys-Eurooppa-verkoston jäsenet, sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto (GROW-pääosasto), Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanovirasto (EISMEA) sekä EU-OSHAn kansalliset koordinointikeskukset.

Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto:

Euroopan komission Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoiminnan pääosasto (GROW-pääosasto) vastaa tavaroiden ja palvelujen sisämarkkinoiden toteuttamisesta, auttaa tekemään EU:sta älykkään, kestävän ja osallistavan talouden, edistää yrittäjyyttä ja kasvua vähentämällä pienyritysten hallinnollista taakkaa, helpottaa pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) rahoituksen saantia ja tukee EU:n yritysten pääsyä maailmanlaajuisille markkinoille, kehittää teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua ja täytäntöönpanoa koskevaa politiikkaa, koordinoi kansainvälisessä teollis- ja tekijänoikeusjärjestelmässä EU:n kantaa ja neuvotteluja sekä auttaa innovoijia käyttämään teollis- ja tekijänoikeuksia tehokkaasti.

Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanovirasto (EISMEA):

 

Euroopan innovaationeuvoston ja pk-yritysasioiden toimeenpanovirasto (EISMEA) perustettiin 1. huhtikuuta 2021. Sen tavoitteena on edistää innovointia sisämarkkinoilla luomalla voimakasta yhteisvaikutusta Euroopan talouden elpymisen tukemiseksi ja kokoamalla yhteen virastoon kaikki Euroopan innovaationeuvoston (EIC) toimet ja pk-yrityksiin liittyvät ohjelmat.

Virasto vastaa Euroopan innovaationeuvoston kehittämisestä ja täytäntöönpanosta ja hallinnoi muita EU:n ohjelmia pk-yritysten tukemisen, innovaatioekosysteemien, sisämarkkinoiden, kuluttajapolitiikan ja alueiden välisten innovointi-investointien aloilla. 

Yritys-Eurooppa-verkoston työterveyden ja työturvallisuuden lähettiläät ja lähettiläiden rooli

Yritys-Eurooppa-verkoston työsuojelupalkinto

Yritys-Eurooppa-verkosto on tehnyt vuodesta 2009 lähtien yhteistyötä EU-OSHAn kanssa työterveys- ja työturvallisuustietämyksen lisäämiseksi pk-yrityksissä ja mikroyrityksissä. Tätä tehtävää varten verkosto nimittää maakohtaisia työterveyden ja työturvallisuuden lähettiläitä. Lähettiläiden tehtävänä on koordinoida toimintaa, edistää työsuojelua ja työterveyttä pk-yrityksissä kansallisella tasolla sekä raportoida kerran vuodessa EU-OSHAlle toteuttamistaan työsuojelutoimista.

Vuonna 2021 ohjelmaa laajennettiin koskemaan seuraavaa kuutta EU:n ulkopuolista maata, eli maita, jotka saavat rahoitustukea EU:n liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA): Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Serbia ja Turkki. Maille nimitettiin omat yritys-Eurooppa-verkoston työterveyden ja työturvallisuuden lähettiläät.

Luettelo kaikista yritys-Eurooppa-verkoston työterveyden ja työturvallisuuden lähettiläistä

Viestintäkumppanuushankkeeseen kuuluu kolmesta kansallisesta yhteyspisteestä, kolmesta Eurooppa-verkoston työterveyden ja työturvallisuuden lähettiläästä sekä EU-OSHAn, GROW-pääosaston ja EISMEAn edustajista koostuva viestintäkumppanuustyöryhmä. Ryhmän pääasiallinen tehtävä on antaa strategista asiantuntijaneuvontaa EU:n ja OSHAn viestintäkumppanuusstrategian toteuttamisesta ja seurannasta.

Yritys-Eurooppa-verkoston työsuojelupalkinto

Yritys-Eurooppa-verkoston työsuojelupalkinto on osa viraston Terveellinen työ -kampanjaa, ja sillä pyritään lisäämään tietoa ja tuomaan esiin työterveyden ja työturvallisuuden tärkeyttä pk-yrityksissä. Yritys-Eurooppa-verkostossa on jäseniä 27 jäsenvaltiosta sekä Islannista, Liechtensteinista, Norjasta ja IPA-maista. Jäseniä kehotetaan asettamaan ehdolle jokin hankkeensa, jolla pyritään parantamaan työsuojelua pk-yrityksissä ja joka sopii johonkin seuraavista kategorioista: työterveyttä ja työturvallisuutta edistävät toimet ja tapahtumat; verkostoituminen; painettu ja verkossa tapahtuva viestintä sekä julkaisut.

2013 | 2014/15 | 2016/17 | 2018/19 2020/21