Organisaatiostrategia ja työohjelmat

Työohjelmat perustuvat EU-OSHAn strategiaan.

Pitkän aikavälin strategian laatiminen

Nykyinen organisaatiostrategia kattaa vuodet 2018–2023, ja se sisältää kuusi painopistealaa:

  1. Muutoksen ennakointi – ennakointihankkeiden avulla
  2. Tietoja ja lukuja – tietojen keruu ja levitys tutkijoille ja päätöksentekijöille ESENERiä sekä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevien katsausten kautta.
  3. Työkaluja työturvallisuuden ja -terveyden hallintaan – ensisijaisesti OiRAn avulla
  4. Työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan tietämyksen lisääminen – terveellinen työ -kampanjoiden ja muiden tietämyksen lisäämistä koskevien toimien avulla
  5. Tiedon verkottuminen – erityisesti kehittämällä OSHwikiä
  6. Verkostoituminen

Lisätietoa saa lataamalla EU-OSHAn vuosien 2018–2023 strategian, joka on Euroopan komission työterveyden ja -turvallisuuden strategiakehyksen 2014–2020 ja Euroopan komission tammikuussa 2017 työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön uudistamisesta antaman tiedonannon mukainen

Tulevan vuoden suunnittelu

EU-OSHA:n pääjohtaja laatii ja hallintoneuvosto hyväksyy joka vuosi ohjelma-asiakirjan, jossa määritetään viraston kolmivuotinen jatkuva ohjelma. Siinä esitetään erityisesti tulevana vuonna toteutettavat toimet ja saavutettavat tavoitteet.

Ohjelma-asiakirjassa määritetään selkeät painopisteet ja tavoitteet varmistamaan, että virasto käyttää resurssejaan ja verkostoaan parhaalla mahdollisella tavalla. Tärkeitä toiminta-alueita ovat muutoksen ennakointi, tietämyksen lisääminen sekä työsuojelua koskevat tiedot ja luvut.

Edellisten vuosien vuotuiset hallintosuunnitelmat ovat tutustuttavina julkaisuja sisältävällä sivulla, josta löytyvät myös toiminnan tuloksesta kertovat vuosikertomukset ja vuotuiset toimintakertomukset.

Share this on: