Vuosikertomukset

Vuotuinen toimintakertomus

Jokaisena varainhoitovuonna EU-OSHAn johtaja laatii kertomuksen viraston toiminnasta kuluneena vuonna. Se noudattaa ohjelma-asiakirjaan sisältyvien vuotuisten työohjelmien rakennetta, ja siinä kuvataan suunnitelmassa hahmoteltujen tärkeiden tavoitteiden ja toimien toteuttaminen. Siinä selvitetään myös viraston tavoitteiden saavuttamiseen käytetyt resurssit. 

Vuotuinen toimintakertomus toimii myös johtajan tilannekatsauksena, jossa käsitellään muun muassa sisäisen valvonnan standardien täytäntöönpanoa.

EU-OSHAn johtokunta analysoi ja arvioi toimintakertomuksen. Tämä on tärkeä vaihe viraston kyseisen vuoden talousarvion toteutuksen arvioinnissa (vastuuvapauden myöntämiseksi).

Toimintakertomus sisältää aina vahvistuslausuman, jossa johtaja vakuuttaa, että

  • asiat esitetään kertomuksessa todenmukaisesti ja tasapuolisesti
  • käytössä olevilla järjestelmillä taataan rahoitustoimien lainmukaisuus ja asianmukaisuus
  • kertomuksen ulkopuolelle ei ole jätetty mitään merkityksellistä tietoa.

Vuosikertomus

EU-OSHAn perustamisasetuksen mukaan johtokunta hyväksyy yleisen vuosikertomuksen EU-OSHAn toiminnasta ja toimittaa sen viimeistään 15. kesäkuuta Euroopan parlamentille, komissiolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle, tilintarkastustuomioistuimelle, jäsenvaltioille ja työturvallisuuden, työhygienian ja työterveyden neuvoa-antavalle komitealle.

Tehtävä täydentää johtokunnan suorittamaa vuotuisen toimintakertomuksen arviointia, joka on viraston varainhoitoasetuksessa säädetty vaatimus, mutta kyseessä on kaksi erillistä tehtävää.

Kaikki vuosikertomukset ovat saatavissa tästä.