2016 – Naisiin kohdistuvan väkivallan vastainen eurooppalainen teemavuosi

Naisiin kohdistuva väkivalta on erittäin merkittävä ongelma Euroopan unionissa (EU): yksi nainen kolmesta on joutunut seksuaalisen ja/tai fyysisen väkivallan uhriksi. Sukupuoleen perustuva väkivalta loukkaa naisten perusoikeuksia ihmisarvon, yhdenvertaisuuden ja oikeussuojan saatavuuden osalta, ja se on yksi yleisimmistä ihmisoikeusloukkauksista. Se ei tunne maantieteellisiä, taloudellisia, kulttuurisia eikä yhteiskunnallisia rajoja. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisella eurooppalaisella teemavuodella 2016 pyritäänkin puuttumaan tähän sukupuolten tasa-arvoa haittaavaan merkittävään esteeseen EU:ssa.

Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ovat kaikki sukupuoleen perustuvan väkivallan teot, joista aiheutuu (tai voi todennäköisesti aiheutua) fyysistä, seksuaalista, psyykkistä tai taloudellista vahinkoa tai kärsimystä naisille. Tähän kuuluvat myös tällaisella teolla uhkailu, pakottaminen ja vapauden riisto niin julkisuudessa kuin yksityiselämässä. Lisäksi tietyt väkivaltarikokset kohdistuvat suhteettomasti naisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi seksuaalinen väkivalta, seksuaalinen häirintä, raiskaus, vainoaminen ja kotiväkivalta.

Eurooppalaisilla teemavuosilla pyritään herättelemään avointa vuoropuhelua ja keskustelua sekä EU-maiden sisällä että niiden välillä. Naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisella eurooppalaisella teemavuodella 2016 lujitetaan ja vahvistetaan EU:n toimintaa, jolla pyritään lisäämään tietoisuutta sukupuoleen perustuvasta väkivallasta, tarkoituksena rohkaista raportoimaan ongelmasta avoimesti. Siinä keskitytään myös laatimaan käytännön toimenpiteitä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi ja tarkastellaan uusien pitkän aikavälin poliittisten tavoitteiden asettamista.

Lisätietoa naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisesta eurooppalaisesta teemavuodesta 2016.

OSHWiki-artikkeli seksuaalisesta häirinnästä ja uhriksi joutumisesta – siitä, mitä työpaikalla tapahtuu.

Seksuaalista häirintää työpaikalla koskeva kaavio

Naiset ja työsuojelu

Euroopan tasa-arvoinstituutti