Euroopan riskinseurantakeskus

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston Euroopan riskinseurantakeskuksen tavoitteena on tunnistaa työterveyden ja työturvallisuuden uusia ja kehittymässä olevia riskejä, jotta ennaltaehkäisytoimenpiteiden ajankohtaisuutta ja tehokkuutta voidaan parantaa.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Euroopan riskinseurantakeskus laatii katsauksen työterveydestä ja työturvallisuudesta Euroopassa, kuvaa suuntauksia ja taustalla olevia tekijöitä ja ennakoi niiden todennäköistä vaikutusta työterveyteen ja työturvallisuuteen.

Tavoitteet

Koska yhteiskuntamme kehittyy uuden teknologian ja muuttuvien taloudellisten ja yhteiskunnallisten olosuhteiden vaikutuksesta, työkäytännöt ja -prosessit muuttuvat jatkuvasti. Nämä uudet tilanteet tuovat mukanaan uusia riskejä ja haasteita työntekijöille ja työnantajille, mikä puolestaan edellyttää poliittisia, hallinnollisia ja teknisiä lähestymistapoja, joilla taataan korkeatasoinen työterveys ja työturvallisuus.

Tehokkaalla ennaltaehkäisyllä voidaan edistää merkittävästi Eurooppa 2020 -strategian yleistä tavoitetta älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun saavuttamisesta sekä työllisyystason nostamisesta 69 prosentista 75 prosenttiin. Monet ihmiset joutuvat pois työmarkkinoilta huonon työterveyden ja työturvallisuuden vuoksi, joten entistä parempi riskien ennakointi on olennaisen tärkeää, jos riskien ennaltaehkäisyä halutaan parantaa ja saada aikaan kestävä työelämä ja saavuttaa entistä korkeammat työllisyystasot.

Työterveyttä ja työturvallisuutta koskevissa perättäisissä EU:n strategioissa on määritetty, että näihin uusiin olosuhteisiin on valmistauduttava, ja niissä korostetaan seuraavaa:

Ennakoidaanuudet riskit, liittyvät ne sitten uuteen tekniikkaan tai yhteiskunnallisiin muutoksiin. Ainoastaan sillä tavoin niitä voidaan hallita.
Ennakoiminen edellyttää, että riskejä tarkkaillaan jatkuvasti ja kerätään järjestelmällisesti tietoja ja tieteellisiä lausuntoja.” (Yhteisön työsuojelustrategia vuosiksi 2002–2006)

Tämän strategian kehotusta, jonka mukaan Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston on perustettava Euroopan riskinseurantaelin, seurasi seuraava yhteisön strategia vuosiksi 2007–2012, jossa korostettiin riskien ennakoinnin merkitystä ja pyydettiin viraston seurantaelintä toteuttamaan erilaisia aloitteita.

EU:n uusin strategia EU:n työsuojelustrategia vuosiksi 2014–2020 jatkaa tätä teemaa kehottamalla tukemaan Euroopan riskinseurantakeskuksen havaintoja.

Euroopan riskinseurantakeskuksen toiminta

Euroopan riskinseurantakeskus tuo lisäarvoa keräämällä ja analysoimalla tietoja, taustoittamalla niitä (erityisesti Euroopan sosiaalisen toimintaohjelman ja yhteisön strategian osalta), tarkkailemalla suuntauksia muutoksen ennakoimiseksi ja viestimällä tärkeimmistä kysymyksistä tehokkaasti kohdeyleisölle: päätöksentekijöille ja tutkijoille. Pyrimme myös edistämään keskustelua ja pohdintaa Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston sidosryhmien keskuudessa ja tarjoamaan keskustelufoorumin eri tason asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden välille.

Uusien ja kehittymässä olevien riskien määrittämiseen tarvittavia tietoja voi saada monista eri lähteistä, muun muassa virallisten rekisterien tiedoista, tutkimuskirjallisuudesta, asiantuntijoiden ennusteista tai kyselytutkimuksista. Näiden kaikkien mahdollisten tietolähteiden kattamiseksi toimemme on järjestetty kolmen perusalueen mukaan: