Lehdistötiedotteet
JULKAISTAVAKSI HETI - 19/06/2018 - 01:30

Pienet yritykset, suuret haasteet – selvitetään, mitkä ovat mikro- ja pienyritysten työsuojelun seuraavat askelet.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto järjestää 19. kesäkuuta Brysselissä korkean tason konferenssin, jossa selvitetään, miten Euroopan pienyritysten työsuojelua voitaisiin parantaa. Tapahtuma perustuu työsuojelua mikro- ja pienyrityksissä selvittäneen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston hankkeen havaintoihin, ja se järjestetään samaan aikaan loppuanalyysiraportin julkaisemisen kanssa. Raportissa esitellään tärkeimmät mikro- ja pienyritysten työsuojeluun vaikuttavat tekijät ja annetaan suosituksia hyvistä käytännöistä ja tukea toimintalinjojen kehittämiseen.

Tämän hankkeen ansiosta on ymmärretty paremmin, miten näissä mikro- ja pienyrityksissä suhtaudutaan terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin ja mitä viranomaisten ja muiden sidosryhmien toimia tarvitaan parantamaan vaatimusten noudattamista.

Konferenssiin osallistuu monia keskeisiä EU:n, kansallisen ja kansainvälisen tason sidosryhmiä, ja se edistää keskustelua siitä, miten toimia voidaan koordinoida ja hankkeiden suosituksia toteuttaa EU:ssa ja kansallisesti. Hankkeen tavoitteena on edistää tehokkaampien, näyttöön perustuvien toimintamallien ja toimenpiteiden kehittämistä, joiden ansiosta mikro- ja pienyritykset voivat parantaa työsuojeluaan. Loppuraportissa esitetään kattava analyysi siitä, mikä toimii, kenen hyväksi ja missä olosuhteissa. Siinä käsitellään eri kysymyksiä, kuten hallinnon ja sääntelyn muotoja, täytäntöönpanoa, sosioekonomisia taustoja, neuvontapalveluja, koulutusta, työehtosopimuksia ja työmarkkinaosapuolten osallistumista.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komission jäsen Marianne Thyssen totesi seuraavaa: ”Työsuojelu on Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin keskeisiä periaatteita, ja tilanteen parantaminen mikro- ja pienyrityksissä on ensisijainen tavoitteeni. Mikro- ja pienyrityksissä työskentelee noin puolet Euroopan työvoimasta, ja niiden merkitys talouskasvulle on perustavanlaatuinen. Näiden yritysten työntekijöiden suoja vammoja ja sairastumisia vastaan on kuitenkin hyvin usein heikko, ja monilla tällaisilla yrityksillä on selviytymisvaikeuksia. Tämän hankkeen ansiosta on pystytty ymmärtämään paremmin, miten näissä yrityksissä suhtaudutaan terveys- ja turvallisuusvaatimuksiin ja mitä viranomaisten ja muiden sidosryhmien toimia tarvitaan parantamaan vaatimusten noudattamista.”

Yksi tärkeimmistä suosituksista on kaikkien keskeisten sidosryhmien, kuten sääntelystä vastaavien toimijoiden, ammattiliittojen ja työnantajajärjestöjen, ottaminen mukaan. Lisäksi pyritään varmistamaan näiden sidosryhmien toimien sovittaminen yhteen, jotta mikro- ja pienyritykset voitaisiin saavuttaa mahdollisimman tehokkaasti ja kehittää soveltamiskelpoisia, kestäviä ja siirrettäviä ratkaisuja. Raportissa myös todetaan, että vahvat työsuojelun sääntelyn ja tarkastamisen kansalliset järjestelmät ovat ratkaisevan tärkeitä. Niin on myös työsuojelun sisällyttäminen koulutus- ja toimitusketjujärjestelyihin työsuojelun edistämiseksi mikro- ja pienyrityksissä.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston johtaja Christa Sedlatschek totesi seuraavaa: ”On erittäin tärkeää, että kaikki sidosryhmät tekevät yhdessä työtä, jotta voitaisiin lähettää yhdenmukainen viesti ja auttaa mikro- ja pienyrityksiä tarttumaan työsuojelun haasteisiin. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kolmikantaisen rakenteen ansiosta sillä on oivat mahdollisuudet tämän edesauttamiseen. Vuorovaikutteinen riskinarvioinnin työkalu OiRA on tästä loistava esimerkki, koska se yhdistää eri sidosryhmiä EU:ssa ja kansallisesti. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto kehittää myös monia muita työkaluja ja tiedotusaineistoa Terveellinen työpaikka -kampanjoissaan, joiden erityiskohteena ovat pienyritykset.”

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä

Eri puolilla Eurooppaa on havaittu myös monia muita esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joiden tarkoituksena on parantaa mikro- ja pienyritysten työsuojelua. Niihin kuuluu ”perinteisempiä” ratkaisuja, kuten Ruotsin työmarkkinaosapuolten laatimat alakohtaiset riskinarvioinnin tarkistuslistat. Verkkotyökaluja on räätälöity pienyritysten tarpeiden mukaan yli 60 alalla, niiden käyttö on maksutonta, ja ne helpottavat sääntelyvaatimusten täyttämistä yrityksissä.

On myös esimerkkejä henkilökohtaisesta tuesta, jonka katsottiin olevan erityisen tärkeää mikro- ja pienyrityksissä, kun halutaan antaa valistusta työsuojelusta ja saada parannuksia aikaan. Tanskassa työnantajajärjestöt ja ammattiliitot loivat yhteistyössä BAMBUS-järjestelmän. Se on veloituksetta saatavissa oleva työsuojelun neuvontapalvelu, joka on tarkoitettu erityisesti rakennusalalle, jolla mikro- ja pienyrityksiä on paljon. Yritykset pääsevät palvelun avulla tapaamaan työsuojeluneuvojia ja saavat tietoa ja neuvontaa. Virossa edistettiin maatalousalan laadukkaan työsuojeluneuvonnan saatavuutta maatalousneuvojien kattavalla koulutusohjelmalla, jonka erityistavoitteena oli neuvojien työsuojelutietämyksen parantaminen. Ohjelman kehitti maaseutuasioiden ministeriö yhdessä maaseudun kehittämissäätiön kanssa.

Vaikka työsuojelun parantaminen voi olla mikro- ja pienyrityksille haastavaa, hanke antaa vahvaa näyttöä siitä, että mikro- ja pienyritykset ottavat todennäköisemmin käyttöön ohjelmia, jotka katsotaan asiaankuuluviksi ja kohtuuhintaisiksi. Näyttöä saatiin myös siitä, että yhdenmukainen toimintamalli, jossa kaikki sidosryhmät levittävät samoja selkeitä viestejä, vakuuttaa pienyritykset todennäköisemmin siitä, että työsuojelun parantaminen on sekä mahdollista että käytännöllistä. Huomattava osuus mikro- ja pienyrityksistä on kuitenkin edelleen heikossa asemassa, niillä on vähän resursseja ja ne ovat nykyisen tuen ja lakisääteisten tarkastusten ulottumattomissa.

Konferenssissa kootaan havaintojen esittelyjen, vuorovaikutteisten pyöreän pöydän keskustelujen ja paneelikeskustelujen avulla hankkeen työtä yhteen ja tarjotaan asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, mihin toimenpiteisiin olisi ryhdyttävä, jotta nämä havainnot saataisiin toteutetuksi käytännössä ja jotta voitaisiin kehittää ratkaisuja, joilla autetaan heikoimmassa asemassa olevia mikro- ja pienyrityksiä.

Linkit:

Huomautuksia toimittajalle: 
1.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tehtävänä on tehdä Euroopasta turvallisempi, terveellisempi ja tuottavampi paikka tehdä työtä. Virasto tutkii, kehittää ja jakaa luotettavaa, tasapuolista ja puolueetonta työterveys- ja työturvallisuustietoa sekä järjestää Euroopan laajuisia tiedotuskampanjoita. Euroopan unioni perusti viraston vuonna 1994, ja sen toimipaikka on Bilbaossa Espanjassa. Virasto tuo yhteen Euroopan komission, jäsenvaltioiden hallitusten sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajia sekä EU:n kunkin jäsenvaltion ja muiden maiden johtavia asiantuntijoita.

Meitä voi nyt seurata Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä ja YouTubessa tai tilaamalla kuukausittain ilmestyvän OSHmail-uutiskirjeen. Voit myös rekisteröityä EU-OSHAa koskevien säännöllisesti toimitettavien uutisten ja tietojen tilaajaksi RSS-syötteiden avulla.

http://osha.europa.eu