Turvallisia ja terveellisiä työpaikkoja Eurooppaan: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto julkistaa viimeisimmät suuntaukset EU:n vuoden 2023 työturvallisuus- ja työterveyshuippukokouksessa

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 15/05/2023 - 09:30

Turvallisia ja terveellisiä työpaikkoja Eurooppaan: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto julkistaa viimeisimmät suuntaukset EU:n vuoden 2023 työturvallisuus- ja työterveyshuippukokouksessa

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) julkistaa tänään Tukholmassa järjestettävässä vuoden 2023 työturvallisuus- ja työterveyshuippukokouksessa lippulaivaraporttinsa Occupational safety and health in Europe: state and trends 2023 (Työsuojelu Euroopassa: tila ja suuntaukset 2023). Raportti tarjoaa kattavan katsauksen työterveyden ja -turvallisuuden tilaan ja taustakehitykseen Euroopan unionissa viime vuosina ja auttaa ymmärtämään uusia suuntauksia.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston raportissa tarkastellaan syvällisesti, miltä osin edistystä on saavutettu työpaikoilla kautta Euroopan unionin. Samalla tuodaan esiin työterveyden ja työturvallisuuden toiminta-alat, joilla tehtävää on vielä runsaasti. – Nicolas Schmit

Esimerkiksi vuosina 1998–2019 muut kuin kuolemaan johtaneet työtapaturmat ovat vähentyneet unionissa 58 prosentilla, ja kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat samaan aikaan vähentyneet 57 prosentilla. Ennaltaehkäisytoimien parantaminen on yhdessä talouskehityksen ja työvoiman vaihtumisen kanssa osaltaan edistänyt tapaturmien vähenemistä. Suurin osa vähennyksestä toteutui kuitenkin ennen vuotta 2010, ja viime vuosina luvut ovat pysyneet samalla tasolla”, kertoo Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston väliaikainen pääjohtaja William Cockburn. Raportissa esitetään myös yleisellä tasolla mahdolliset parannukset, pysähtynyt ja vaikeasti tulkittava kehitys sekä huolta aiheuttavat asiat, joita ovat muun muassa epätyypilliset työsuhteet, työsuojelua koskevan sääntelyn puutteellinen noudattaminen ja passiiviset työasennot, samoin kuin tulevaisuuden haasteet.

Nicolas Schmit, työllisyydestä ja sosiaalisista oikeuksista vastaava Euroopan komission jäsen, kiittelee raporttia: ”Työterveys ja -turvallisuus on olennainen osa jokaisen organisaation toimintaa. Komissio hyväksyi työpaikoilla tapahtuneiden muutosten takia kesäkuussa 2021 työterveyttä ja ‑turvallisuutta koskevan EU:n uuden strategiakehyksen vuosille 2021–2027. Muutoksia ovat aiheuttaneet covid-kriisi, vihreä siirtymä, digitaalinen siirtymä ja väestörakenteen muutos sekä tieteellinen ja teknologinen kehitys. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston raportissa Occupational safety and health in Europe: state and trends 2023 tarkastellaan syvällisesti, miltä osin työpaikoilla kautta Euroopan unionin on saavutettu edistystä. Samalla tuodaan esiin ne työterveyden ja työturvallisuuden toiminta-alat, joilla tehtävää on vielä runsaasti.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto toivoo julkaisulla olevan merkittävä vaikutus tulevaan työterveys- ja turvallisuuspolitiikkaan ja tapoihin, joilla työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä suojellaan Euroopassa. Tietoja on helppo tarkastella ja analysoida maakohtaisesti Työsuojelubarometrin tietojen visualisointityökalun avulla.

Työterveys- ja työturvallisuushuippukokous järjestetään 15. ja 16. toukokuuta 2023 Tukholmassa. Tämä Euroopan komission ja EU:n puheenjohtajavaltion Ruotsin yhdessä järjestämä tapahtuma kokoaa yhteen EU:n toimielimet, jäsenvaltiot, työmarkkinaosapuolet ja muut sidosryhmät. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto käy osallistujien kanssa aktiivisesti keskusteluja ensimmäisistä kokemuksista, joita EU:n strategiakehyksestä on saatu, muun muassa siitä, miten työperäisten kuolemien nollatason tavoitteen saavuttamisessa on edistytty. Muita aiheita ovat mielenterveys työelämässä, työmarkkinaosapuolten rooli, helleaaltojen ja ilmastonmuutoksen vaikutukset työterveyteen ja ‑turvallisuuteen sekä kansallisten työsuojelustrategioiden arviointi.

Siinä yhteydessä, kun käsitellään ilmastonmuutoksen ja helleaaltojen vaikutusta työterveyteen ja ‑turvallisuuteen, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto esittelee lämpökuormitusta koskevan työterveys- ja työturvallisuusoppaan, jossa annetaan käytännön ohjeita kuumassa työskentelyyn liittyvien riskien hallinnasta ja tietoa siitä, mitä tehdä, jos työntekijä alkaa kärsiä lämpösairaudesta tai lämpökuormitukseen liittyvästä terveysongelmasta. 

 

Linkit:

 

Muiden kuin kuolemaan johtaneiden työtapaturmien kokonaismäärän ja tapaturmatiheyden (tapaturmat 100 000 työntekijää kohti) kehitys 1998 ja 2019 – Eurostat

Tiedot vuodelta 1998: Statistics in focus, teema 3, 16/2001, Eurostat, Accidents at work in the EU 1998-1999 (Työtapaturmat EU:ssa 1998–1999). Tiedot vuodelta 2019: Eurostat, Accidents at work by sex and severity (työtapaturmat sukupuolen ja vakavuuden mukaan jaoteltuna; NACE Rev. 2 ‑toimialat yhteensä); Non-fatal accidents at work (muut kuin kuolemaan johtaneet työtapaturmat NACE Rev. 2 ‑toimialan ja sukupuolen mukaan jaoteltuna)

Notes to editor:

About EU-OSHA

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tehtävänä on tehdä Euroopasta turvallisempi, terveellisempi ja tuottavampi paikka tehdä työtä. Virasto tutkii, kehittää ja jakaa luotettavaa, tasapuolista ja puolueetonta työterveys- ja työturvallisuustietoa sekä järjestää Euroopan laajuisia tiedotuskampanjoita. Euroopan unioni perusti viraston vuonna 1994, ja sen toimipaikka on Bilbaossa Espanjassa. Virasto tuo yhteen Euroopan komission, jäsenvaltioiden hallitusten sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajia sekä EU:n kunkin jäsenvaltion ja muiden maiden johtavia asiantuntijoita.

Meitä voi nyt seurata Facebookissa, X (Twitter)-issä, LinkedInissä ja YouTubessa tai tilaamalla kuukausittain ilmestyvän OSHmail-uutiskirjeen. Voit myös rekisteröityä EU-OSHAa koskevien säännöllisesti toimitettavien uutisten ja tietojen tilaajaksi RSS-syötteiden avulla.

https://osha.europa.eu/fi