Uudesta kyselytutkimuksesta käy ilmi, että UV-säteily ja dieselpäästöt ovat yleisimmät syöpäriskille altistavat tekijät Euroopan työpaikoilla

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 20/11/2023 - 09:00

Uudesta kyselytutkimuksesta käy ilmi, että UV-säteily ja dieselpäästöt ovat yleisimmät syöpäriskille altistavat tekijät Euroopan työpaikoilla

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) julkaisee tänään ensimmäiset tulokset työntekijöiden altistusta syövän riskitekijöille koskevasta kyselytutkimuksesta, joka tehtiin tuhansille työntekijöille kuudessa EU:n jäsenvaltiossa. Kyselyn tarkoituksena on tuottaa täsmällistä tietoa, joka voi auttaa ehkäisemään työperäistä syöpää. 

Tämä on ensimmäinen kerta, kun tutkimuksessa tarkastellaan eri lähteistä peräisin olevaa altistumista ja tavoitetaan monenlaisilla ammattialoilla työntekijät, jotka eivät normaalisti kuuluisi tutkimuksen piiriin, kuten itsenäiset ammatinharjoittajat tai mikro- ja pienyritysten työntekijät. Se edistää epäilemättä ennalta ehkäisevien toimenpiteiden parantamista ja näyttöön perustuvan politiikan saamista ajan tasalle.

William Cockburn
EU-OSHAn pääjohtaja

Työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan EU:n strategiakehyksen 2021–2027 mukaan karsinogeenit aiheuttavat EU:ssa vuosittain arviolta 100 000 työperäistä syöpäkuolemaa. Jotta tähän ongelmaan voitaisiin puuttua työpaikalla, on olennaisen tärkeää saada ajantasaista ja luotettavaa tietoa työntekijöiden altistumisesta riskeille, jotka voivat johtaa sairauteen. Kyselytutkimuksessa arvioitiin työntekijöiden todennäköistä altistumista 24 tunnetulle syövän riskitekijälle, kuten teollisuuskemikaaleille, prosesseissa syntyville aineille ja seoksille sekä fysikaalisille riskitekijöille. 

Yleisimmät tunnistetut todennäköiset työperäiset altisteet olivat auringon ultraviolettisäteily (UV-säteily), dieselmoottorin pakokaasupäästöt, bentseeni, keuhkorakkuloihin päätyvä kiteinen piidioksidi ja formaldehydi. Kyselytutkimuksessa otettiin huomioon myös henkilöt, jotka altistuivat useille altisteille viimeisen kyselyä edeltäneen työviikon aikana. Se tarkoittaa altistumista vähintään kahdelle syövän riskitekijälle, jotka eivät välttämättä esiinny samaan aikaan tai samassa työprosessissa. Tiedoista käy ilmi, että yli 60 prosentilla kaivos- ja louhintateollisuudessa sekä rakennusalalla työskentelevistä työntekijöistä on ollut useita altistuksia.

EU-OSHAn pääjohtaja William Cockburn totesi seuraavasti: ”Uudessa työntekijöiden altistusta koskevassa tutkimuksessa käydään perusteellisesti läpi asiaankuuluvia tietoja, jotka auttavat meitä ymmärtämään syöpäriskille altistumisen nykytilannetta työpaikoilla. Tämä on ensimmäinen kerta, kun tutkimuksessa tarkastellaan eri lähteistä peräisin olevaa altistumista ja tavoitetaan monenlaisilla ammattialoilla työntekijät, jotka eivät normaalisti kuuluisi tutkimuksen piiriin, kuten itsenäiset ammatinharjoittajat tai mikro- ja pienyritysten työntekijät. Se edistää epäilemättä ennalta ehkäisevien toimenpiteiden parantamista ja näyttöön perustuvan politiikan saamista ajan tasalle.”

Kyselylomakkeet osoitettiin vähintään 15-vuotiaille henkilöille, jotka työskentelevät eri elinkeinotoiminnan aloilla Saksassa, Irlannissa, Espanjassa, Ranskassa, Unkarissa ja Suomessa. Kyselystä saatiin analysoitavaksi 24 402 käypää haastattelua. Tutkimuksesta saatuja tietoja voidaan hyödyntää mahdollisissa tulevissa muutosehdotuksissa syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevaan direktiiviin ja edistää EU:n syöväntorjuntasuunnitelman työturvallisuutta ja työterveyttä koskevia toimia. Lisäksi niillä voidaan parantaa työperäisten sairauksien, erityisesti syövän, ennaltaehkäisyä, mikä on yksi työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan EU:n strategiakehyksen 2021–2027 keskeisistä tavoitteista.

Kyselytutkimuksen tulokset julkaistaan eri vaiheissa. Ensimmäiset tulokset esitellään ensimmäistä kertaa Madridissa, Espanjassa, 20.–21. marraskuuta järjestettävässä työperäisen syövän ehkäisemistä käsittelevässä konferenssissa. Tapahtuma on osa syöpää aiheuttavia aineita koskevaa etenemissuunnitelmaa. Tässä aloitteessa hyödynnetään myös kyselytutkimuksesta saatavia tietoja, koska siinä lisätään tietoisuutta riskeistä, jotka johtuvat altistumisesta syöpää aiheuttaville aineille työpaikalla, ja vaihdetaan hyviä käytäntöjä yritysten ja organisaatioiden välillä.

Linkit:

Notes to editor:

Työntekijöiden altistusta syövän riskitekijöille Euroopassa koskeva kyselytutkimus

Työntekijöiden altistusta syövän riskitekijöille Euroopassa koskevan kyselytutkimuksen tarkoituksena on tuottaa ajantasaista ja luotettavaa tietoa työntekijöiden altistumisesta riskeille, jotka voivat johtaa tähän sairauteen. Syöpä on suurimpia Euroopan työpaikkojen terveyshaasteita, ja kysely on keskeinen väline tämän ongelman ratkaisemisessa. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) voi kyselytutkimuksen avulla edistää ennaltaehkäisyä, tietoisuuden lisäämistä ja päätöksentekoa ja auttaa viime kädessä työperäisen syövän torjunnassa.

About EU-OSHA

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tehtävänä on tehdä Euroopasta turvallisempi, terveellisempi ja tuottavampi paikka tehdä työtä. Virasto tutkii, kehittää ja jakaa luotettavaa, tasapuolista ja puolueetonta työterveys- ja työturvallisuustietoa sekä järjestää Euroopan laajuisia tiedotuskampanjoita. Euroopan unioni perusti viraston vuonna 1994, ja sen toimipaikka on Bilbaossa Espanjassa. Virasto tuo yhteen Euroopan komission, jäsenvaltioiden hallitusten sekä työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajia sekä EU:n kunkin jäsenvaltion ja muiden maiden johtavia asiantuntijoita.

Meitä voi nyt seurata Facebookissa, X (Twitter)-issä, LinkedInissä ja YouTubessa tai tilaamalla kuukausittain ilmestyvän OSHmail-uutiskirjeen. Voit myös rekisteröityä EU-OSHAa koskevien säännöllisesti toimitettavien uutisten ja tietojen tilaajaksi RSS-syötteiden avulla.

https://osha.europa.eu/fi