You are here

Lehdistötiedotteet
JULKAISTAVAKSI HETI - 25/01/2018 - 01:45

Euroopan työsuojeluasiantuntijat tapaavat EU:n komissaarin käsitelläkseen mikro- ja pienyritysten haasteita.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) toivottaa komissaari Marianne Thyssenin ja muut sidosryhmät tervetulleiksi seminaariin, jossa käsitellään työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden takaamista mikro- ja pienyrityksissä. Seminaari järjestetään 25. tammikuuta Bilbaossa, ja samaan aikaan julkaistaan kaksi uutta raporttia, joissa käsitellään EU-OSHAn mikro- ja pienyrityksiä koskevan hankkeen viimeisimpiä tuloksia. Raporteissa ja seminaarissa käsitellään erityisesti esimerkkejä hyvistä käytännöistä eri puolilta EU:ta ja määritetään keskeisiä onnistumiseen johtavia tekijöitä sekä haasteita. Lisäksi niissä kuvataan välittäjien merkittävää tehtävää työsuojelun parantamisessa mikro- ja pienyrityksissä.

Työsuojelun edistäminen on yksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin pääperiaatteista. On tärkeää, että työnantajien ja työntekijöiden edustajat sekä kansalliset viranomaiset ja työsuojeluneuvonantajat tekevät yhteistyötä sen varmistamiseksi, että mikro- ja pienyritysten työntekijät saavat työskennellä turvallisissa ja terveellisissä työoloissa.

Monet mikro- ja pienyritykset kokevat työsuojelun hankalaksi, ja näissä yrityksissä työntekijöillä on suuremmat turvallisuus- ja terveysriskit kuin muissa, suuremmissa yrityksissä. Yli 80 prosenttia työperäisistä vammoista tapahtuu mikro- ja pienyrityksissä tai keskisuurissa yrityksissä. Mitä pienempi yritys on, sen suuremmat ovat myös riskit. Viimeisimmissä raporteissa esitetyt tulokset antavat tietoa mikro- ja pienyrityksiä koskevista ongelmista ja huolenaiheista, suhtautumisesta työsuojeluun ja siihen liittyvistä toimintatavoista sekä työsuojelutoimien toteuttamisen edistäjistä ja esteistä kyseisissä yrityksissä. Mikro- ja pienyrityksistä saatuja esimerkkejä analysoidaan perusteellisesti hankkeen aikana, ja asiantuntijat voivat niiden perusteella muodostaa käsityksen siitä, mikä menettely toimii kenellekin ja missä olosuhteissa. Onnistuneisiin työsuojelua tukeviin lähestymistapoihin kuuluu muun muassa tiedotustoimia, koulutusta, käytännön työkalujen antamista käyttöön sekä taloudellisia kannustimia. Raporttien perusteella on myös selvää, että välittäjillä on olennaisen tärkeä asema työsuojelun tukemisessa mikro- ja pienyrityksissä. Tämä on seminaarissa keskeinen keskustelunaihe.

Työllisyys- ja sosiaaliasioista, osaamisesta ja työvoiman liikkuvuudesta vastaava komission jäsen Marianne Thyssen totesi seuraavaa: ”Työsuojelun edistäminen on yksi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin pääperiaatteista sosiaalisen vuoropuhelun ja työntekijöiden osallistamisen ohella. Kuten hyvät esimerkit osoittavat, tämän vuoksi on tärkeää, että työnantajien ja työntekijöiden edustajat sekä kansalliset viranomaiset ja työsuojeluneuvonantajat tekevät yhteistyötä turvallisuuden ja terveyden edistämiseksi mikro- ja pienyrityksissä sekä sen varmistamiseksi, että näiden yritysten työntekijät saavat työskennellä turvallisissa ja terveellisissä työoloissa.”

Esimerkkejä hyvistä käytännöistä

Sidosryhmien välinen yhteistyö sekä työsuojelun sisällyttäminen toimitusketjuun ovat osoittautuneet arvokkaiksi, ja Britannian olympiapuistoa koskeva hanke on tästä erityisen hyvä osoitus. Olympiapuiston rakentamisen aikana kaikkia asiaankuuluvia sidosryhmiä (mukaan lukien kansallinen työsuojelusta vastaava sääntelyviranomainen, urakoitsijat ja liitot) kuultiin ennen hankkeen aloittamista ja kaikissa sen vaiheissa. Turvallisuus ja terveys olivat etusijalla, ja toimitusketjun hallinnan avulla kaikilta alihankkijoina toimineilta mikro- ja pienyrityksiltä edellytettiin tiukkojen työsuojelustandardien noudattamista. Tämän ansiosta rakennustöiden aikana sattui erityisen vähän tapaturmia. Työsuojelun parantamisen kannalta on keskeistä, että mikro- ja pienyrityksiä kannustetaan ryhtymään toimiin ja että asiaankuuluvista välineistä ja lainsäädännöstä tiedotetaan. Tanskassa tarkastajat tekivät kansallisen työsuojelutarkastusta koskevan aloitteen yhteydessä järjestelmällisesti käyntejä mikro- ja pienyrityksiin ja antoivat työsuojeluun liittyvää neuvontaa ja resursseja. Tarkoituksena oli saada aikaan avointa vuoropuhelua kaikkien mikro- ja pienyritysten kanssa.

EU-OSHAn johtaja Christa Sedlatschek tuo esiin toisen esimerkin siitä, miten kansallisen tason välittäjien toimilla voidaan auttaa mikro- ja pienyrityksiä työsuojeluasioissa: ”Ranskassa vuorovaikutteiset riskinarvioinnin verkkotyökalut (OiRA) on integroitu työsuojelun ennalta ehkäisevään lähestymistapaan. Hyödyntämällä EU-OSHAn kehittämää kehystä kansallinen tutkimus- ja turvallisuuslaitos on räätälöinyt OiRA-työkalut kahdelle haavoittuvalle alalle, joilla on erityisen paljon mikro- ja pienyrityksiä: tieliikennealalle ja ravintola-alalle. Työkalujen avulla yritykset voivat arvioida omia riskejään ja toteuttaa toimia työsuojelun parantamiseksi. Tämä tapaus on erityisen vaikuttava esimerkki siitä, miten useiden alueellisten ja kansallisten työsuojelulaitosten, ammattijärjestöjen ja muiden asiaankuuluvien alakohtaisten kumppanien yhteisillä toimilla on voitu kehittää ja levittää näitä työkaluja mikro- ja pienyrityksille.”

Vaikka kaikki esimerkit osoittavat, että tehokkailla työkaluilla ja hyvin suunnitelluilla toimilla voidaan onnistuneesti tukea työsuojelua mikro- ja pienyrityksissä, monet aloitteista ovat vapaaehtoisia. Niillä ei näin ollen tavoiteta mikro- ja pienyrityksiä, jotka soveltavat työsuojeluun reaktiivista lähestymistapaa ja jotka eivät tee aktiivista yhteistyötä työsuojelulaitosten kanssa.

Miten politiikkoja ja ohjelmia voidaan siis muokata siten, että ne täyttävät kaikkein vaikeimmin tavoitettavissa olevien mikro- ja pienyritysten tarpeet? Myöhemmin tänä vuonna julkaistavassa hankkeen lopullisessa analyysiraportissa käsitellään tätä kysymystä yksityiskohtaisesti, ja siinä keskitytään erityisesti hyvien käytäntöjen siirrettävyyteen ja politiikkojen ja ohjelmien rooliin sääntelykehyksessä ja sosioekonomisessa kontekstissa.

 

Linkit:

Huomautuksia toimittajalle: 
1.

EU-OSHA käynnisti vuonna 2014 kolmevuotisen hankkeen, jossa pyrittiin tunnistamaan tehokkaita toimintalinjoja, strategioita ja käytännön toimintatapoja työsuojeluasioiden hallintaan mikro- ja pienyrityksissä, jotka ovat elintärkeitä yhteiskunnan ja EU:n talouden kannalta. Hankkeen teettivät SESAME-yhteenliittymän (Safe Small and Micro Enterprises, turvalliset mikro- ja pienyritykset) tutkijat, ja se toteutettiin neljässä vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa arvioitiin työsuojelun nykytilannetta mikro- ja pienyrityksissä, toisessa vaiheessa tutkittiin työsuojelua mikro- ja pienyrityksissä työpaikan näkökulmasta, kolmannessa vaiheessa selvitettiin tekijöitä, jotka tekevät mikro- ja pienyritysten työsuojelutoimista ja -käytännöistä onnistuneita, ja neljännessä vaiheessa tehtiin loppuanalyysi hankkeen tuloksista. Hankkeen kolme päätavoitetta olivat (1) tarjota näyttöön perustuvaa tukea työsuojelua koskevien poliittisten suositusten antamiseksi, (2) tunnistaa työpaikkojen hyviä käytäntöjä työsuojeluasioiden hyvän hallinnan takaamiseksi ja (3) antaa tietoa hyvän työsuojelun tekijöistä tulevaa tutkimusta varten. Kunkin vaiheen tulokset julkaistiin vuosina 2016–2017.

2.

The Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston (EU-OSHA) tehtävänä on tehdä Euroopasta turvallisempi, terveellisempi ja tuottavampi paikka tehdä työtä. Virasto tutkii, kehittää ja jakaa luotettavaa, tasapuolista ja puolueetonta työsuojelutietoa sekä järjestää Euroopan laajuisia tietoisuuskampanjoita. Viraston on perustanut vuonna 1994 Euroopan unioni, ja sen toimipaikka on Bilbaossa Espanjassa. Se kokoaa yhteen Euroopan komission, jäsenvaltioiden hallitusten, työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajia sekä EU:n 28 jäsenmaan ja muiden maiden johtavia asiantuntijoita.

Meitä voi nyt seurata Facebookissa, Twitterissä, LinkedInissä ja YouTubessa tai tilaamalla kuukausittain ilmestyvän OSHmail-uutiskirjeen. Voit myös rekisteröityä EU-OSHAa koskevien säännöllisesti toimitettavien uutisten ja tietojen tilaajaksi RSS-syötteiden avulla.

http://osha.europa.eu