You are here

Kansalliset koordinointikeskukset

National Focal Points

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastolla on jokaisessa jäsenvaltiossa kansallinen koordinointikeskus, jonka tiedot ovat vapaasti saatavilla.

Koordinointikeskukset ovat kunkin hallituksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston maan viralliseksi edustajaksi nimeämiä, ja ne ovat tavallisesti kansallisia toimivaltaisia työsujeluviranomaisia ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston työohjelmien ensisijaisia täytäntöönpanijoita.

Kansallisten koordinointikeskusten oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 2062/94, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1994, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta edellyttää sellaisen kansallisen koordinointikeskuksen perustamista, joka on toimivaltainen kansallinen viranomainen, tai viranomaisten nimeämän kansallisen laitoksen perustamista.

Kansallisten koordinointikeskusten on otettava huomioon kansallisen tason työmarkkinaosapuolten näkökulma kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti.

Kansallisten koordinointikeskusten toiminta

Kukin koordinointikeskus hallinnoi omaa kolmikantaverkostoaan, joka koostuu hallituksen elimistä ja työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajista. Kansallisessa verkostossa otetaan huomioon jäsenvaltion tilanne, eikä se ole Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston perustama.

Tällä verkostolla edistetään Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston työtä ja mekanismia, jolla jaetaan tuotteita ja tietoa kansallisille sidosryhmille. Lisäksi koordinointikeskukset toimivat aktiivisesti Euroopan työsuojeluvirastojen kampanjoiden suunnittelussa ja täytäntöönpanossa sekä kansallisten asiantuntijoiden nimittämisessä viraston ryhmiin ja seminaareihin.

Muut kuin jäsenvaltiot

Norjalla, Islannilla ja Liechtensteinilla on ETA-maina myös kansalliset koordinointikeskukset, jotka osallistuvat täysimääräisesti Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston koordinointikeskusten verkostoon, ja niitä kohdellaan samalla tavoin kuin jäsenvaltioita. Sveitsi osallistuu EFTA-maana myös Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston koordinointikeskusten verkostoon.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto tukee kansallisia koordinointikeskuksia myös liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) kattamissa maissa, erityisesti entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa, Turkissa, Albaniassa, Bosnia ja Hertsegovinassa, Kosovossa YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 nojalla, Montenegrossa ja Serbiassa.