You are here

Petosten ja eturistiriitojen ehkäiseminen

EU-OSHA on sitoutunut parantamaan petosten ehkäisemistä ja havaitsemista sekä petosten tutkinnan edellytyksiä, varmistamaan petosten asianmukaisen hyvityksen ja oikeasuhteisten ja varoittavien seuraamusten ennaltaehkäisevän vaikutuksen sekä noudattamaan asianmukaisia menettelyjä.

Petostenvastaiset

Tätä tarkoitusta varten virasto on laatinut kattavan petostentorjuntastrategian, jossa määritellään eri sidosryhmien velvoitteet.

Strategia noudattaa viraston varainhoitoasetusta (30 ja 111 artikla) ja toimielinten välisen työryhmän laatiman EU:n erillisvirastoihin sovellettavan yhteisen lähestymistavan jatkotoimia koskevan etenemissuunnitelman vaatimuksia.

Hyödyllisiä linkkejä

Eturistiriitojen ehkäiseminen 

EU-OSHA sitoutuu myös siihen, että sen tekemät päätökset ja julkaisemat tiedot ovat luotettavia, ja edistää vastuunalaisuutta ja sitoutumista omaan työhönsä ja muuhun toimintaansa. Näistä syistä eturistiriitojen hallinta ja ehkäiseminen on tärkeää.

Nimityksensä yhteydessä ja joka viides vuosi jokainen hallintoneuvoston, johtokunnan ja neuvoa-antavan ryhmän jäsen toimittaa ilmoituksen sidonnaisuuksista ja yhteenvedon ansioluettelostaan viraston eturistiriitojen hallintaa koskevien toimintaperiaatteiden mukaisesti. Toimintaperiaatteet käsittävät tietosuojaselosteen, sidonnaisuuksia koskevan ilmoituksen ja ansioluettelon yhteenvedon toimittamiseen, arvioimiseen ja hyväksyntään liittyvän menettelyn sekä menettelyn, joka koskee luottamuksen rikkomista.

Avoimuuden varmistamiseksi pääjohtajan ja ylempien toimihenkilöiden ilmoitukset sidonnaisuuksista ja ansioluetteloiden yhteenvedot ovat julkisia.

Hallintoneuvosto hyväksyy myös viraston petostentorjuntastrategian.

Hyödyllisiä linkkejä

Viraston toimintaperiaatteet eturistiriitojen hallitsemiseksi, mukaan lukien tietosuojalauseke

Eturistiriitoja koskevan ilmoituksen ja ansioluettelon yhteenvedon toimittamista, arvioimista ja vahvistamista koskeva menettely

Luottamuksen rikkomista koskeva menettely

Hallintoneuvoston, johtokunnan ja neuvoa-antavien ryhmien jäsenten ilmoitukset sidonnaisuuksista ja ansioluetteloiden yhteenvedot

Pääjohtajan ja ylempien toimihenkilöiden ilmoitukset sidonnaisuuksista ja ansioluetteloiden yhteenvedot