Kumppaneiden kanssa työskentely: Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston menestyksen avain

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto perusti kattavan kumppaniverkoston 25 vuotta sitten, ja sen jälkeen virasto on vahvistanut verkostoa ja tehnyt sen kanssa tiivistä yhteistyötä. Verkoston kautta virasto on pystynyt olemaan yhteydessä työpaikkoihin ja antamaan virallista tietoa työsuojelusta sekä siihen liittyviä käytännön työkaluja. Tällä hetkellä se työskentelee kaikkien jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueen (ETA) ja Euroopan vapaakauppa-alueen (EFTA) maiden lisäksi ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden kanssa. Tavoitteena on lisätä tietoa työpaikkojen riskeistä ja edistää työsuojelun parantamista.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston keskeisiä kumppaneita ovat

Hallintoneuvostossa on edustajia kunkin jäsenvaltion hallituksista sekä työnantajien ja työntekijöiden järjestöistä. Tällä kolmikantamallilla varmistetaan, että kaikkien sidosryhmien näkemykset ovat edustettuina päätöksenteossa. Se onkin ollut ratkaisevan tärkeää viraston menestykselle.

Kunkin jäsenvaltion on nimitettävä kansallinen koordinointikeskus – yleensä kansallinen toimivaltainen viranomainen – joka antaa kansallisia tietoja, joita virasto toimittaa eteenpäin päätöksentekijöille. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston ja sen koordinointikeskusten suhde ei kuitenkaan ole millään muotoa yksipuolinen. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto tukee puolestaan koordinointikeskustensa yksittäisiä työsuojelutoimia ja antaa niille luotettavaa ja ajantasaista tietoa. Esimerkkejä:

  • Viraston koordinointikeskusten tukityökalulla (FAST) autetaan keskuksia tapahtumien ja toiminnan järjestämisessä kansallisella tasolla.
  • Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto käännättää aineiston, jota sen koordinointikeskukset tarvitsevat kansallisissa työsuojelutoimissaan.

Kansallisten koordinointikeskusten verkostoa alettiin rakentaa vuonna 1997 EU:n silloisen 15 jäsenvaltion kanssa. Vuonna 2004 EU laajeni huomattavasti, kun noihin 15 jäsenvaltioon liittyi kymmenen uutta maata. Se toi uuden haasteen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastolle ja sen työlle riskinehkäisykulttuurin edistämisessä. Tiukkojen työsuojeluvaatimusten yhdenmukaisuuden varmistamiseksi kaikissa jäsenvaltioissa virasto laati laajentumissuunnitelman, jonka tavoitteena oli

  • mukauttaa käytössä oleva aineisto uusien jäsenvaltioiden tarpeisiin
  • lisätä tietoisuutta työsuojelun merkityksestä työnantajien, työntekijöiden ja työmarkkinaosapuolten keskuudessa.

Kansallisten koordinointikeskusten ja muiden kumppanien tehokas verkosto oli ratkaisevan tärkeä tämän suunnitelman toteuttamisessa.

Tehokkaan ja vuosien mittaan jatkuvasti vahvistuneen yhteistyön ansiosta Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston verkostossa on nyt 39 kansallista koordinointikeskusta.

Virasto on todistanut, että sen perustana oleva malli – kolmikantainen virasto, jolla on koordinointikeskusten ja kumppanien verkosto jäsenvaltioissa ja kumppanimaissa – on tehokas. Tästä mallista on versonut uutta toimintaa ja uusia yhteistyötapoja, ja se on ollut ratkaisevan tärkeä rakennettaessa yhteistä ymmärrystä työntekijöiden suojelun tavoitteista.

Hans-Horst Konkolewsky, Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston entinen johtaja

Virasto on myös tehnyt pitkään yhteistyötä Yritys-Eurooppa-verkoston kanssa. Verkostossa on nyt noin 600 kumppaniorganisaatiota. Tämä on parantanut huomattavasti viraston kykyä tavoittaa useita pienyrityksiä yhteisesti järjestetyillä toimilla ja tapahtumilla sekä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston julkaisujen ja ohjeistusaineistojen laajaa levitystä.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston menestys riippuu myös vahvoista suhteista muihin kumppaneihin, muun muassa Euroopan komissioon ja Euroopan parlamenttiin, työmarkkinaosapuoliin ja kampanjakumppaneihin. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on rakentanut yli kymmenen vuoden ajan aktiivisesti merkittävää kampanjakumppanien verkostoa: viimeaikaisiin kampanjoihin on osallistunut yli sata virallista kampanjakumppania ja yli 30 mediakumppania. Tämä on ollut ratkaisevaa viraston lippulaivahankkeiden, Terveellinen työpaikka -kampanjoiden, tehokkaan toteuttamisen kannalta.

Nyt vuonna 2019 on aika miettiä panosta, jonka tämä kattava verkosto on antanut levittämällä työsuojelutietoa 25 vuoden ajan tehokkaasti työpaikkoihin ympäri Eurooppaa, ja antaa sille tunnustusta.