Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto työskentelee samassa tahdissa EU:n lainsäädännön kanssa

Tärkeänä vuosipäivänä on sekä pohdittava mennyttä että ennakoitava uusia haasteita.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto pohtii 25-vuotisjuhlavuotenaan 30 vuotta sitten annetun keskeisen työsuojeludirektiivin merkitystä ja odottaa innolla pääsevänsä tukemaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria.

Puitedirektiivi

Direktiivin 89/391/ETY – työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä koskevan puitedirektiivin – julkaisu kesäkuussa 1989 oli merkittävä virstanpylväs työntekijöille Euroopassa. Se oli ensimmäinen osa kokonaisvaltaisesta EU:n työsuojelulainsäädännöstä, ja siinä esitettiin yhteiset periaatteet ja vähimmäisvaatimukset, joita sovelletaan koko alueella.

Puitedirektiivin myötä työntekijöiden turvallisuus ja terveys tuli työnantajien vastuulle. Työnantajan vastuu, vahvistetut ennaltaehkäisyn periaatteet ja työntekijöille tiedottaminen, koulutus, kuuleminen ja tasapuolinen osallistuminen ovat kulmakiviä, joille työsuojelun uusi toimintamalli perustuu. Olennaisen tärkeää on myös se, että riskinarvioinnin periaate tuotiin puitedirektiivillä EU:n työsuojelulainsäädännön ytimeen. 

Puitedirektiivi piti saattaa osaksi kaikkien jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä vuoden 1992 loppuun mennessä. Sen jälkeen on annettu useita muita direktiivejä työn erityisistä puolista tai vaaroista.

Vuoden 2004 tiedonannossa Euroopan komissio totesi, että puitedirektiivi ja tietyt siihen liittyvät direktiivit olivat auttaneet yksinkertaistamaan ja järkeistämään kansallista työsuojelulainsäädäntöä. Se oli myös myötävaikuttanut riskinehkäisykulttuurin luomiseen EU:n työpaikoilla ja vaikuttanut siihen, että työsuojelu on noussut korkealle komission työohjelmassa.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on edistänyt aktiivisesti sittemmin laadittujen EU:n työterveys- ja työturvallisuusstrategian 2007–2012 ja EU:n työterveyden ja -turvallisuuden strategiakehyksen 2014–2020 tavoitteita. Ne olivat perustana kansallisten strategioiden myöhemmälle yhtenäistämiselle ja koordinoinnille EU:n jäsenvaltioissa.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari

Lähes 30 vuotta puitedirektiivin antamisen jälkeen toisella virstanpylväällä – Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarilla – vahvistetaan EU:n kansalaisten oikeuksia hyvinvointiin ja työllisyyteen.

... Asianmukaisia palkkoja koskevasta oikeudesta terveydenhoito-oikeuteen, elinikäisestä oppimisesta, työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisen parantamisesta ja sukupuolten tasa-arvosta vähimmäistuloon: Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin avulla EU puolustaa kansalaistensa oikeuksia nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Jean-Claude Juncker, Euroopan komission puheenjohtaja, 17. marraskuuta 2017

Pilarissa määritetään työ sosiaaliseksi perusoikeudeksi ja annetaan työntekijöille korkeatasoinen suoja iästä riippumatta. Pilarin 20 periaatteesta kaksi koskee suoraan työsuojelua:

  • oikeus terveellisiin, turvallisiin ja asianmukaisiin työympäristöihin
  • oikeus terveelliseen työ- ja yksityiselämän yhteensovittamiseen.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston työhön saadaan pilarista siten korkean tason tukea. Virastolla on selkeästi tärkeä tehtävä pilarin arvojen tukemisessa ja sen periaatteiden toteuttamisessa käytännössä. Erityisen tärkeitä ovat viraston kaksi toimintatapaa:

Kaikella viraston työllä itse asiassa edistetään jollakin tavalla sitä, että eurooppalaisista työpaikoista tulee entistä turvallisempia ja terveellisempiä ja työelämästä kestävämpää. Näin toteutetaan pilarissa esitettyjä oikeuksia.

Vuonna 2019 juhlitaankin ensimmäisen EU:n työsuojelusäädöksen – puitedirektiivin – 30-vuotispäivää. Sillä työntekijöille taattiin yhtäläinen suojelu koko alueella. Juhlinnan ohella Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto odottaa voivansa antaa käytännön tukea Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarille ja parantaa työntekijöiden suojelua Euroopassa. Tällainen tunnustus viraston työn arvolle antaa sille uutta puhtia työskentelyyn kumppanien kanssa, jotta eurooppalaisista työpaikoista saadaan entistä turvallisempia ja terveellisempiä.