You are here

Väljaanded
03/04/2017

Töötajate osalemine tööohutuse ja töötervishoiu juhtimises: uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete teisel uuringul (ESENER-2) põhinevad kvalitatiivsed tõendid

Töötajate osalemine tööohutuse ja töötervishoiu juhtimises: uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete teisel uuringul (ESENER-2) põhinevad kvalitatiivsed tõendid

Uuringus keskendutakse töötajate töötervishoiu ja -ohutusega seotud huvide esindatusele, lähtudes esindajate endi, nende kaastöötajate ning tööandjate ja juhtide kogemusest. Uuring põhineb põhjalikel vestlustel osalejatega 143 eri ettevõttest järgmises seitsmes ELi liikmesriigis: Belgia, Eesti, Hispaania, Kreeka, Madalmaad, Rootsi ja Ühendkuningriik.

Enamik küsitletutest on ettevõtted, mida uuriti ka uuringus ESENER-2. Küsitletud valiti võrdselt kolmest põhisektorist (eratootmine, avalik sektor ja erateenuste sektor) ning kolmest suurusklassist (väikesed, keskmise suurusega ja suurettevõtjad). Analüüsi täiendasid kirjandusülevaade, olulisimate organisatsioonide vastajate lisaküsitlused ning asjaomaste ESENER-2 andmete täpsem kvantitatiivne analüüs.

Downloadin:EN