Puue ning tööohutus ja töötervishoid

© Andrey Popov - stock.adobe.com

Praegu töötavad ligikaudu pooled 42,8 miljonist tööealistest puuetega inimestest Euroopa Liidus (EL). Terviseprobleemi või puudega inimestel peab olema võimalik töötamist jätkata, tööturule siseneda või sinna naasta. Seetõttu on väga oluline juurdepääsetav ja kaasav töömudel, mis toetab mitmekesise tööjõu vajadusi ning lihtsustab töötajate tööturule (taas-)sisenemist ja tööhõive säilimist.

Puuetega inimeste tööhõivepakett

Euroopa puuetega inimeste tööhõivepakett on üks silmapaistvaid algatusi Euroopa Komisjoni ulatuslikumas puuetega inimeste õiguste strateegias aastateks 2021–2030. Selle eesmärk on tagada puuetega inimestele võrdne juurdepääs tööturule, mis võimaldab neil jätkata töötamist ja tulemusena saavutada suurem sotsiaalne kaasatus ja majanduslik autonoomia.

Paketis keskendutakse kuuele valdkonnale, millest järgmised kuuluvad EU-OSHA kohaldamisalasse:

  • Mõistlike abinõude tagamine töökohal, st tööülesannete või töökoha muudatused, mida on vaja, et puudega isik saaks töökohale kandideerida, tööülesandeid täita ja töös edeneda või osaleda koolitustel.

  • Puuetega inimeste tööhõive säilitamine ja krooniliste haigustega seotud puuete ennetamine.

  • Kutserehabilitatsiooni kavade tagamine haiguste või õnnetuste korral.

EU-OSHA toetab aktiivselt paketis kirjeldatud eesmärkide saavutamist asjakohaste ressursside kogumise ja arendamise kaudu.

Tööandjate õiguslikud kohustused

Puuetega töötajaid kaitsevad ELis nii diskrimineerimisvastased kui ka tööohutuse ja töötervishoiu õigusaktid, kusjuures mõned liikmesriigid teevad neist miinimumnõuetest enamgi. 

Võrdse tööalase kohtlemise direktiiv (nõukogu direktiiv 2000/78/EÜ) sisaldab muu hulgas puude alusel diskrimineerimise vastu võitlemise erisätteid. Direktiiv kohustab tööandjaid pakkuma mõistlikke abinõusid puuetega inimestele, võimaldades neil osaleda tööhõives ja koolituses.

Tööohutuse ja töötervishoiu õigusaktidega, nt tööohutuse ja töötervishoiu raamdirektiiviga (direktiiv 89/391/EMÜ), nõutakse, et tööandjad ennetaksid riske nende tekkekohas ja teeksid töökohal riskianalüüse. See lähenemisviis on väärtuslik puuetega töötajate toetamiseks vajalike abinõude tuvastamisel. Lisaks sellele kutsutakse nendes õigusaktides ettevõtteid ja tööandjaid üles kaitsma eriti tundlikke rühmi konkreetselt neid kahjustavate ohtude eest. Riskide ennetamine ja töö lihtsustamine kõigi töötajate jaoks võib võimaldada ka puudega töötajal töötamist jätkata.

Selles kontekstis rõhutatakse töökohale esitatavate nõuete direktiivis (direktiiv 89/654/EMÜ) vajadust pöörata erilist tähelepanu sellistele aspektidele nagu uksed, vahekäigud, trepid, dušid, valamud, töökohad ja tualetid, mida puuetega inimesed kasutavad.

Riskide ennetamine ja tervise edendamine

Otsustav tegur krooniliste haiguste ja puuetega inimeste tööturule jäämise toetamisel on sellise tugeva süsteemi rakendamine, mis ohjaks riske ning edendaks tervist ja heaolu. Käsitledes põhivaldkondi (nt õnnetused, luu- ja lihaskonna vaevused, tööga seotud stress, kokkupuude ohtlike ainetega, tööga seotud haigused ja liigne müra), saavad töökohad vähendada koormust üksikisikutele ja majandusele.

Tööle naasmine

Puudega inimeste edukaks tööle naasmiseks pärast keskmise pikkusega ja pikaajalist haiguspuhkust on oluline hästi kavandatud ja süstemaatiline lähenemisviis. Seetõttu on väga oluline, et eri valdkondade spetsialistid (tervishoiutöötajad, tegevusterapeudid, juurdepääsetavuse ja puude eksperdid, tööohutuse ja töötervishoiu spetsialistid, personalitöötajad jt) teeksid koostööd puuetega inimeste tõhusat töölenaasmist ja kestlikku tööhõivet soodustava programmi kavandamisel ja rakendamisel.

EU-OSHA varasemate uuringute järgi on kõige edukamates kavades kombineeritud varajase sekkumise tervishoiu ressursid, nõustamine töökoha kohandamise ja tööhõive valdkonnas, töökeskne psühholoogiline tugi, kutseõpe ning juhendamine ja sisendid sotsiaalkindlustussüsteemidelt. Selle kohandatud lähenemisviisi korral käsitletakse nii töötajate kui ka tööandjate konkreetseid vajadusi ja asjaolusid.

Töökoha kohandamine võib hõlmata ülesannete ja kohustuste ümberkorraldamist, seadmete kohandamist, töökorralduse muutmist ja töötajate ümberõpet. Tööohutuse ja töötervishoiu riskide hindamine võib aidata kindlaks määrata abinõude valiku.

Vananev tööjõud

Puuetega inimeste osakaal kaldub suurenema vanusega, mis on oluline tegur praeguses Euroopa tööjõu vananemise kontekstis. Et paljudes liikmesriikides tõuseb ka pensioniiga, siis prognoositakse, et puuetega töötajate arv ELis kasvab veelgi.

Seega on sellised meetmed nagu tõhus ennetustegevus, juurdepääsetavad töökohad ja terviklik töölenaasmise poliitika väärtuslikud tööjõu enneaegse lahkumise ennetamisel ja kestliku töömudeli säilitamisel.

Tervisehäiretega töötamine

Paljud tervisehäirete ja puuetega inimesed saavad asjakohaste abinõude korral töötada mugavalt ja ohututes tingimustes. Konkreetne toetus ja vajalikud meetmed sõltuvad inimesest ja tema seisundist. Siin on mõned näited: 

  • Vähktõbi: vähktõvest paranenud inimeste tööle naasmise lihtsustamine võib hõlmata järkjärgulist naasmist ja töö muutmist paindlikumaks.

  • Südame-veresoonkonna haigused:  minimeerida tuleb südame-veresoonkonna haigustega inimesi kahjustavaid kutseriskitegureid, nt pingeline töö, tööga seotud stress, pikad tööpäevad, öötöö ja vahetustega töö ning kokkupuude keemiliste ainetega, nt vingugaasiga. Neid meetmeid tuleb täiendada töötervishoiu edendamise algatustega, mis hõlmavad kehalist aktiivsust, tervislikku toitumist, alkoholitarbimise ja suitsetamise vähendamist ning korrapäraseid töötervishoiukontrolle, et märgata riskitegureid (nt kõrge vererõhk või eeldiabeet).

  • Pikaajaline COVID: on vaja töölenaasmise lihtsustamise meetmeid, et toetada töötajaid, kellel on COVID-19 ägedad või pikaajalised sümptomid, nt äärmuslik väsimus.

  • Vaimne tervis ja tööga seotud stresshalva vaimse tervise tõhus haldamine töökohal, olenemata sellest, kas see on tööga seotud või mitte, hõlmab ennetusmeetmeid koos toega, nt nõustamise pakkumist ja selliste abinõude rakendamist nagu paindlik tööaeg, lisakoolitus ja -abi ning töökoha müra vähendamine. Samuti julgustatakse võtma kasutusele proaktiivset lähenemisviisi enesetappude ennetamiseks.

  • Reumaatilised haigused ning luu- ja lihaskonna vaevusedreumaatilised haigused ning luu- ja lihaskonna vaevused kuuluvad ELis kõige levinumate tööga seotud haiguste hulka. Töökoha kohandamine võib hõlmata paindlikku töötamist, et võimaldada arstivisiite, kaugtööd, tööülesannete muutmist kehalise töökoormuse vähendamiseks ja ergonoomilisi vahendeid.

Lisateave puuetega töötajate ja tööohutuse ning tõhusa toetuse kohta Euroopa puuetega inimeste tööhõivepaketi kontekstis on EU-OSHA OSHwiki artiklis Halb tervis, puue, tööhõive ja töölenaasmine. See sisaldab rikkalikult väärtuslikke allikaid.