Sisu juurde | Navigatsioonivaatesse

Isiklikud vahendid
Otse sisu juurde. Otsi KKK Abi Meie agentuurist

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur

Vali keel:

Agentuuri võrgustik
Loading
Oled siin: Algus Tööohutus ja töötervishoid arvudes
OSH data and surveys

Tööohutus ja töötervishoid arvudes

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur kogub tööohutuse ja töötervishoiu statistikateavet ning korraldab kogu Euroopas uuringuid ja arvamusküsitlusi. Muu hulgas käsitleme selliseid küsimusi nagu tööõnnetused, demograafilised suundumused ja kutsehaigused, riskijuhtimine töökohal ning inimeste arvamus Euroopa töökeskkonnast.

Agentuuri Euroopa Riskiseirekeskuse koostatud aruannetes analüüsitakse riikide ja Euroopa Liidu tasandi allikatest pärit andmeid ning kirjeldatakse, mida esitatud arvandmed tähendavad tööohutuse ja töötervishoiu seisukohalt (vt nt aruanded „Tööohutus ja töötervishoid arvudes”).

Agentuur teeb pidevat ja tihedat koostööd Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi ning Euroopa Liidu statistikaameti Eurostatiga, et anda tervikülevaade tööohutusest ja töötervishoiust Euroopa Liidus.

 

Tööohutuse ja töötervishoiu statistikaväljaanded

EU-OSHA aruannetes antakse konkreetsete töötajarühmade, potentsiaalsete riskide, tervisemõjude ja majandussektorite kohta teavet, mis on saadud riikide tasandi ja rahvusvahelistes andmeallikates juba talletatud andmete kogumise, analüüsimise ja ühendamise teel.

Meie uusimad statistikaväljaanded:osh in figures.jpg

Lisateave

ESENER – uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuring

esener-img

EU-OSHA uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuringus (ESENER) küsitakse juhtivtöötajatelt ja töötajate esindajatelt, kuidas nende töökohas juhitakse tööohutuse ja töötervishoiu riske.

Uuring pöörab töökoha riskide seast erilist tähelepanu psühhosotsiaalsetele riskidele, mis on kasvav ning võrdlemisi uus valdkond. Need riskid on seotud töö kavandamise, korraldamise ja juhtimisega ning samuti töö majandusliku ja sotsiaalse kontekstiga. Nende tulemuseks on suurem stress ning võimalikud rasked vaimse ja füüsilise tervise häired.

 

Üleeuroopaline tööohutuse ja tervishoiu arvamusküsitlus – 2013

Küsitluse korraldus

Üldkogum  

Täisajaga ja osaajaga töötajad ning füüsilisest isikust ettevõtjad vanuses 18+ koos nende tavalise asukohamaaga ning vastavas keeles

Valim  

Esinduslik valim igas 31-s osalevas Euroopa riigis 

Andmekogumise meetod  

Arvuti teel juhitud telefoniintervjuud (CATI) 26 riigis. Bulgaarias, Tšehhi vabariigis, Maltas, Rumeenias ja Slovakkias viidi intervjuud läbi näost näkku

Valimi suurus  

16 622 intervjuud üle Euroopa (ligikaudu 500 riigi kohta, välja arvatud Liechtenstein, kus viiakse läbi 200 intervjuud)

Välitööperiood  

28. november 2012 kuni 5. veebruar 2013

 

Küsimuste ülevaade

 1. Kui tõenäoliseks, kui üldse, peate olukorda, et aastal 2020 on üle 60-aastaste töötajate osakaal teie töökohas praegusest suurem?
 2. Kui püüate kõike arvesse võtta, kas arvate, et eakamad töötajad kalduvad teistest töötajatest enam...?
  1. Töölt haiguse pärast puuduma
  2. Tööõnnetustesse sattuma
  3. Töötama väiksema jõudlusega
  4. Olema vähem võimelised kohanema muutustega tööl
  5. Kannatama rohkem tööstressi all
 3. Kas arvate, et teie töökohas peaks tutvustama programme või tegevuspõhimõtteid, mis hõlbustaksid töötajatel soovi korral töö jätkamist kuni pensionieani või üle selle? Palun öelge, kui teie töökohas juba on selliseid programme või tegevuspõhimõtteid.
 4. Millised järgmistest, kui üldse, on tänapäeval kõige sagedasemad tööstressi põhjused?
  1. Tööaeg või töökoormus
  2. Piiratud võimalus oma tööd ise korraldada
  3. Rollide ja kohustuste ebaselgus
  4. Sattumine sobimatu käitumise, näiteks kiusamise või ahistamise ohvriks
  5. Töö ümberkorraldamine või töö kaotamise oht
  6. Kolleegide või juhtide vähene toetus töötaja töörolli täitmisel
 5. Kui sageli, kui üldse, esineb teie töökohas tööstressi juhtumeid?
 6. Kui hästi, kui üldse, tullakse teie töökohas teie arvates toime tööstressi ohjeldamisega?

Tulemused

  Euroopa      Pan-European poll 2013 press kit

 

austria.gif  Austria belgium.gif  Belgia (nl)   Belgia (fr)
bulgaria.gif  Bulgaaria cyprus.gif  Küpros czechrepublic.gif  Tšehhi Vabariik
denmark.gif  Taani estonia.gif Eesti finland.gif  Soome
france.gif  Prantsusmaa germany.gif  Saksamaa greece.gif  Kreeka
hungary.gif  Ungari iceland flag  Island ireland.gif  Iirimaa
italy flag  Itaalia latvia.gif  Läti liechtenstein flag  Liechtenstein
lithuania_large.gif  Leedu luxembourg.gif Luksemburg malta.gif  Malta
netherlands.gif  Madalmaad norway flag Norra poland.gif Poola
portugal.gif  Portugal romania.gif  Rumeenia slovakia.gif  Slovakkia
slovenia.gif  Sloveenia spain.gif  Hispaania sweden.gif Rootsi
switzerland Switzerland DE (ppt)  Switzerland FR (ppt) Switzerland IT (ppt) unitedkingdom.gif  Ühendkuningriik

 

Üleeuroopaline tööohutuse ja tervishoiu arvamusküsitlus – 2012

Küsitluse korraldus

Üldkogum  

alalise elukohaga ja vastavat keelt valdavad vähemalt 18-aastased elanikud

Valim  

representatiivne valim igas 36 osalevas Euroopa riigis

Andmekogumise meetod  

CATI (arvutipõhised telefonivestlused) 31 riigis.
Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, Maltal, Slovakkias, Rumeenias ja Türgis küsitleti inimesi vahetult.

Valimi suurus  

u 36 000 vestlust (u 1000 vestlust riigi kohta, v.a Liechtensteinis 200 vestlust)

Välitööperiood  

28. oktoober 2011 kuni 17. jaanuar 2012

 

Küsimuste ülevaade

 1. Kas tööstressiga inimeste arv [riigi nimi] järgmise viie aasta jooksul Teie arvates suureneb, väheneb või jääb enam-vähem samaks?
 2. Kas te tunnete tööohutuse ja töötervishoiu riske… (Väga hästi | Üsna hästi | Mitte eriti hästi | Üldse mitte)
 3. Inimesed elavad kauem ja seepärast kaalutakse mitmes Euroopa riigis ametliku pensioniea tõstmist või on seda juba tehtud. Kui oluline roll (kui üldse) on teie arvates tööohutuse ja töötervishoiu heal taval inimeste töötamisaja pikendamisel? (Väga oluline | Üsna oluline | Mitte eriti oluline | Üldse mitte oluline)
 4. Kui pöörduksite mõne teie töökohal esineva tööohutuse ja töötervishoiu probleemi asjus oma ülemuse poole, siis kui kindel olete, et see probleem lahendatakse? (Väga kindel | Üsna kindel | Mitte eriti kindel | Üldse mitte kindel)
 5. Mil määral nõustute järgmise väitega?
  Et [riigi nimi] oleks majanduslikult konkurentsivõimeline, tuleb töökohtadel järgida tööohutuse ja töötervishoiu head tava. (Nõustun täielikult | Pigem nõustun | Ei nõustu ega ole vastu | Pigem ei nõustu | Ei nõustu üldse)

Tulemused

EU.gif  Euroopa

 

albania flag  Albaania austria.gif  Austria belgium.gif  Belgia (nl)   Belgia (fr)
bulgaria.gif  Bulgaaria croatia flag  Horvaatia cyprus.gif  Küpros
czechrepublic.gif  Tšehhi Vabariik denmark.gif  Taani estonia.gif Eesti
finland.gif  Soome france.gif  Prantsusmaa FYROM flag  endine Jugoslaavia Makedoonia vabariik
germany.gif  Saksamaa greece.gif  Kreeka hungary.gif  Ungari
iceland flag  Island ireland.gif  Iirimaa italy flag  Itaalia
latvia.gif  Läti liechtenstein flag  Liechtenstein lithuania_large.gif  Leedu
luxembourg.gif Luksemburg malta.gif  Malta montenegro flag  Montenegro
netherlands.gif  Madalmaad norway flag Norra poland.gif Poola
portugal.gif  Portugal romania.gif  Rumeenia serbia flag  Serbia
slovakia.gif  Slovakkia slovenia.gif  Sloveenia spain.gif  Hispaania
sweden.gif Rootsi turkey flag  Türgi unitedkingdom.gif  Ühendkuningriik

 

Üleeuroopaline tööohutuse ja töötervishoiu arvamusküsitlus – 2009

Mida arvavad eurooplased oma töötingimustest?

Uuring pakub ajakohast ja usaldusväärset teavet selle kohta, kuidas inimesed tajuvad oma töökeskkonda.EU poll on OSH perception 2009

 • Otsustavad tegurid uue töökoha otsimisel
 • Töö kui tervisekahjustuste põhjus
 • Tööohutuse ja töötervishoiu arendamine
 • Majanduskriisi mõju töötingimustele
 • Tööohutuse ja töötervishoiu riskide teave

Tulemused

 

austria.gif Austria belgium.gif  Belgia (nl)   Belgia (fr) bulgaria.gif  Bulgaaria
cyprus.gif  Küpros czechrepublic.gif  Tšehhi Vabariik denmark.gif Taani
estonia.gif  Eesti finland.gif  Soome france.gif  Prantsusmaa
germany.gif  Saksamaa greece.gif  Kreeka hungary.gif  Ungari
ireland.gif  Iirimaa italy flag  Itaalia latvia.gif  Läti
lithuania_large.gif  Leedu luxembourg.gif  Luksemburg malta.gif  Malta
netherlands.gif  Madalmaad poland.gif  Poola portugal.gif Portugal
romania.gif Rumeenia slovakia.gif  Slovakkia slovenia.gif  Sloveenia
spain.gif  Hispaania sweden.gif  Rootsi unitedkingdom.gif  Ühendkuningriik

 

Muud tööohutuse ja töötervishoiu statistika teabeallikad 

Euroopa allikad

Rahvusvahelised allikad

 

Filed under: ,