Varasemad tervislike töökohtade kampaaniad

Previous Healthy Workplaces Campaigns

Tervislike töökohtade kampaaniaid on korraldatud alates 2000. aastast. Nende varasem nimetus oli „Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädal”.

Vastusena kasvanud vajadusele teadvustada eri tasanditel paremini tööohutuse ja töötervishoiu küsimusi pikendati 2007. aastal iga kampaania kestust ühelt aastalt kahele. Kahe aasta jooksul on teabetegevus tõhusam: kergesti mõistetavaid andmeid, teavet ja vahendeid saab pakkuda pikema aja vältel.

Kampaaniad on muutunud üha jõulisemaks:

  • Huvirühmade ning kampaaniale pühendunud kampaania- ja meediapartnerite võrgustik on laienenud ja tugevnenud
  • Varasemast rohkem koostatakse ja levitatakse või avaldatakse veebis kampaaniamaterjale
  • Meediakajastus on suurem ning kampaania jõuab mitmekesisema ja rahvusvahelisema sihtrühmani
  • Kasutada on rohkem vahendeid ja välja on töötatud uusi algatusi

Tervislike töökohtade kampaaniate edukus, nende võime hõlmata organisatsiooni eri tasandeid ja positiivne ülekanduv mõju poliitikakujundajatelt tootvate ja teenindavate töökohtadeni on saavutatud suuresti tänu väga mitmekesiste, kõiki kutsealasid ja paljusid sektoreid esindavate partnerite võrgustiku pühendumusele ja tegevusele. Sellel võrgustikul on keskne roll üle Euroopa eri sektorites tööohutuse ja töötervishoiu edendamisel.

Varasemate kampaaniate üksikasjalik teave:

2016.–2017. aasta kampaania: „Tervislikud töökohad sõltumata east“

Kampaania „Tervislikud töökohad sõltumata east“ edendas jätkusuutlikku töötamist, st ohutuid ja tervislikke töötingimusi kogu eluea vältel. Euroopa tööjõud vananeb ja pensionile minek lükkub üha edasi, mistõttu on ohutud, tervislikud ja õiglased töötingimused aina tähtsamad. Nii kestab tööiga kauem ja pensionile jäädakse hea tervisega. Kampaania näitas, kuidas vananeva tööjõu kontekstis hallata tööohutust ja töötervishoidu ning julgustas vahetama teavet ja häid tavasid. Demograafilised muutused toimuvad pea kõigis Euroopa töökohtades. Töö jätkusuutlikkust tagavate meetmetega, mis muudavad töö kõigile ohutumaks ja tervislikumaks, saavad ettevõtted ja organisatsioonid vähendada negatiivseid mõjusid ja suurendada tootlikkust.
Arhiveeritud veebileht on siin.

2014–2015: Tervislikud töökohad – vähem stressi.

healthy workplaces campaign 2014

Tööstress on tööst tingitud terviseprobleemide hulgas esinemissageduselt teisel kohal Euroopas ning arvatakse, et enam kui pool (50–60%) kaotatud tööpäevadest on tingitud tööstressist ja psühhosotsiaalsetest riskidest. Halval psühhosotsiaalsel töökeskkonnal võib olla märkimisväärne negatiivne mõju töötajate tervisele.

Psühhosotsiaalsed riskid esinevad igal töökohal ning neid on võimalik ka väga väikeste ressurssidega edukalt hinnata ja juhtida. Käesolev kampaania pakub töötajatele ja tööandjatele tuge ja nõu, kuidas tööstressi ja psühhosotsiaalseid riske töökohal juhtida, ning edendab selleks praktiliste ja kasutajasõbralike vahendite kasutamist.

2012–2013: Ennetame riske üheskoos

2012. aasta tervislike töökohtade kampaania

2012.–2013. aasta kampaania teema on riskide ennetamine. Ennetustöö seisneb tööga seotud riskide ohjamises, et vähendada tööõnnetusi ja kutsehaigusi.

Lõplik vastutus riskide ohjamise eest lasub küll tööandjatel ja juhtidel, kuid ilma töötajate aktiivse osalemiseta ei ole neil edu loota.

Seetõttu rõhutab kampaania eriti juhtide ja omanike eeskuju paralleelselt töötajate aktiivse osalemisega.

2010–2011: Ohutu hooldus


Hooldus on väga üldine ja mõjutab mitte üksnes hooldustöötajaid, vaid kõikide tasandite töötajaid mis tahes töökohal ja valdkonnas.

Kampaaniaga rõhutati ohutu hoolduse kui hea tööohutuse ja töötervishoiu tava keskse aspekti tähtsust.

Ja kuigi olukord on valdkonniti erinev (olenevalt näiteks sellest, mis liiki seadmeid kasutatakse), määrati kampaania raames kindlaks õige hooldustöö üldpõhimõtted kõigis Euroopa töökohtades.

Kampaania eesmärgid

  • suurendada teadlikkust hoolduse tähtsusest töötajate ohutusele ja tervisele, hooldustöödega seotud riskidest ning vajadusest neid ohutult teostada;
  • suurendada teadlikkust tööandjate õiguslikest ja muudest kohustustest ohutu hoolduse teostamisel ning ettevõtete kogemustest selles vallas;
  • edendada lihtsat ja süsteemset, asjakohasele riskihindamisele tuginevat lähenemisviisi tööohutuse ja -tervishoiu korraldamisele (viis põhireeglit).

Lõppeesmärk on loomulikult vähendada praegu ja tulevikus nende inimeste arvu, kes on ebapiisava hoolduse või selle puudumise tõttu vigastada saanud või haigestunud.

Lisateave:

2008–2009: Riskihindamine


Riskihindamine on töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise nurgakivi.

Kampaania üldine eesmärk oli edendada ettevõttejuhtide terviklikku lähemisviisi riskihindamisele, et aidata ettevõtetel süstemaatiliselt riske hinnata ja hindamistulemustest lähtuvalt meetmeid võtta.

Püüti suurendada teadlikkust tööandjate õiguslikust kohustusest riske hinnata, samuti selgitada riskihindamise protsessi, mis ei pruugi olla keerukas, bürokraatlik või jõukohane ainult ekspertidele. Propageeriti lihtsat sammsammulist lähenemisviisi ja samuti süsteemi, mis näeb ette töötajatega konsulteerimise ja nende kaasamise.

Selle kampaania tulemus on meie veebipõhine interaktiivne riskihindamissüsteem (OiRA) , mida võib pidada 21. sajandi lahenduseks tööohutuse ja töötervishoiu edendamisel mikro- ja väikeettevõtetes. OiRA projekt võib ELi tuhandeid väikeettevõtjaid aidata lihtsa ja kulutõhusa riskihindamise korraldamisel.

Lisateave:

2007–2008: Tervislike töökohtade algatus


Tervislike töökohtade algatuse eesmärk oli anda väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete juhtidele ja töötajatele hõlbus juurdepääs teabele selle kohta, kuidas muuta töökoht ohutumaks, tervislikumaks ja produktiivsemaks.

Osales 12 ELi liikmesriiki: Bulgaaria, Eesti, Küpros, Leedu, Läti, Malta, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari, samuti Türgi ja Horvaatia.

Kampaania sõnum väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele oli järgmine: „Töötervishoid ja tööohutus puudutab kõiki. Hea sinule. Hea äritegevusele.”

Lisateave: OSHwiki

2007: Kergenda kandamit (luu- ja lihaskonna vaevused)


Lihaseid, liigeseid, kõõluseid, sidemeid ja närve mõjutavad luu- ja lihaskonna vaevused on praktiliselt kõigis ELi liikmesriigis peamine töölt puudumise põhjus.

Kampaaniaga püüti edendada terviklikku lähenemisviisi sellele probleemile, rõhutades arusaama, et tööandjad, töötajad ja valitsus peaksid luu- ja lihaskonna vaevuste vastu võitlema ühiselt.

Rõhutati nn kandami kergendamise põhimõtet, arvestades mitte üksnes töö raskust, vaid ka stressi, mida tekitavad keskkonnategurid ja töötempo.

Rõhutati ka luu- ja lihaskonna vaevuste käes kannatajate ja kannatanute tööl hoidmise, taastusravi ja tööle naasmise tähtsust.

Lisateave: Luu- ja lihaskonna vaevused

2006: Ohutu lähe – noored töötajad


Kampaaniaga püüti tagada seda, et noorte tööelu algaks ohutult ja tervislikult.

Noored on töökeskkonnas eriti haavatavas olukorras, sest nende tööohutus ja töötervishoid ei ole sageli piisavalt tagatud.

Samas on paljud noori mõjutavad õnnetused ja terviseprobleemid välditavad. Noored on töötervishoidu ja tööohutust käsitlevale teabele vastuvõtlikud ning kaitsevad end, kui nad on võimalikest ohtudest teadlikud.

Kampaania raames suurendati noorte ja tööandjate teadlikkust riskidest; seda tehti nii ettevõtetes kui ka koolides, püüdes jõuda noorteni varakult ja harjutada neid riske ennetama.

Lisateave: Noored töötajad

2005: Peatage müra!


Kümned miljonid Euroopa töötajad peavad vähemalt veerandi oma tööajast taluma potentsiaalselt ohtlikku müra. Ohustatud ei ole ainult ehitus- ja tööstussektori töötajad.

Müra võib olla probleemiks paljudes töökeskkondades tehastest farmideni ja kõnekeskustest kontserdisaalideni.

Kampaania keskendus mürataseme ohjamisele tööl ning selle juhtlause oli „Müra tööl – see võib maksta teile enam kui kuulmise”

Lisateave: OSHwiki

2004: Ehitame ohutult


Ehitus on Euroopa suurimaid majandusharusid.

Kahjuks on selle sektori tööohutuse ja töötervishoiu näitajad ühed halvimad ning lisaks tohututele inimkannatustele lähevad need ettevõtjatele ja maksumaksjatele igal aastal maksma miljardeid eurosid.

Kampaania eesmärk oli aidata ehitussektori kõigil sidusrühmadel luua ohutumat, tervislikumat ja produktiivsemat töökeskkonda.

Lisateave: OSHwiki

2003: Ohtlikud ained – ettevaatust käsitsemisel


Kogu Euroopas puutuvad miljonid töötajad tööl kokku ohtlike ainetega ja kui nendega kaasnevaid riske ei ohjata, võivad nad paljudel viisidel inimeste tervist kahjustada.

Tööandjad on Euroopa õigusaktide kohaselt kohustatud kõnealuseid riske ohjama. Sellel teemal on tööandjate ja töötajate jaoks avaldatud tohutul hulgal materjale, kuid töötajate tervise kaitsmiseks tuleb neid ka järgida.

Kampaania põhieesmärk oli suurendada teadlikkust riskidest ning ergutada meetmete võtmist ohtlike ainete kasutamisega kaasnevate terviseriskide vähendamiseks.

Lisateave: Ohtlikud ained

2002: Töö ja stress


Stressi tõttu kaotatakse igal aastal miljoneid tööpäevi.

Liiga paljud kannatavad vaikides ja liiga paljud ettevõtjad ei mõista, kuivõrd stress nende äritulemusi mõjutab.

Kampaania keskendus tööga kaasneva stressi ennetamisele ja ohjamisele.

Lisateave: Stress

2001: Edu on õnnetuse puudumine


Igal aastal saab Euroopa Liidus tööõnnetuste tagajärjel surma tuhandeid inimesi ning juhtub miljoneid õnnetusi, mille tõttu ollakse sunnitud töölt puuduma kauem kui kolm päeva.

Probleem on eriti terav väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes.

Kampaania keskendus tööõnnetuste ennetamisele.

Lisateave: Teemad

2000: Ütle lahti luu- ja lihaskonna vaevustest


Luu- ja lihaskonna vaevused on ühed levinumad kutsehaigused, mis mõjutavad miljoneid Euroopa töötajaid kõigis majandusharudes ning maksavad tööandjatele miljardeid eurosid.

Suurt osa probleemist saaks aga ära hoida või vähendada, kui järgida olemasolevaid tervishoiu- ja ohutuseeskirju ning hea tava suuniseid.

See oli EU-OSHA esimene kampaania, mis keskendus luu- ja lihaskonna vaevuste riskide tulemuslikule ohjamisele.

Lisateave: Luu- ja lihaskonna vaevused

Lisateave: Teemad

Euroopa kõrgemate tööinspektorite komitee kampaaniad

Euroopa kõrgemate tööinspektorite komitee kampaaniad :