Põhipunktid

Et kaugtöö on väga levinud pärast pandeemiat, aitab uus veebipõhine interaktiivne riskihindamisvahend (OiRA) nüüd nii tööandjatel kui ka kaugtöötajatel luua kodus ohutumaid ja tervislikumaid tööruume. OiRA kaugtöövahend ei ole sektoripõhine. Olenemata ettevõttest on seda lihtne kasutada. See toetab tööandjaid, koostades poliitikapõhiseid riskiteatisi, ja kaugtöötajaid, pakkudes...

Kas olete dünaamiline rahvusvaheline või Euroopa organisatsioon või ettevõte, mis tegutseb mitmes ELi liikmesriigis? Kas jagate meie arusaama ohutumate, tervislikumate ja produktiivsemate töökeskkondade edendamisest? Kui see on nii, siis kutsume teid üles aktiivselt osalema ametliku kampaaniapartnerina meie 2023–2025 kampaanias „Tervislikud töökohad – ohutu ja tervislik töö...

Osana meie tegevusest uute tööohutuse ja töötervishoiu (OSH) riskide avastamisel tutvustame uut aruteludokumenti , mis käsitleb mehitamata õhusõidukeid ehk droone töökohtadel ja nende mõju ohutusele, tervisele, privaatsusele ja vastutusele ning võitlust uute riskidega. Dokumendis uuritakse tööohutuse ja töötervishoiu probleeme droonidega töötamisel, tuuakse välja...

Üle kümnendiku ELi töötajatest töötab tervishoiu- ja sotsiaalhoolekandesektoris , mis hõlmab selliseid kutsevaldkondi nagu tervishoid ja hooldus hoolekandeasutustes ning sotsiaaltöö. Psühhosotsiaalsed riskid on selles sektoris eriti levinud, sealhulgas suur töökoormus, vägivald kolmandate isikute poolt, ebaregulaarne tööaeg ja suured emotsionaalsed nõudmised töökohal. Need...

Aastate 2023–2025 tervislike töökohtade kampaania keskendub digitehnoloogiale töökohal ja selle veebileht on valmis. Vaadake kampaania materjale ja teavet, uurige töökoha digitaliseerimise riske ja eeliseid ning leidke, kuidas tagada töötajate ohutus ja tervis. Vaadake, kuidas osaleda ja süvendada teadmisi selle teema kohta enne kampaania ametlikku algust 2023. aasta oktoobris...

Töökeskkonna kiire muutumine digipöörde ja uute töövormide kasutuselevõtu tõttu, mida soodustas ka COVID-19 , on tekitanud uusi tööohutuse ja töötervishoiu probleeme. Samal ajal ei tohi jätta tähelepanuta tavapäraseid riske ja suure riskiga sektoreid, näiteks kaevandamine, metsandus ja ehitus. Tekkivate tööohutuse ja töötervishoiu probleemide lahendamine nõuab mitmekülgset...

Rahvusvahelisel noortepäeval, 12. augustil 2023, tähistame noorte suurt potentsiaali kujundada rohelisemat, kestlikumat ja tervislikumat tulevikku kõigi jaoks. Rohe- ja digipöörde algatamine nõuab terviklikku lähenemist, et anda noorte põlvkonnale rohelised kutseoskused ning seada esikohale tööohutus ja töötervishoid. Rohelised algatused hõlmavad sageli töötamist uute...

Kliimamuutus on reaalsus, mis võib halvendada töökeskkonda ja töötajate ohutust. Kõrgem temperatuur toob kaasa kuumastressi riski, mis ohustab eri sektorite töötajaid. EU-OSHA praktilises juhendis „Kuumus tööl“ , mis on nüüd kättesaadav mitmes ELi keeles, antakse praktilisi juhiseid, kuidas ohjata kuumas töötamise riske. See oluline materjal on suunatud tööandjatele ja...

Õiglane töö ja tõhus sotsiaalkaitse kuuluvad Euroopa sotsiaalõiguste samba peamiste põhimõtete hulka . Sammas ja selle heakskiidetud tegevuskava kaitsevad inimesi tööl, tööotsingutel ning kogu nende karjääri ja isikliku elu jooksul. Selle toetuseks käivitati hiljuti kampaania Kasuta oma õigusi! , mida juhib Euroopa Komisjon ja mille eesmärk on tugevdada sotsiaalseid õigusi ja...

Osana oma uurimisprogrammist, mille eesmärk on suurendada tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade järgimist , uuris EU-OSHA tarneahelate (ostjate ja müüjate vaheliste suhete) potentsiaali tööohutuse ja töötervishoiu edendamisel. Traditsioonilistest töösuhetest kaugemale liikudes vaadeldi ka turupõhiste tavade potentsiaali töötingimuste parendamisel. Põhjalik kirjandusülevaade...