Põhipunktid

Kuidas saavad mikro- ja väikeettevõtted alustada pikaajalist kestlikku riskihindamist? Uurigem seda Prantsusmaa näitel. Uus teadusuuring selgitab OiRA eeliseid Prantsusmaa ettevõtete eelistatud riskihindamise meetodina. Veebipõhine interaktiivne riskihindamisvahend OiRA võimaldab ELi liikmesriikidel luua sektoripõhiseid riskihindamisvahendeid ning on kõigile tasuta kättesaadav...

Euroopa Komisjon algatas avaliku konsultatsiooni, et koguda tõendeid nelja järgmise detsentraliseeritud ELi asutuse tulemuslikkuse ja laiema mõju kohta: EU-OSHA, Eurofound, Cedefop ja ETF nii eraldi kui ka valdkondadevahelisest vaatenurgast. Konsultatsioon toetab Euroopa Komisjoni praegu käimasolevat hindamisuuringut, mis käsitleb nende asutuste tulemuslikkust, tõhusust...

8. märtsil kinnitab EU-OSHA taas oma seisukohta, et naistel ja tüdrukutel on õigus elada ja töötada kogemata vägivalda veebis või reaalelus. Toetame ÜRO naisteorganisatsiooni üleskutset tõkestada naistevastast vägivalda digikeskkonnas. Väga oluline on rakendada innovatsiooni- ja tehnoloogiakäsitlust, mis suurendab naiste teadlikkust oma õigustest. Kasutame võimalust, et...

Kuigi töötava elanikkonna tervis on üldiselt parem kui tööturult väljajäänutel, võivad ka töökohad haigusi põhjustada või süvendada. Üle nelja Euroopa töötaja kümnest märgivad, et nende töö stressitase on pandeemia tõttu suurenenud. See surve koos muude psühhosotsiaalsete riskiteguritega, nagu töökoha ebakindlus, pikad tööpäevad ja kiusamine, suurendab südamehaiguste ja insuldi...

Tööohutuse ja töötervishoiu eksperdid ja nende tavad on ajas muutunud, et säilitada asjakohasus. Uues aruteludokumendis uuritakse ennetusteenuste rolli Euroopa Liidus tööohutuse ja töötervishoiu standarditega vastavuse tagamisel. Selles käsitletakse teadmuslünki ning tööohutuse ja töötervishoiu professionaalse juhtimise põhiprobleeme, samuti poliitika ja uuringute väljakutseid...

Veebipõhise interaktiivse riskihindamisvahendi (OiRA) kogukonnal on nüüd 18 riiklikku partnerit – liitunud on uus liikmesriik, Ungari. Ungari tehnoloogia- ja tööstusministeerium koostas tegevuskava, mis hõlmab 5 OiRA töövahendi arendamist, mis hõlmab uusi sektoreid ja 5 olemasoleva töövahendi kohandamist Ungari õigusaktidega. Ette on nähtud laialdane meediakajastus, et edendada...

OSHwiki, meie koostööpõhine tööohutuse ja töötervishoiu teabe veebientsüklopeedia, on uuenenud ja on nüüd kasutajasõbralikum. Tänu uuele ilmele ja paremale navigeerimisele on nüüd lihtsam leida vajalikku teavet: seda saab sirvida teema või otsida märksõnade järgi. Asjakohast ja usaldusväärset teavet on paljudel tööohutuse ja töötervishoiu teemadel. Populaarsed artiklid on...

Ülemaailmne vähipäev, mis toimub iga aasta 4. veebruaril, kutsub meid üles teadvustama ja tegutsema maailma nimel, mida vähktõbi koormab vähem. EU-OSHA on tõsiselt pühendunud ühinema vähivastase võitlusega, sest vähktõbi on ELis olulisim tööga seotud surmajuhtumite põhjus. Selle püüdluse osana valmivad käesoleval kuul EU-OSHA korraldatava töötajate kokkupuute uuringu välitööd...

Tööinspektsioonide eesmärk on karistussüsteemide ja standardmeetmete abil toetada tööohutuse ja töötervishoiu nõuete täitmist Euroopa Liidus. Need süsteemid hõlmavad tööinspektorite kohapealseid kontrolle, et jälgida ja jõustada riiklikke õigusakte, samuti strateegiaid, mis on seotud õnnetuste ja tervisehäirete ennetamisega töökohal. Euroopa riikides on selliste süsteemide...

Tööohutuse ja töötervishoiu digitaalsete seiresüsteemide, näiteks rakenduste, kaamerate ja ihuseadmete kasutuselevõtt võib muuta töökohad ohutumaks. Olenemata sellest, kas eesmärk on ennetav või reageeriv (leevendamine), sõltub nende edu sageli kogutava ja analüüsitava teabe õigsusest. Sama tähtis on, et töötajad ja tööandjad saavad vajalikku teavet, et kaalutleda eeliseid ja...