Põhipunktid

Kiiresti muutuv töömaailm tekitab palju probleeme seoses tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade järgimisega. Selle olukorra parandamine on Euroopa ja riiklikul tasandil pikaajaline eesmärk. EU-OSHA analüüsis riiklike riiklike strateegiate seisu ning tööohutuse ja töötervishoiu nõuete täitmise toetamiseks võetud meetmeid viies erinevas riigis ning avaldas just esimese...

EU-OSHA poolt läbi viidud kogu ELi hõlmavas uuringus ESENER (uute ja tekkivate riskide Euroopa ettevõtete uuring) vaadeldakse, kuidas Euroopa töökohad juhivad tööohutuse ja töötervishoiu riske praktikas. Euroopa tuhandete ettevõtete ja organisatsioonide osalusel hõlmab ESENER psühhosotsiaalseid riske, digiteerimist ning töötervishoiu ja tööohutuse juhtimise ajendeid ja...

Areng kestlikkuse suunas – näiteks ringmajanduse edendamine või kestlikud lepingud – võivad otseselt mõjutada tööohutust ja töötervishoidu. Et tagada ohutud ja tervislikud töötingimused Euroopa rohepöördel 2040. aastaks, on oluline lõimida tööohutuse ja töötervishoiu kaalutlused hästi kõigi asjakohaste poliitikavaldkondade kestlikkusalgatustesse. Tööohutust ja töötervishoidu...

Koostöös EU-OSHA riiklike teabekeskustega korraldataval tervislike töökohtade hea tava auhinnakonkursil tunnustatakse igat liiki organisatsioone kogu Euroopast, kes tutvustavad uuenduslikke lähenemisviise töötajate heaolu edendamiseks. Hea tava näited peaksid aktiivselt ennetama tööohutuse ja töötervishoiu riske, mis on seotud digitehnoloogiate kasutuselevõtuga töökohtadel...

Platvormitöö hõlmab mitmesuguseid töökohti ning töötajaid, kelle tööohutuse- ja töötervishoiuprobleemid on väga erinevad. Et täiendada olemasolevaid teadlikkuse suurendamise materjale selles kampaania „Tervislikud töökohad“ prioriteetses valdkonnas, jagab EU-OSHA järgmist: Infograafik , millel on kokkuvõtlikult esitatud faktid ja arvud, peamised sektorid, võimalused, probleemid...

EU-OSHA rõhutab tööohutuse ja töötervishoiu esiplaanil hoidmise tähtsust, osaledes 34ndal rahvusvahelisel töötervishoiu kongressil (ICOH) Marrakeshis. EU-OSHA analüüsib sümpoosionil tööohutuse ja töötervishoiu olukorda Euroopas , arutab töötajate vähktõve riskiteguritega kokkupuute uuringu tulemusi ning haldab teabestendi, mis tutvustab kongressil osalejatele kampaaniat „Ohutu...

Ülemaailmne tööohutuse ja töötervishoiu päev rõhutab õigust ohutule ja tervislikule töökeskkonnale kõigi jaoks. 2024. aastal keskendutakse kliimamuutuste mõjule tööohutusele ja töötervishoiule . EU-OSHA on võtnud kohustuse uurida kliimamuutuste ja nendega kohanemise meetmete tagajärgi töötajate tööohutusele ja töötervishoiule ning anda praktilisi juhendeid kutseriskide...

Võib tunduda privileegina töötada ohutus keskkonnas ja veeta kvaliteetaega oma perega . Kuid ELis on need kõigi töötajate õigused. Alates nädalase tööaja kehtestamisest kuni 48 tundi kuni piisava vaba ajani tööpäevade vahel, et puhata ja investeerida oma isiklikku ellu – teie heaolu on ELis prioriteet. See tähendab ka ohutuse ja tervishoiu miinimumnõuete täitmise tagamist...

Digipööre muudab töökohti, muutes tehisintellektipõhise töötajahalduse tehnoloogiad tööohutuse ja -tervishoiu prioriteetseks valdkonnaks. Uurime oma uusimas dokumendis tehisintellekti ja muutuva haldusdünaamika seost tööl, analüüsides patendiandmete põhjal tehisintellektipõhiseid haldustehnoloogiaid, nende kavandatud funktsioone ja lõimimist kõigis sektorites ning võimalikke...

Rahvusvahelisel naistepäeval 2024 avaldas EU-OSHA uue aruteludokumendi, mis käsitleb kaugtöö soolist mõõdet ja põhiprobleeme, millega naised silmitsi seisavad. Aruteludokumendis rõhutatakse kaugtöö ja hübriidmudelite kasutuselevõtu mõju, näidates, kuidas need muutused mõjutavad ebaproportsionaalselt naiste heaolu ja tööturule integreerimist. Dokumendis nõutakse sootundlikke...