Põhipunktid
05/08/2020

Sidusrühmad tunnustavad EU-OSHA tegevust Euroopa lisaväärtuse loomisel

© EU-OSHA 

EU-OSHA 2020. aasta sidusrühmade küsitlus kinnitab, et ameti panust tööohutuse ja töötervishoiu riskide teadvustamisse, lahendustesse ning töökoha tööohutuse ja töötervishoiu parendamisesse tajutakse positiivsena (90% vastajatest).

Küsitletutest 85% nõustus, et amet käsitleb tööohutuse ja töötervishoiu õigeid prioriteete, ning 87% arvates annab EU-OSHA lisaväärtust teiste, näiteks riiklike organisatsioonide tegevusele. 94% on kasutanud EU-OSHA tegevust vähemalt ühel eesmärgil.

2020. aasta küsitlusele vastas üle 1700 sidusrühma, peamiselt ettevõtted ja praktikud, nende järel poliitikakujundajad ja teadlased.  Küsitluse tulemustest selgub, et amet saavutab üldiselt oma ambitsioonikad eesmärgid kõigi peamiste tulemusnäitajate eesmärkide osas: asjakohasus, kasulikkus, ELi lisaväärtus, mõju ja tulemuslikkus. Amet on saavutanud ka enamiku oma hea juhtimistava eesmärkidest.

Sidusrühmade küsitluse tulemused on esitatud PowerPoint-esitlusena

EU-OSHA 2019. aasta peamiste tulemusnäitajate infograafikud