Töö tulevik: mida arvavad eksperdid droonide mõjust tööohutusele ja töötervishoiule?

Image

© jordi - stock.adobe.com

Osana meie tegevusest uute tööohutuse ja töötervishoiu (OSH) riskide avastamisel tutvustame uut aruteludokumenti, mis käsitleb mehitamata õhusõidukeid ehk droone töökohtadel ja nende mõju ohutusele, tervisele, privaatsusele ja vastutusele ning võitlust uute riskidega.

Dokumendis uuritakse tööohutuse ja töötervishoiu probleeme droonidega töötamisel, tuuakse välja teadusuuringute lüngad ja pakutakse sidusrühmadele rakenduslikke soovitusi, et lahendada töökoha probleeme ja edendada edasist arengut selles valdkonnas.

Koordinatsioonikeskuste seminari kokkuvõte: Töö tulevikku ning tööohutust ja töötervishoidu käsitlevad eksperdiarutelu dokumendid ja muud töö tulevikku käsitlevad eksperdiarutelu dokumendid.

Kas olete huvitatud digipöördest ja uutest tööviisidest? Jälgige EU-OSHA kampaaniat Ohutu ja tervislik töö digiajastul!