You are here

Põhipunktid

26/04/2018

EU-OSHA tuleviku-uuringu raames toimub töötuba „Uued ja tekkivad riskid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas“, kus EU-OSHA teabekeskused tutvustavad digiteerimise potentsiaalset mõju töötervishoiule ja -ohutusele. Töötuba koosneb erinevatest ettekannetest, plenaararuteludest ja rühmatöödest, mis tuginevad neljale võimalikule tulevikustsenaariumile, mille alusel saab töötada välja tõhusad meetmed ja strateegiad tuvastatud töötervishoiu ja -ohutuse probleemide lahendamiseks.

17/04/2018

EU-OSHA ajakohastatud veebilehe jaotises antakse olulist teavet töökohal leiduvate ohtlike ainete kohta. Käsitletakse peamisi asjaomaseid õigusakte, selgitatakse nende põhimõtteid ja antakse juhiseid, kuidas hallata töökohal ohtlikke aineid.

Samuti sisaldab veebileht jaotisi kantserogeenide, bioloogiliste mõjurite ja tekkivate riskide kohta ning sellel pakutakse töötajatele ja tööandjatele rohkelt kasulikke linke lisateabe saamiseks.

13/04/2018

Ohtlike ainete haldamine Euroopa töökohtadel on ülioluline, et kaitsta töötajaid, ettevõtjaid ja majandust. Kuidas aga saab teie organisatsioon töökoha tasandil midagi muuta? Ja kuidas on teie organisatsioonile kasulik olla EU-OSHA peatse kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ partner?

Nendele küsimustele vastasid EU-OSHA ning varasemad ja võimalikud ametlikud kampaaniapartnerid ja meediapartnerid 20. märtsil Brüsselis toimunud kampaaniapartnerluse kohtumisel.

10/04/2018

Värskes EU-OSHA aruandes tuuakse välja fumigeeritud kaubakonteineritega kokku puutuvate sadamatööliste ohutus- ja terviseriskid. Põhirõhk on konteinerite avamisele eelneva riskihindamise läbiviimisel ning konteinerite märgistamise alaste määruste jõustamisel.

Aruandes antakse ülevaade õigusaktidest ning tuuakse välja lüngad asjaomase valdkonnaga seotud teadmistes. Lisaks esitatakse aruandes praktilisi näiteid ning ennetusstrateegiaid, et parandada praegust tava ning töötajate ohutust ja tervist.

21/03/2018

Ohtlikud ained on jätkuvalt suur ohutus- ja terviseprobleem, mis mõjutab miljoneid töötajaid kogu Euroopas. Kuid kokkupuute ulatust ja kaasnevaid riske sageli alahinnatakse või eiratakse.

EU-OSHA peatne kampaania „Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid“ selgitab peamisi väärarusaamu, suurendab riskiteadlikkust ning tutvustab häid tavasid ja ressursse, mille abil ohtlikke aineid töökohal tõhusalt juhtida.

14/03/2018

Uute prognooside kohaselt põhjustavad tööga seotud haigused Euroopas igal aastal 200 000 surmajuhtumit. Tööga seotud terviseprobleemid ja vigastused lähevad Euroopa Liidule igal aastal maksma 467 miljardit eurot. Seda oleks võimalik ära hoida õigete tööohutuse ja töötervishoiu strateegiate, poliitika ja tavadega. EU-OSHA prioriteediks on teadlikkuse tõstmine kõnealustest haigustest, sealhulgas tööga seotud vähist.

Pages