Komisjon algatab avaliku konsultatsiooni EU-OSHA, Eurofoundi, Cedefopi ja ETFi tulemuslikkuse ja mõju kohta

Image

© Brad Pict - stock.adobe.com

Euroopa Komisjon algatas avaliku konsultatsiooni, et koguda tõendeid nelja järgmise detsentraliseeritud ELi asutuse tulemuslikkuse ja laiema mõju kohta: EU-OSHA, Eurofound, Cedefop ja ETF nii eraldi kui ka valdkondadevahelisest vaatenurgast.

Konsultatsioon toetab Euroopa Komisjoni praegu käimasolevat hindamisuuringut, mis käsitleb nende asutuste tulemuslikkust, tõhusust, asjakohasust, sidusust ja ELi lisaväärtust järgmiste eesmärkidega:

i) hinnata, kuidas asutused on tegutsenud seoses seatud eesmärkide ja volitustega, ning ii) leida, kas asutuste volitusi on vaja muuta.

Avalik konsultatsioon on suunatud ameti teenuste toetusesaajatele ja kasutajatele, sotsiaalpartneritele, teadlastele, õppejõududele, kodanikuühiskonna organisatsioonidele ning avaliku sektori asutustele riiklikul, piirkondlikul ja kohalikul tasandil.

Avalik konsultatsioon on kõigis ametlikes keeltes kättesaadav siin ja see on avatud kuni 25. maini 2023.

Avalikule konsultatsioonile vastamiseks peate kas sisse logima või looma konto. Seda selgitatakse komisjoni veebilehel „Avaldage arvamust!“.

Algatuse lisateave