2018.–2019. aasta kampaania: Tervislikud töökohad haldavad ohtlikke aineid

Future Healthy Workplaces Campaigns

Inimesed puutuvad Euroopa töökohtadel ohtlike ainetega kokku palju rohkem, kui nad oskavad ette kujutada. Ohtlikud ained töökohal võivad põhjustada mitmeid terviseprobleeme ja haigusi, samuti tekitavad need ohutusriske. 2018.–2019. aasta kampaania eesmärk on suurendada teadlikkust riskidest, mida põhjustavad töökohal ohtlikud ained, ja edendada riske ennetavat töökultuuri.

Kampaania eesmärgid

 • suurendada teadlikkust ohtlike ainetegaseotud riskide ennetamise tähtsusest, aidates kummutada levinud väärarusaamu;
 • edendada riskihindamist, levitades teavet praktiliste abivahendite kohta ja luues võimalusi heade tavade jagamiseks, mis keskenduvad eelkõige järgmisele:
  • töökohal leiduvate ohtlike ainete kõrvaldamine või asendamine;
  • ennetusmeetmete hierarhia (st õigusaktides sätestatud hierarhia järgimine, et võtta alati kõige tõhusamat tüüpi meede);
 • suurendada teadlikkust töökohal kantserogeenidega kokkupuute riskidest, toetades heade tavade vahetamist; EU-OSHA on alla kirjutanud paktile, mille eesmärk on viia ellu ELi kantserogeenide tegevuskava;
 • suunata kampaania erivajaduste ja suurema riskitasemega töötajate rühmadele, pakkudes neile kohandatud teavet ning heade tavade näiteid; Risk võib olla suurem, sest need töötajad on kogenematud, teavitamata või füüsiliselt vastuvõtlikumad või nad vahetavad sageli töökohta või töötavad sektorites, kus vastav teadlikkus on vähene, või neil on suurem või teistsugune füsioloogiline tundlikkus (nt noored praktikandid või meeste ja naiste erinevused);
 • suurendada teadlikkust õigusraamistikust, mida töötajate kaitsmiseks juba kohaldatakse, samuti tutvustada teatud poliitilisi arengusuundi.

Põhjendus

Hoolimata paljudest õigusaktidest, mille eesmärk on kaitsta töötajaid ohtlike ainete eest, on ohtlikud ained endiselt oluline töötervishoiu ja tööohutuse risk. Väga paljud Euroopa Liidu inimesed puutuvad tööl kokku ohtlike ainetega. Pealegi ei ole ohud tihti silmaga näha või neid ei teadvustata – ohtu võivad põhjustada suits või tolm või kokkupuude võib olla juhuslik – ning seetõttu ei leita leida nõuetekohast lahendust. Tihti ei võeta mitte midagi ette enne, kui on juba liiga hilja.

Juhtkond ja töötajad saavad koostöös rajada tugeva riskiennetuskultuuri, kus asendamine kuulub ennetus- ja kaitsemeetmete hulka. Selle protsessi üks olulisi osi on täielik riskihindamine.

Kampaaniaüritused

Mõned olulised kampaaniakuupäevad:

 • ELi partnerluskohtumine: märts 2018
 • kampaania ja heade tavade auhindade andmise algus: aprill 2018
 • Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädal: oktoober 2018
 • tervislike töökohtade filmiauhind: 2018. aasta november
 • heade tavade vahetamise üritus: 2019. aasta teine kvartal
 • Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu nädal: oktoober 2019
 • tervislike töökohtade filmiauhind: 2019. aasta november
 • tervislike töökohtade tippkohtumine ja heade tavade auhinnatseremoonia: 2019. aasta november

Kes võivad osaleda? Kuidas osaleda?

Osalema on oodatud igaüks, keda huvitab tööohutus ja töötervishoid. Eriti julgustame kampaanias osalema järgmisi rühmi:

 • EU-OSHA koordinatsioonikeskused ja nende võrgustikud;
 • sotsiaalpartnerid (Euroopa ja liikmesriigi tasandil);
 • valdkondlikud sotsiaaldialoogi komiteed;
 • poliitikakujundajad (Euroopa ja liikmesriigi tasandil);
 • suurettevõtted, valdkondlikud liidud ja VKEde ühendused;
 • Euroopa institutsioonid ja nende võrgustikud (Euroopa ettevõtlusvõrgustik);
 • Euroopa valitsusvälised organisatsioonid;
 • töötervishoiu ja tööohutuse spetsialistid ning nende ühendused;
 • töötervishoiu ja tööohutuse valdkonna teadlased;
 • tööinspektsioonid ja nende ühendused;
 • meedia.

Osaleda saab mitmel viisil. Te (või teie organisatsioon) võite:

 • suurendada teadlikkust, levitades kampaaniamaterjale;
 • korraldada üritusi ja tegevusi;
 • kasutada ja reklaamida praktilisi abivahendeid;
 • hakata ametlikuks kampaaniapartneriks;
 • külastada kampaania veebilehte ja jälgida sotsiaalmeedias (Facebook, Twitter ja LinkedIn) teemaviidet #EUhealthyworkplaces.

Praktilised abimaterjalid

Kampaania veebilehel www.healthy-workplaces.eu on suur valik abimaterjale, sealhulgas

 • põhjalik kampaaniajuhend;
 • infolehtede sari esmatähtsatel teemadel;
 • praktiline e-töövahend, kust leiab juhiseid ohtlike ainete haldamise kohta töökohal;
 • andmebaas, mis sisaldab juhtumiuuringuid, töövahendeid ja muid materjale hea tava kohta;
 • ettekanded, plakatid, infolehed ja graafilised pildid, mida saab kasutada kampaania edendamiseks;
 • kampaania töövahend, mis toetab kampaaniategevusi;
 • andmebaas, mis sisaldab audiovisuaalseid materjale teadlikkuse suurendamiseks, ja animavideod Napo kohta;
 • kasulikud lingid.