Ohutum ja tervislikum töö igas vanuses – visualiseerimisvahend

Image

Andmete visualiseerimisvahend toob esile Euroopa Parlamendi tellitud EU-OSHA projekti põhijäreldused; projekti eesmärk oli analüüsida tööohutust ja töötervishoidu ELi vananeva tööjõu kontekstis.

Pakutakse visuaalselt köitvaid andmekogumeid rahvastiku, tööhõive, töötingimuste ja tervise kohta vananeva tööjõu, tööohutuse ja töötervishoiu ning vastavate meetmete kontekstis.

Selle interaktiivse vahendi abil saavad kasutajad:

  • otsida lisateavet Euroopa tööjõu vananemisest tulenevate probleemide kohta;
  • tutvuda ELi eri liikmesriikide olemasolevate poliitikakavade, strateegiate ja programmidega;
  • uurida nelja Euroopa riigirühma demograafilist ja sotsiaal-majanduslikku mitmekesisust, nende tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemide erinevusi ning selle mõju meetmete väljatöötamisele;
  • võrrelda riikide profiilide abil oma liikmesriigi eapõhiseid tööohutus- ja töötervishoiu- ning rehabilitatsioonistrateegiaid teiste Euroopa riikide omade ja ELi kui tervikuga.

Esitatud on levinumate mõistete selgitused ning kasutajad saavad vahendit jagada näiteks Twitteri ja Facebooki kaudu.

TUTVU VAHENDIGA