Ameti sisestrateegia ja töökavad

Töökavade aluseks on EU-OSHA sisestrateegia.

Pikaajalise strateegia kehtestamine

Praegune EU-OSHA strateegia ulatub 2027. aastani ja sisaldab kuut strateegilist eesmärki, mis vastavad kuuele prioriteetsele valdkonnale:

  • muutusteks valmistumine
  • faktid ja arvud
  • tööohutuse ja töötervishoiu juhtimise vahendid
  • teadlikkuse suurendamine
  • teadmiste jagamise võrgustikud
  • strateegiliste ja tegevusvõrgustike loomine

Lisateabe saamiseks laadige alla EU-OSHA mitmeaastane strateegiline kava 2022–2027

Planeerimine järgmiseks aastaks

Igal aastal koostab EU-OSHA tegevdirektor ja haldusnõukogu võtab vastu programmdokumendi, milles sätestatakse ameti kolme aasta jooksev töökava. Selles täpsustatakse tulevast tegevust ja seatud eesmärke, eriti eeloleval aastal.

Programmdokumendis sõnastatakse selged prioriteedid ning selle eesmärk on tagada, et amet kasutaks oma vahendeid ja võrgustikku parimal viisil. 

Eelmiste aastate konsolideeritud tegevusaruanded on meie väljaannete lehel.