EU-OSHA hindamisaruanded

Otsustusprotsessi parandamiseks korraldab EU-OSHA kooskõlas finantsmääruse artikliga 29 nii eel- kui ka järelhindamised. Nende eesmärk on hinnata, kas ameti töö on kasutajatele kasulik, annab teiste tööle lisaväärtust ja kas üldeesmärgid on saavutatud.

Hindamised toimuvad mitmeaastase hindamiskava alusel, mis viiakse kooskõlla mitmeaastase programmitsükliga.

Iga viie aasta tagant tellitakse ameti ja selle töö üldhinnang. 2019. aastast koostab selle üldhinnangu komisjon.

Allpool on lingid ameti üldhinnangu aruannetele.

EU-OSHA üldhinnangud