EU-OSHA hindamisaruanded

Otsustusprotsessi parandamiseks korraldab EU-OSHA kooskõlas finantsmääruse artikliga 29 nii eel- kui ka järelhindamised. Hindamisega selgitatakse välja, kas agentuuri tegevus on jätkusuutlik ja kasutajate jaoks asjakohane ning kas eesmärgid on täidetud.

Hindamised toimuvad mitmeaastase hindamiskava alusel, mis viiakse kooskõlla mitmeaastase programmitsükliga.

Iga viie aasta tagant koostab agentuuriväline lepingupartner agentuuri ja selle töö üldhinnangu. Hinnangus dokumenteeritakse agentuuri tegevuse tulemused.

Lingid agentuuri üldhinnangutele ja tulemustele on esitatud allpool.

EU-OSHA üldhinnangud

Peamised tulemusnäitajad ja põhilised hindamistulemused

2015. aasta tulemused 2016. aasta tulemused 2017. aasta tulemused

Sidusrühmade küsitluste tulemused

EU-OSHA korraldab korrapäraselt sidusrühmade küsitlusi, et saada oma tegevuse kohta tagasisidet. Peamised tulemused ja järeldused:

EU-OSHA sidusrühmade rahulolu uuring 2018


Esitlus on olemas ka järgmistes keeltes:

prantsuse

saksa

itaalia

hispaania