EU-OSHA hindamisaruanded

Otsustusprotsessi parandamiseks korraldab EU-OSHA kooskõlas finantsmääruse artikliga 29 nii eel- kui ka järelhindamised. Hindamisega selgitatakse välja, kas agentuuri tegevus on jätkusuutlik ja kasutajate jaoks asjakohane ning kas eesmärgid on täidetud.

Hindamised toimuvad mitmeaastase hindamiskava alusel, mis viiakse kooskõlla mitmeaastase programmitsükliga.

Iga viie aasta tagant koostab agentuuriväline lepingupartner agentuuri ja selle töö üldhinnangu. Hinnangus dokumenteeritakse agentuuri tegevuse tulemused.

Lingid agentuuri üldhinnangutele ja tulemustele on esitatud allpool.

EU-OSHA üldhinnangud

Key Performance Indicators 2019 and main evaluation results

View

Key Performance Indicators 2018 and main evaluation results

View

Key Performance Indicators 2017 and main evaluation results

View

Key Performance Indicators 2016 and main evaluation results

View
Share this on: