Euroopa Liidu eesistujariik Sloveenia

Image

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks on kordamööda kõigi liikmesriigi valitsused; amet antakse üle iga kuue kuu tagant, s.o iga aasta 1. jaanuaril ja 1. juulil. Eesistuja positsioon on suure vastutusega: eesistuv liikmesriik juhatab oma ametiajal Euroopa Liidu ühe tähtsaima otsustusorgani, ELi nõukogu istungeid. Lisaks on eesistuja ülesanne tagada, et liikmesriigid toimiksid üksmeeles, peaksid kompromissi saavutamiseks vajaduse korral läbirääkimisi ning tegutseksid alati Euroopa Liidu kui terviku huvides.

Eesistumise tööprogrammi jagavad 18 kuu kestel kolm liikmesriiki ehk eesistujariikide kolmik. Eesistuja kavandab oma ametiajaks üksikasjalikud eesmärgid ning koos kolmiku ülejäänud liikmetega pikemaajalised eesmärgid, mille saavutamiseks on kuus kuud liiga lühike aeg.

1. juulil 2021 võtab Sloveenia Portugalilt üle nõukogu eesistumise. Eesistujariikide praeguse kolmiku liikmed – Saksamaa, Portugal ja Sloveenia – teevad jätkuvalt tihedat koostööd, et saavutada ühises 18 kuu tegevuskavas sätestatud eesmärgid.

Juhtlause „Üheskoos. Vastupanuvõimeline. Euroopa“ all keskendub eesistujariik Sloveenia sellele, kuidas toetada ELi taastumist COVID-19 pandeemia mõjust ning kiirendada rohe- ja digipööret, et luua töökohti ja tugevdada ELi vastupanuvõimet. Eesistujaperioodi teemade hulgas on ka tehisintellekti eetiline kasutus ja valdkondadeülene arendamine.

Üks olulisimaid prioriteete on tervishoid – selles käsitletakse pandeemiast õpitut, meditsiinitoodete kättesaadavuse tagamist ning kõigi inimeste elu- ja töötingimuste parandamist.

Kavas on tööohutuse ja töötervishoiu ürituste sari:

  • septembris toimub kantserogeenide tegevuskava osana seminar haiglatöötajate kaitse teemal, kus esineb ka EU-OSHA tegevdirektor;
  • oktoobris toimub kõrgetasemeline konverents „Töökvaliteet elukvaliteedi heaks“, mis keskendub tööohutusele ja töötervishoiule ning töö- ja eraelu tasakaalule;
  • oktoobris toimub ka kõrgemate tööinspektorite komitee COVID-19 teemapäev;
  • detsembris on kavas rahvusvaheline konverents, mille teemad on muu hulgas tööohutuse ja töötervishoiu ELi strateegiline raamistik aastateks 2021–2027, kaugtöö ning luu- ja lihaskonna vaevused.

Sloveenia eesistumise veebileht

Video „Mis on nõukogu eesistumine ja kuidas see toimub?

Share this on: