Euroopa Liidu eesistujariik Saksamaa

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks on kordamööda kõigi 28 liikmesriigi valitsused; amet antakse üle iga kuue kuu tagant, s.o iga aasta 1. jaanuaril ja 1. juulil. Eesistuja positsioon on suure vastutusega: eesistuv liikmesriik juhatab oma ametiajal Euroopa Liidu ühe tähtsaima otsustusorgani, Euroopa Liidu Nõukogu istungeid. Lisaks on eesistuja ülesanne tagada, et liikmesriigid toimiksid üksmeeles, peaksid kompromissi saavutamiseks vajaduse korral läbirääkimisi ning tegutseksid alati Euroopa Liidu kui terviku huvides.

Eesistumise tööprogrammi jagavad 18 kuu kestel kolm liikmesriiki ehk eesistujariikide kolmik. Eesistuja kavandab oma ametiajaks üksikasjalikud eesmärgid ning koos kolmiku ülejäänud liikmetega pikemaajalised eesmärgid, mille saavutamiseks on kuus kuud liiga lühike aeg.

Alates 1. juulist 2020 on Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Saksamaa. Saksamaa, tihedas koostöös Portugali ja Sloveeniaga, on esimene riik uuest kolmikust, kes on 2021. aastal kordamööda eesistujariigid.

Saksamaa eesistumise tähtsaimad prioriteedid on aidata Euroopal võidelda koroonaviiruse pandeemiaga ja majanduslikult taastuda selle tagajärgedest. Kliimamuutused ja digiüleminek on endiselt kindlalt tegevuskavas.

Muud küsimused hõlmavad järgmist:

  • tööstuse ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete valdkonna poliitikad;
  • väikese sissetulekuga ja hooajaliste töötajate tõhustatud kaitse;
  • sotsiaalselt õiglaste muutuste edendamine Euroopa majanduses, ühiskonnas ja tööturul;
  • ning juhtroll kantserogeenide tegevuskavas, mis on tegevuskava teadlikkuse suurendamiseks ja parimate tavade jagamiseks, et vältida või vähendada kantserogeensete ainete kasutamist töökohas.

Lisaks koostööle eesistujariikide kolmikusse kuuluvate partneritega teeb eesistujariik Saksamaa tihedat koostööd ka Euroopa Komisjoniga. Komisjoni prioriteedid on esitatud 2020. aasta kohandatud tööprogrammis ja koroonaviirusest taastumise kavas.

Saksamaa eesistumise veebileht

Video „Mis on Nõukogu eesistumine ja kuidas see toimib?“