Euroopa Liidu eesistujariik on Soome


Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks on kordamööda kõigi 28 liikmesriigi valitsused; amet antakse üle iga kuue kuu tagant, s.o iga aasta 1. jaanuaril ja 1. juulil. Eesistuja positsioon on suure vastutusega: eesistuv liikmesriik juhatab oma ametiajal Euroopa Liidu ühe tähtsaima otsustusorgani, Euroopa Liidu Nõukogu istungeid. Lisaks on eesistuja ülesanne tagada, et liikmesriigid toimiksid üksmeeles, peaksid kompromissi saavutamiseks vajaduse korral läbirääkimisi ning tegutseksid alati Euroopa Liidu kui terviku huvides.

Eesistumise tööprogrammi jagavad 18 kuu kestel kolm liikmesriiki ehk eesistujariikide kolmik. Eesistuja kavandab oma ametiajaks üksikasjalikud eesmärgid ning koos kolmiku ülejäänud liikmetega pikemaajalised eesmärgid, mille saavutamiseks on kuus kuud liiga lühike aeg.

Soome saab Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigiks 1. juulil 2019. Ta on praeguses eesistujariikide kolmikus teine, töötades koos Rumeenia ja Horvaatiaga, et saavutada kolmiku ühisprogrammi eesmärgid.

Pöörata tähelepanu ELi muutmisele konkurentsivõimelisemaks ja sotsiaalselt kaasavamaks on eesistujariigi üks prioriteete. Euroopa peab lahendama oma vananeva elanikkonna ja ülemaailmse konkurentsiga seotud probleemid kestlike meetmetega, et suurendada tootlikkust ja konkurentsivõimet. Samas tuleb vastu võtta Euroopa sotsiaalõiguste samba edasise arendamise ühtne lähenemisviis, et saavutada kodanikele nähtavaid tulemusi.

Peale selle vajab EL tulevikku suunatud, laia ulatusega pidevõppestrateegiat, mis arvestaks töö muutumist ja digitaliseerimist. Veel üks põhimeede, et maksimeerida oskustöötajate saadavust, on naiste osaluse suurendamine tööturul. EL ja liikmesriigid peaksid jätkama meetmeid, mis edendavad soolist võrdõiguslikkust tööelus, töö- ja pereelu ühitamist ja võrdset tasu. Samuti on vaja edendada pikemat tööelu Euroopas töötervishoiu ja tööohutuse, rahvatervisepoliitika ja osaajalise töötamise kavade parandamise kaudu.

Eesistujariigina teatas Soome, et toetab kantserogeenide tegevuskava, mille üks algatajatest on EU‑OSHA ja mis teadvustab riske, mis kaasnevad töökohas kantserogeenidega kokkupuutega, ning mis kutsub üles häid tavu jagama. Eesistujariik korraldab 27.–28. novembril konverentsi „Tegutseme koos, et likvideerida tööst põhjustatud vähk“.

Soome eesistumisaja veebileht

Vaata videot „Mis on nõukogu eesistumine ja kuidas see toimub?“