Euroopa Liidu eesistujariik Horvaatia

Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks on kordamööda kõigi 28 liikmesriigi valitsused; amet antakse üle iga kuue kuu tagant, s.o iga aasta 1. jaanuaril ja 1. juulil. Eesistuja positsioon on suure vastutusega: eesistuv liikmesriik juhatab oma ametiajal Euroopa Liidu ühe tähtsaima otsustusorgani, Euroopa Liidu Nõukogu istungeid. Lisaks on eesistuja ülesanne tagada, et liikmesriigid toimiksid üksmeeles, peaksid kompromissi saavutamiseks vajaduse korral läbirääkimisi ning tegutseksid alati Euroopa Liidu kui terviku huvides.

Eesistumise tööprogrammi jagavad 18 kuu kestel kolm liikmesriiki ehk eesistujariikide kolmik. Eesistuja kavandab oma ametiajaks üksikasjalikud eesmärgid ning koos kolmiku ülejäänud liikmetega pikemaajalised eesmärgid, mille saavutamiseks on kuus kuud liiga lühike aeg.

Alates 1. jaanuarist 2020 on Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik Horvaatia. Horvaatia jätkab Rumeenia ja Soome tegevust, et saavutada riikide ühisprogrammi eesmärgid.

Juhtlausega „Tugev Euroopa keset väljakutseid täis maailma“ on Horvaatia kuuekuulise eesistumisperioodi prioriteedid arenev Euroopa, ühendav Euroopa, kaitsev Euroopa ja mõjukas Euroopa.

Horvaatia eesistumisperioodi tegevuskava on kooskõlas Euroopa Ülemkogu uue strateegilise tegevuskavaga aastateks 2019–2024 ja poliitiliste suunistega järgmisele Euroopa Komisjonile.

Eesistujariik keskendub digitaliseerimise tegevuskava tugevdamisele, samuti Euroopa tööstuse ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime toetamisele. Eesmärgid on ka soolise võrdõiguslikkuse edendamine, naiste mõjuvõimu suurendamine ühiskonnas ja tööturul ning paremate võimaluste loomine noortele.

Eesistujariik Horvaatia on võtnud kohustuse tugevdada Euroopa sotsiaalõiguste sammast. Samba eesmärk on tagada kõigile ELi kodanikele võimalus kasutada paljusid eri õigusi, sealhulgas õigust tervishoiule, õiglastele töötingimustele ja õiglasele töötasule, elukestvale õppele ning töö- ja eraelu tasakaalule.

Horvaatia eesistumise veebileht

Video „Mis on nõukogu eesistumine ja kuidas see toimub?“