You are here

Euroopa Liidu eesistujariik Eesti


EE-logo-2017Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks on kordamööda kõigi 28 liikmesriigi valitsused; amet antakse üle iga kuue kuu tagant, s.o iga aasta 1. jaanuaril ja 1. juulil. Eesistuja positsioon on suure vastutusega: eesistuv liikmesriik juhatab oma ametiajal Euroopa Liidu ühe tähtsaima otsustusorgani, Euroopa Liidu Nõukogu istungeid. Lisaks on eesistuja ülesanne tagada, et liikmesriigid toimiksid üksmeeles, peaksid kompromissi saavutamiseks vajaduse korral läbirääkimisi ning tegutseksid alati Euroopa Liidu kui terviku huvides.

Eesistumise tööprogrammi jagavad 18 kuu kestel kolm liikmesriiki ehk eesistujariikide kolmik. Eesistuja kavandab oma ametiajaks üksikasjalikud eesmärgid ning koos kolmiku ülejäänud liikmetega pikemaajalised eesmärgid, mille saavutamiseks on kuus kuud liiga lühike aeg.

Eesistujariikide kolmik alustab oma ametiaega 1. juulil 2017. Eesti on nõukogu eesistujariik esimesel ametiajal, 1. juulist 31. detsembrini 2017, talle järgnevad Bulgaaria ja Austria. Need kolm riiki teevad koostööd, et täita 18 kuu ühisprogramm.

Eestistuja Eesti prioriteedid on muu hulgas järgmised:

  • edendada Euroopa avatud ja uuendmusmeelset majandust, arendades ärikeskkonda, mis toetab teadmistepõhist majanduskasvu ja konkurentsivõimet;
  • hoida Euroopa ohutu ja turvalisena;
  • muuta Euroopa digitaalsemaks ja edendada andmete vaba liikumist;
  • tagada, et Euroopa on kaasav ja jätkusuutlik;
  • tegeleda töö pidevalt muutuva olemusega, keskendudes töötajate õigustele, oskuste arendamisele ja töökohtadele juurdepääsu tagamisele.

Eesti eesistumisperioodi veebileht

Video „Mida tähendab Euroopa Liidu Nõukogu eesistumine ja kuidas see toimub?“