Aastaaruanded

Aasta tegevusaruanne

Igal eelarveaastal koostab EU-OSHA direktor agentuuri eelmise aasta tegevuse aruande. Aruande ülesehitus sarnaneb iga-aastase töökavaga programmdokumendis ning selles antakse ülevaade kavas sätestatud peamiste eesmärkide saavutamisest ja tegevusest. Aruandes käsitletakse ka vahendeid, mida kasutati agentuuri eesmärkide saavutamiseks. 

Iga-aastane tegevusaruanne on ühtlasi direktori tegevuse aruanne, mis hõlmab näiteks sisekontrolli standardite rakendamist.

Tegevusaruannet analüüsib ja hindab EU-OSHA haldusnõukogu. See on oluline samm agentuuri aastaeelarve rakendamise hindamise protsessis (eelarvele heakskiidu andmise protsess).

Iga tegevusaruanne sisaldab kinnitavat avaldust, milles direktor teatab, et

  • aruanne annab tõese ja asjakohase ülevaate,
  • olemasolevad süsteemid annavad vajaliku kindluse finantstehingute seaduslikkuse ja korrektsuse suhtes
  • aruandest ei ole välja jäetud olulist teavet.

Aastaaruanne

Nagu nõutakse EU-OSHA asutamise määruses, peab haldusnõukogu võtma vastu iga-aastase aruande agentuuri tegevuse kohta ning edastama selle hiljemalt 15. juuniks Euroopa Parlamendile, komisjonile, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele, kontrollikojale, liikmesriikidele ning tööohutuse, tööhügieeni ja töötervishoiu nõuandekomiteele.

Selle toiminguga täiendatakse haldusnõukogu hinnangut agentuuri iga-aastase tegevusaruande kohta, kuid see on siiski eraldiseisev ülesanne, mida nõutakse agentuuri finantsmääruses ja käsitletakse eraldi päevakorrapunktis.

Juurdepääs kõigile aastaaruannetele.