Aasta tegevusaruanne

Üks peamisi viise, kuidas EU-OSHA tagab läbipaistvuse ja vastutustundlikkuse, on aastaaruannete avaldamine oma tegevuse ja saavutuste kohta.

EU-OSHA tegevdirektor koostab iga eelarveaasta kohta aruande, milles esitatakse ülevaade ameti tööst ja tegevusest. Aruande ülesehitus sarnaneb programmdokumendis esitatud iga-aastase töökavaga ning selles antakse ülevaade kavas sätestatud peamiste eesmärkide saavutamisest ja tegevusest. Aruandes käsitletakse ka vahendeid, mida kasutati ameti eesmärkide saavutamiseks. 

Aasta tegevusaruandes esitab tegevdirektor ülevaate ka haldustegevusest, nt sisekontrolliraamistiku rakendamisest, sh sise- ja välisauditite tulemused, välishindamissüsteemi ja tulemusnäitajatega seotud tulemused ning finants- ja personaliteave.

Tegevusaruannet analüüsib ja hindab EU-OSHA haldusnõukogu. See on oluline etapp ameti aastaeelarve täitmise hindamise protsessis (eelarve täitmise heakskiitmise protsess, milles osalevad Euroopa Parlament ja nõukogu).