Aasta konsolideeritud tegevusaruanne

Üks peamisi viise, kuidas EU-OSHA tagab läbipaistvuse ja vastutavuse, on aastaaruannete avaldamine tegevuse ja saavutuste kohta.

EU-OSHA tegevdirektor koostab iga eelarveaasta kohta aruande, milles esitatakse ülevaade ameti tööst ja tegevusest. Aruande ülesehitus järgib ühtses programmdokumendis oleva aasta töökava oma ning selles on kavas sätestatud peamiste eesmärkide saavutamise ja tegevuse ülevaade. Aruandes käsitletakse ka vahendeid, millega saavutati ameti eesmärgid. 

Aasta konsolideeritud tegevusaruandes esitab tegevdirektor ülevaate ka haldustegevusest, mis käsitleb näiteks sisekontrolliraamistiku rakendamist, sealhulgas sise- ja välisauditite tulemusi, välishindamissüsteemi ja tulemusnäitajaid ning finants- ja personaliteavet.

Tegevusaruannet analüüsib ja hindab EU-OSHA haldusnõukogu. See on oluline etapp ameti aastaeelarve täitmise hindamise protsessis (eelarve täitmise heakskiitmise protsess, milles osalevad Euroopa Parlament ja nõukogu).

Eelmiste aastate konsolideeritud tegevusaruanded on meie väljaannete lehel.