2016 – naistevastase vägivallaga võitlemise Euroopa aasta

Naistevastane vägivald on Euroopa Liidus väga suur probleem: iga kolmas naine on kogenud seksuaalset ja/või füüsilist vägivalda. Naiste eneseväärikust, võrdõiguslikkust ja õiguskaitse kättesaadavust riivav sooline vägivald rikub naiste põhiõigusi ja on üks levinumaid inimõiguste rikkumise vorme. Soolisel vägivallal ei ole geograafilisi, rahalisi, kultuurilisi ega sotsiaalseid piire. Naistevastase vägivallaga võitlemise Euroopa aasta 2016 eesmärk käsitleda seda soolise võrdõiguslikkuse põhitõket ELis.

Naistevastane vägivald hõlmab kõiki soolise vägivalla akte, mis tekitavad (või võivad tekitada) naistele füüsilist, seksuaalset, psühholoogilist või majanduslikku kahju või kannatust. Selle hulka kuulub nimetatud aktidega ähvardamine, sunnimeetodite kasutamine või meelevaldne vabaduse piiramine olgu era- või avalikus elus. Lisaks on vägivallakuritegusid, mis mõjutavad naisi ebaproportsionaalselt rohkem, nagu näiteks seksuaalne rünnak, seksuaalne ahistamine, vägistamine, ahistamine ja koduvägivald.

Euroopa aastatega püütakse edendada avalikku dialoogi ja debatti nii Euroopa Liidu tasandil kui ka liikmesriikide vahel. Naistevastase vägivallaga võitlemise Euroopa aasta 2016 toetab ja tugevdab Euroopa Liidus teadlikkuse parandamist soolise vägivalla küsimustes, julgustades sellest probleemist avameelsemalt rääkima. Lisaks keskendutakse naistevastase vägivallaga võitlemiseks praktiliste meetmete leidmisele ning seatakse uusi pikaajalisi poliitilisi eesmärke.

Lisateave naistevastase vägivallaga võitlemise Euroopa aasta 2016 kohta.

OSHwiki artikkel Seksuaalne ahistamine ja ohvristamine: mis toimub töökohal

Infograafika seksuaalse ahistamise kohta töökohal

Naiste tööohutus ja töötervishoid

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut