Euroopa Riskiseirekeskus

EU-OSHA Euroopa Riskiseirekeskuse eesmärk on tuvastada uued ja tekkivad töötervishoiu ja tööohutuse riskid, et paremini ajastada ja tõhustada ennetusmeetmeid.

Selle eesmärgi saavutamiseks koostab riskiseirekeskus ülevaateid töötervishoiu ja tööohutuse olukorrast Euroopas, kirjeldab suundumusi ja neid mõjutavaid tegureid ning prognoosib muutusi töökohtadel ja nende võimalikku mõju töötervishoiule ja tööohutusele.

Eesmärgid

Et meie ühiskond areneb uue tehnika mõju all ning muutuvates majandus- ja sotsiaaltingimustes, muutuvad meie töökohad, töötamistavad ja -protsessid pidevalt. Selliste uute olukordadega kaasnevad uued riskid ja probleemid töötajatele ja tööandjatele, mis omakorda nõuavad sellist poliitilist, halduslikku ja tehnilist lähenemist, mis tagaks töötervishoiu ja tööohutuse kõrge taseme.

Tõhus ennetus võib oluliselt kaasa aidata strateegia „Euroopa 2020” aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu saavutamise eesmärgi täitmisele ning tööhõive määra suurendamisele 69%-lt 75%-ni. Paljud inimesed lahkuvad tööturult puuduliku tööohutuse ja töötervishoiu tõttu, seega on riskide prognoosimine ülioluline, kui soovime parandada riskiennetust ning saavutada jätkusuutliku tööelu ja suurema tööhõivemäära.

Mitmes järjestikuses Euroopa tööohutuse ja töötervishoiu strateegias märgiti, et nendeks uuteks asjaoludeks on vaja valmistuda, ning rõhutati, et

uute ja tekkivate riskide prognoosimine, tulenegu need siis kas tehnilistest uuendustest või ühiskondlikest muutustest, on möödapääsmatu, kui tahetakse riske kontrolli all hoida.
Kõigepealt ja ennekõike nõuab see riskide pidevat seiret, mis põhineb teabe ja teaduslike seisukohtade süstemaatilisel kogumisel.” (Ühenduse tööohutuse ja töötervishoiu strateegia aastateks 2002–2006)

Strateegia üleskutsele, et EU-OSHA asutaks nende ülesannete täitmiseks Euroopa Riskiseirekeskuse, järgnes järgmine ühenduse strateegia aastateks 2007–2012, milles rõhutati riskide prognoosimise tähtsust ja paluti agentuuri riskiseirekeskusel töötada välja mitu algatust.

Sama teema jätkub Euroopa uusimas strateegias, Euroopa Liidu töötervishoiu ja tööohutuse strateegiaraamistikus 2014–2020, milles kutsutakse üles toetama Euroopa Riskiseirekeskuse uurimistulemusi.

Kuidas töötab Euroopa Riskiseirekeskus?

Riskiseirekeskus annab lisaväärtust, kogudes ja analüüsides teavet ning asetades selle konteksti (eelkõige Euroopa sotsiaalmeetmete kava ja ühenduse strateegia konteksti), otsides suundumisi, et prognoosida muudatusi, ning edastades kõige olulisemad teemad tõhusal viisil meie sihtrühmadele: poliitikakujundajatele ja teadlastele. Lisaks sellele püüame innustada EU-OSHA huvirühmade arutelu ja mõttevahetust ning pakkuda eri tasandite ekspertidele ja poliitikakujundajatele aruteluplatvormi.

Uute ja tekkivate riskide tuvastamiseks on vaja teavet mitmesugustest allikatest, näiteks ametlike registrite, teaduskirjanduse, eksperdiprognooside ja uuringute andmeid. Kõigi võimalike teabeallikate hõlmamiseks on meie tegevus suunatud kolmele järgmisele põhivaldkonnale: