Euroopa ettevõtlusvõrgustik

Euroopa ettevõtlusvõrgustik

Euroopa ettevõtlusvõrgustikEuroopa ettevõtlusvõrgustik on Euroopa suuralgatus, mille eesmärk on pakkuda kogu Euroopa Liidu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE) innovatsiooni- ja tegevustuge. Võrgustik kuulub konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi alla. Võrgustik toimib keskse teabeallikana Euroopa Liidu poliitika, õiguse ja rahastamisvõimaluste kohta, samuti abistab äripartnerite leidmisel ning teadus- ja innovatsioonisuutlikkuse arendamisel. Võrgustikku kuulub ligikaudu 600 partnerorganisatsiooni 53 riigist, kes pakuvad VKEdele paljusid teenuseid.

Teabevahetuspartnerluse projekti eesmärk on teadvustada VKEdele tööohutuse ja töötervishoiu tähtsust ning anda neile lihtne juurdepääs praktilisele teabele ja kasulikele kontaktidele riigi ja piirkonna tasandil, näiteks pakkudes teabematerjale ning korraldades riigi partnerluskohtumisi ja muid üritusi, näiteks Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tööohutuse ja töötervishoiu auhinna konkursse.

Euroopa ettevõtlusvõrgustiku liikmed on koos siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadiga (DG GROW), Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusametiga (EASME) ning EU-OSHA liikmesriikide teabekeskustega ühed põhipartnereist, kes aitavad EU-OSHA-l saavutada eesmärke.

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat

Siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraadi (DG GROW) ülesanne on edendada Euroopas kasvusõbralikku ettevõtluskeskkonda. Sellel Euroopa Komisjoni üksusel on Euroopa 2020. aasta aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegias tähtis roll: tema ülesanne on saada valmis kaupade ja teenuste siseturg, edendada ettevõtlust ja kasvu ning soodustada näiteks VKEde juurdepääsu rahastusele.

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet

Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusameti (EASME) moodustas Euroopa Komisjon eesmärgil hallata komisjoni nimel Euroopa Liidu mitme programmi olulisi osi, näiteks ettevõtete konkurentsivõime ning VKEde programmi (COSME), keskkonna rahastamisvahendit (LIFE), programmi Horisont 2020 ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMFF).

Rakendusameti eesmärk on aidata luua senisest konkurentsivõimelisemat ja ressursitõhusamat Euroopa teadmus- ja innovatsioonipõhist majandust.

Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tööohutus- ja töötervishoiusaadikud ning nende roll

Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tööohutuse ja töötervishoiu auhinnadEuroopa ettevõtlusvõrgustik on alates 2009. aastast koostöös EU-OSHA-ga teadvustanud tööohutuse ja töötervishoiu tähtsust VKEdele ja mikroettevõtetele. Selle ülesande täitmiseks määrab võrgustik riikidesse tööohutuse ja töötervishoiu saadikuid. Nende roll on koordineerida tegevust, edendada riigi VKEdes tööohutust ja töötervishoidu ning esitada kord aastas EU-OSHA-le tegevusaruanne.

Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tööohutuse ja töötervishoiu saadikute täielik nimekiri

Teabevahetuspartnerluse projektis on moodustatud teabevahetuspartnerluse töörühm, kuhu kuuluvad kolme liikmesriigi teabekeskuse esindajad, kolm Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tööohutuse ja töötervishoiu saadikut ning EU-OSHA, DG GROW ja EASME esindajad. Töörühma põhiülesanne on anda strateegilist ja eksperdinõu EU-OSHA teabevahetuspartnerluste strateegia rakendamise ja seire kohta.

Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tööohutuse ja töötervishoiu auhinnad

Agentuuri tervislike töökohtade kampaania osana on Euroopa ettevõtlusvõrgustiku tööohutuse ja töötervishoiu auhindade eesmärk teadvustada VKEdele tööohutust ja töötervishoidu ning seda nende hulgas edendada. Võrgustikku kuuluvad Euroopa Liidu kõik 27 liikmesriiki ning Island, Liechtenstein ja Norra, keda kõiki kutsutakse üles esitama auhinna jaoks oma projekte, mille eesmärk on edendada VKEdes paremat tööohutust ja töötervishoidu, ühes järgmistest kategooriatest: tööohutuse ja töötervishoiu edendamise tegevus ja üritused; võrgustikuloome; trüki- ja veebiteave ning väljaanded.

Euroopa ettevõtlusvõrgustiku auhindu antakse üle aasta.

2013 | 2014/15 | 2016/17  2018/19