Ohutud ja tervislikud töökohad Euroopas: EU-OSHA avaldab viimased suundumused ELi tööohutuse ja töötervishoiu 2023. aasta tippkohtumisel

Press releases

Back to press releases
For immediate release - 15/05/2023 - 09:30

Ohutud ja tervislikud töökohad Euroopas: EU-OSHA avaldab viimased suundumused ELi tööohutuse ja töötervishoiu 2023. aasta tippkohtumisel

Täna esitleb Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) Stockholmis toimuval 2023. aasta tööohutuse ja töötervishoiu tippkohtumisel oma juhtaruannet „Tööohutus ja töötervishoid Euroopas: olukord ja suundumused 2023. aastal“. Aruandes antakse põhjalik ülevaade tööohutuse ja töötervishoiu olukorrast ning sellega seotud arengutest Euroopa Liidus viimastel aastatel ja jagatakse teavet uute suundumuste kohta.

EU-OSHA aruandes „Tööohutus ja töötervishoid Euroopas: olukord ja suundumused 2023. aastal“ analüüsitakse põhjalikult, mis valdkondades on olukord töökohtadel paranenud kogu ELis, kuid ka seda, mis valdkondades on meil veel palju teha. – Nicolas Schmit

Näiteks aastatel 1998–2019 vähenes surmaga mittelõppenud tööõnnetuste arv ELis 58%, samas surmaga lõppenud õnnetuste arv vähenes 57%. Nende näitajate vähenemisele aitasid kaasa paremad ennetusmeetmed, majandusareng ja tööjõumuutused. Suurim osa sellest vähenemisest toimus siiski enne 2010. aastat ja viimastel aastatel ei ole näitajad muutunud,“ teatab EU-OSHA ajutine tegevdirektor William Cockburn. Aruandes antakse ka ülevaade võimalikest parendustest, paigalseisust ja ebaselgetest arengutest ning probleemsetest valdkondadest, nt ebastandardsed töövormid, tööohutuse ja töötervishoiu eeskirjade mittetäielik järgimine või vähene füüsiline aktiivsus, ning tulevastest probleemidest.

Euroopa Komisjoni tööhõive ja sotsiaalõiguste volinik Nicolas Schmit väljendas aruande üle heameelt: „Töötervishoid ja tööohutus on iga organisatsiooni tegevuse oluline osa. COVID-19 kriisist, rohe- ja digipöördest ning demograafilisest üleminekust, samuti teaduse ja tehnoloogia arengust tingitud muutused töökohal ajendasid 2021. aasta juunis komisjoni vastu võtma uut ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegilise raamistikku aastateks 2021–2027. EU-OSHA aruandes „Tööohutus ja töötervishoid Euroopas: olukord ja suundumused 2023. aastal“ analüüsitakse põhjalikult, mis valdkondades on olukord töökohtadel paranenud kogu ELis, kuid ka seda, mis valdkondades on meil veel palju teha.

EU-OSHA loodab, et see väljaanne avaldab olulist mõju tulevastele poliitikameetmetele ja lähenemisviisidele töötajate ohutuse ja tervise kaitsmisel Euroopas. Andmeid on kerge vaadata ja analüüsida riikide kaupa, kasutades tööohutuse ja töötervishoiu baromeetri andmevisualiseerimisvahendit.

Tööohutuse ja töötervishoiu tippkohtumine toimub 15.–16. mail 2023 Stockholmis (Rootsi). See Euroopa Komisjoni ja ELi eesistujariigi Rootsi korraldatav üritus toob kokku ELi institutsioonid, liikmesriigid, sotsiaalpartnerid ja muud sidusrühmad. EU-OSHA peab koos osalejatega aktiivseid arutelusid ELi strateegilisest raamistikust saadud esimeste kogemuste üle, sealhulgas tööga seotud surmajuhtumite nulleesmärgi põhise tegutsemisviisi edusammudest. Muud teemad hõlmavad vaimset tervist tööelus, sotsiaalpartnerite rolli, kuumalainete ja kliimamuutuste mõju tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnale ning riiklike tööohutuse ja töötervishoiu strateegiate hindamist.

Seoses dokumendiga „Kliimamuutuste ja kuumalainete mõju töötervishoiule ja tööohutusele“ esitleb EU-OSHA tööohutust ja töötervishoidu ning kuumastressi käsitlevat juhendit, mis annab praktilisi juhiseid, kuidas hallata kuumusega seotud riske, ning teavet, kuidas toimida, kui töötajal ilmneb kuumusest tingitud haigus või terviseprobleem. 

 

Lingid:

 

Surmaga mittelõppenud tööõnnetuste koguarvu ja esinemissageduse (õnnetused 100 000 töötaja kohta) suundumused, 1998 ja 2019 – Eurostat

1998. aasta andmed: Statistics in focus, Theme 3-16/2001. Eurostat: Tööõnnetused ELis aastatel 1998–1999. 2019. aasta andmed: Eurostat: Tööõnnetused soo ja raskusastme järgi (NACE Rev. 2, tegevusalad kokku); surmaga mittelõppenud tööõnnetused (NACE Rev. 2, tegevusala ja soo järgi).

Notes to editor:

EU-OSHAst

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töötamise kohaks. Amet kogub, töötab välja ja levitab usaldusväärset, tasakaalustatud ja erapooletut ohutus- ja terviseteavet ning korraldab üleeuroopalisi teabekampaaniaid. 1994. aastal Euroopa Liidu asutatud ja Hispaanias Bilbaos asuv amet koondab Euroopa Komisjoni, liikmesriikide valitsuste, tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajaid ning juhtivaid spetsialiste kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest ja mujalt.

Praegu saate meid jälgida Facebookis, X (Twitter)-is, LinkedInis, YouTube’is või tellida meie igakuist uudiskirja OSHmail. Lisaks saate regulaarseid uudiseid ja teavet EU-OSHA-lt tellida RSS-kanalite kaudu.

https://osha.europa.eu/et