Uuest uuringust selgub, et Euroopas on kõige sagedamad vähktõve riskiteguritega kokkupuuted töökohal seotud UV-kiirguse ja diiselmootorite heitgaasidega

Press releases

Back to press releases
Hold on for press release until 20/11/2023 - 09:00

Uuest uuringust selgub, et Euroopas on kõige sagedamad vähktõve riskiteguritega kokkupuuted töökohal seotud UV-kiirguse ja diiselmootorite heitgaasidega

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuur (EU-OSHA) avaldab täna Euroopa töötajate vähktõve riskiteguritega kokkupuute uuringu esmased tulemused. Uuringusse kaasati tuhanded töötajad kuuest ELi liikmesriigist, et saada täpseid andmeid, mis aitaksid ennetada tööga seotud vähki. 

See on esimene uuring, milles hinnatakse ka kombineeritud kokkupuudet ja mis jõuab ka töötajateni, keda uuringud tavaliselt ei hõlma, nt kõigi tegevusalade üksikettevõtjad ning mikro- ja väikeettevõtete töötajad. Uuring aitab kindlasti parendada ennetusmeetmeid ja ajakohastada tõenduspõhist poliitikat.

William Cockburn
EU-OSHA tegevdirektor

ELis põhjustavad kantserogeenid igal aastal hinnanguliselt 100 000 tööga seotud vähktõvest tingitud surmajuhtumit, nagu on märgitud dokumendis ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegiline raamistik aastateks 2021−2027. Selle probleemi käsitlemiseks töökohtadel on väga oluline saada ajakohaseid ja usaldusväärseid andmeid töötajate kokkupuute kohta haigust põhjustada võivate riskidega. Töötajate kokkupuute uuring töötati välja, et hinnata töötajate võimalikku kokkupuudet 24 teadaoleva vähktõve riskiteguriga, sh tööstuskemikaalid, protsessi käigus tekkivad ained ja segud ning füüsikalised riskitegurid. 

Kõige sagedamad tuvastatud tõenäosed kokkupuuted töökeskkonnas olid päikese UV-kiirgus, diiselmootori heitgaasid, benseen, sissehingatav kristalliline ränidioksiid ja formaldehüüd. Uuring võttis arvesse ka töötajaid, kellel oli viimasel küsitluseelsel töönädalal mitmikkokkupuuteid, st kokkupuude vähemalt kahe vähktõve riskiteguriga, mis ei pruukinud toimuda samal ajal või sama tööprotsessi raames. Andmed tõendasid, et mitmikkokkupuuteid oli üle 60%-l mäetööstuse- ja ehitussektori töötajatest.

EU-OSHA tegevdirektor William Cockburn märkis: „Uus töötajate kokkupuute uuringus analüüsitakse põhjalikult asjakohaseid andmeid, mis aitab meil mõista töökohtadel vähktõve riskiteguritega kokkupuute praegust stsenaariumi. See on esimene uuring, milles hinnatakse ka kombineeritud kokkupuudet ja mis jõuab ka töötajateni, keda uuringud tavaliselt ei hõlma, nt kõigi tegevusalade üksikettevõtjad ning mikro- ja väikeettevõtete töötajad. Uuring aitab kindlasti parendada ennetusmeetmeid ja ajakohastada tõenduspõhist poliitikat.“

Küsimustikud kohaldati majandustegevuse eri sektorites töötavatele vähemalt 15aastastele üksikisikutele Saksamaal, Iirimaal, Hispaanias, Prantsusmaal, Ungaris ja Soomes. Uuringuga suudeti analüüsiks koguda 24 402 nõuetekohast intervjuud. Uuringust saadav teave võib toetada kantserogeenide, mutageenide ja reproduktiivtoksiliste ainete direktiivi tulevaste muudatusettepanekute koostamist ning edendada Euroopa vähktõvevastase võitluse kava töötervishoiu ja tööohutuse meetmeid. Lisaks võib see parendada tööga seotud haiguste, eelkõige vähktõve ennetamist, mis on üks põhieesmärkidest, mis on sätestatud ELi töötervishoiu ja tööohutuse strateegilises raamistikus aastateks 2021−2027.

Uuringu tulemused avaldatakse eri etappides. Esmased tulemused esitatakse esimest korda konverentsil „Tööga seotud vähktõve ennetamine“, mis toimub 20.–21. novembril Madridis, Hispaanias. Üritus on osa kantserogeenide tegevuskavast. See on algatus, mida samuti toetavad töötajate kokkupuute uuring kogutud andmed, sest kava eesmärk on suurendada teadlikkust riskidest, mis tulenevad kokkupuutest kantserogeenidega töökohal, ning jagada ettevõtete ja organisatsioonide häid tavasid.

Lingid:

Notes to editor:

Euroopa töötajate vähktõve riskiteguritega kokkupuute uuring

Euroopa töötajate vähktõve riskiteguritega kokkupuute uuringu eesmärk on pakkuda ajakohaseid ja usaldusväärseid andmeid töötajate kokkupuute kohta seda haigust põhjustada võivate riskidega. Vähktõbi on Euroopa töökohtade jaoks üks suurimaid terviseprobleeme ning uuring on üks olulistest põhivahenditest selle probleemi käsitlemisel. Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) saab töötajate kokkupuute uuringu abil toetada ennetust, teadlikkuse suurendamist ja poliitikakujundamist ning aitab seega võidelda tööga seotud vähktõve vastu.

EU-OSHAst

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töötamise kohaks. Amet kogub, töötab välja ja levitab usaldusväärset, tasakaalustatud ja erapooletut ohutus- ja terviseteavet ning korraldab üleeuroopalisi teabekampaaniaid. 1994. aastal Euroopa Liidu asutatud ja Hispaanias Bilbaos asuv amet koondab Euroopa Komisjoni, liikmesriikide valitsuste, tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajaid ning juhtivaid spetsialiste kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest ja mujalt.

Praegu saate meid jälgida Facebookis, X (Twitter)-is, LinkedInis, YouTube’is või tellida meie igakuist uudiskirja OSHmail. Lisaks saate regulaarseid uudiseid ja teavet EU-OSHA-lt tellida RSS-kanalite kaudu.

https://osha.europa.eu/et