Pressiteated
KOHESEKS AVALDAMISEKS - 14/12/2018 - 01:30

Tööga seotud haiguste tuvastamine hoiatus- ja kontrollsüsteemide abil: uus uuring

Uues aruandes tutvustatakse Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Agentuuri (EU-OSHA) suurprojekti järeldusi. Projektis osalesid eksperdid ja poliitikud kogu Euroopast, et uurida ja arutada uute riskide ja tööga seotud haiguste varajase tuvastamise hoiatus- ja kontrollimeetodeid.

Tööga seotud tervisehäirete ja vigastuste kulu moodustab 3,3% ELi SKPst (ILO, 2017). See on igal aastal 476 miljardit eurot, mida saaks säästa õigete tööohutuse ja töötervishoiu süsteemide, strateegiate ja tavadega.

Aruandes „Hoiatus- ja kontrollmeetodid tööga seotud haiguste tuvastamiseks Euroopa Liidus“ kirjeldatakse, kuidas need süsteemid aitavad tuvastada töökohal tekkivaid terviseprobleeme ja algatada varaseid sekkumis- ja ennetusmeetmeid ning toetavad tõendipõhist poliitikakujundamist. Projekt näitab, et hoiatus- ja kontrollsüsteemid on kasulik täiendus kutsehaiguste olemasolevatele seiresüsteemidele, sest nende abil saab tuvastada uusi tööga seotud haigusi. Näiteks võib tuua vabrikutööliste seas levinud raske kopsuhaiguse, nn popkorni kopsud, ja kohvivabriku töölistel süsinikmonooksiidiga kokkupuutest tekkinud südameprobleemid. Aruandes antakse poliitikutele ja tööohutuse ja töötervishoiu valdkonnas tegutsejatele ka soovitusi nende süsteemide rakendamiseks. Projekti eesmärk on soodustada teabevahetust ja levitada edulugusid.

EU-OSHA direktor Christa Sedlatschek rõhutab nende süsteemide potentsiaalset kasulikkust: „Tööga seotud tervisehäirete ja vigastuste kulu moodustab 3,3% ELi SKPst (ILO, 2017). See on igal aastal 476 miljardit eurot, mida saaks säästa õigete tööohutuse ja töötervishoiu süsteemide, strateegiate ja tavadega. Loodame, et EU-OSHA projekt motiveerib rakendama hoiatus- ja järelevalvesüsteeme riikides, kus neid veel ei ole.“

Aruandes tuvastati 75 järelevalvesüsteemi 26 riigis. 12 süsteemi süvaanalüüs kirjeldab erinevaid meetodeid ning toob esile nende tugevused ja mitmekesisuse. Aruandes kirjeldatakse süsteemide rakendamise praktilisi aspekte ja seoseid ennetustöö ja poliitikakujundamisega; selles selgitatakse ka, kuidas lisada hoiatus- ja kontrollfunktsioon olemasolevasse seiresüsteemi.

Näiteks kontrollsüsteem SIGNAAL on veebipõhine aruandlussüsteem, mis kogub praktilisel, kiirel ja lihtsal viisil vihjeid terviseprobleemide ja töö vaheliste uute seoste kohta; süsteemi töötasid välja Madalamaade ja Belgia eksperdid. Norra Tööinspektsiooni hallatavas Norra kutsehaiguste riiklikus registris (RAS) rakendatakse tervisejuhtude kontrollraamistikku, millel on madal teavituslävi, et muuta tööga seotud võimalikest haigusjuhtudest teatamine lihtsamaks.

Aruande põhijäreldustes rõhutatakse muu hulgas järgmisi aspekte:

  • Ideaalset järelevalvesüsteemi pole olemas. Kirjeldatakse mitut süsteemi, nende tugevusi ja puudusi. Sidusrühmad peaksid arvesse võtma süsteemi toimimise konteksti, õppima heade tavade näidetest ja rakendama olemasolevaid süsteeme täiendavaid meetodeid.
  • Tuvastati ka mõned seirelüngad. Praegu ei jälgita hästi teatud tööga seotud haiguste rühmi, eelkõige mitmest tegurist tingitud ja pika peiteajaga kutsehaigused, näiteks vaimuhaigused, luu- ja lihaskonna vaevused ning teatud vähivormid, või uute ja kujunemisjärgus tehnoloogiate, näiteks nanotehnoloogia või täiustatud robootika võimalik tervisemõju. Pealegi keskendutakse traditsioonilistele sektoritele, nagu põllumajandus ja ehitus, kuid jälgida tuleks ka väheuuritud sektoreid, nt hotelli-, restorani- ja toitlustusteenused, ning kasvavaid sektoreid, nt side ja IT-teenused.
  • Nende süsteemide arendamisele aitab kaasa edulugude levitamine selle kohta, kuidas juhtudest teatamine aitab tuvastada ja ennetada uusi tööga seotud haigusi. Oluline on motiveerida inimesi juhtudest teatama ning tagada poliitiline ja finantstoetus. Koostöö tugevdamine riiklike töötervishoiu- ja tööohutusasutuste ning riiklike tervishoiuasutustega on samuti üks peamisi edutegureid süsteemide tulemuste kasutamisel poliitikakujundamises. Rahvusvaheline koostöö ja andmete jagamine liikmesriikide vahel aitab parandada hoiatus- ja järelevalvesüsteemide toimimist liidus.

Lingid:

 

Märkused toimetajatele: 
1.

Euroopa Tööohutuse ja Töötervishoiu Amet (EU-OSHA) aitab muuta Euroopat ohutumaks, tervislikumaks ja tootlikumaks töötamise kohaks. Amet kogub, töötab välja ja levitab usaldusväärset, tasakaalustatud ja erapooletut ohutus- ja terviseteavet ning korraldab üleeuroopalisi teabekampaaniaid. 1994. aastal Euroopa Liidu asutatud ja Hispaanias Bilbaos asuv amet koondab Euroopa Komisjoni, liikmesriikide valitsuste, tööandjate ja töötajate organisatsioonide esindajaid ning juhtivaid spetsialiste kõikidest Euroopa Liidu liikmesriikidest ja mujalt.

Praegu saate meid jälgida Facebookis, Twitteris, LinkedInis, YouTube’is või tellida meie igakuist uudiskirja OSHmail. Lisaks saate regulaarseid uudiseid ja teavet EU-OSHA-lt tellida RSS-kanalite kaudu.

http://osha.europa.eu